NVDB Datakatalogen

Statens vegvesen Ukjent

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 100 av 383

Antenne pakke

Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne

Ukjent

2.17


Armeringsnett pakke

Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.17


Artsrik vegkant pakke

Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


ATK, influensstrekning pakke

Strekning hvor det er automatisk overvåkning av fartsnivå. Strekning er definert fra varslingsskilt 556 til 3 km etter siste ATK-punkt for punkt-Atk og til 1 km etter det siste ATK-punktet for streknings-ATK.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning

Ukjent

2.17


ATK-punkt pakke

Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.17


Avkjørsel pakke

Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.17


Avkjørsel, holdningsklasse pakke

Angir hvilken offisiell holdning det er til opprettelse av avkjørsler på strekningen

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse

Ukjent

2.17


Avrettingslag pakke

Avrettingslag i overbygning

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag

Ukjent

2.17


Avstandsmåling pakke

Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og et vegobjekt

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling

Ukjent

2.17


Basseng/Magasin pakke

Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin

Ukjent

2.17


Belysningspunkt pakke

Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt

Ukjent

2.17


Belysningsstrekning pakke

Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter som naturlig hører sammen. Alle elektriske objekter i en Belysningsstrekning skal være koblet mot samme Elektriske anlegg, dvs. de skal ligge under samme måler

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning

Ukjent

2.17


Beredskapsveg pakke

Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg

Ukjent

2.17


Bergrom pakke

Utsprengt del av tunnel som er avgrenset fra selve tunnelløpet med vegg/dør.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom

Ukjent

2.17


Bergsikring pakke

Område/felt i tunnel eller fjellskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring

Ukjent

2.17


Betongutstøping pakke

Utstøping i tunnel for sikring mot utrasing

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping

Ukjent

2.17


Blomsterbeplantning pakke

Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning

Ukjent

2.17


Bomstasjon pakke

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon

Ukjent

2.17


Branndetektor pakke

Utstyr til å registrere tilløp til brann

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor

Ukjent

2.17


Brannslokkingsanlegg pakke

System for automatisk brannslokking. Vanligvis sprinkleranlegg

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg

Ukjent

2.17


Brannslokningsapparat pakke

Apparat for å slokke brann

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat

Ukjent

2.17


Brannvarslingsanlegg pakke

System for automatisk varsling av brann.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg

Ukjent

2.17


Breddemåling pakke

Målt bredde gjeldende over en strekning. Breddemåling må være "datter" til annet vegojekt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling

Ukjent

2.17


Breddeutvidelse, kryss pakke

Breddeutvidelse på høyre side av vegen (sett i kjøreretning) i T-kryss for at trafikken skal kunne passere kjøretøy som venter på å få svinge til venstre. Benevnes også "passeringslomme".

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddeutvidelse, kryss

Ukjent

2.17


Bru pakke

Byggverk uten overliggende fylling som fører vegen over en fri åpning på minst 2,5 meter (1). Kort bru < 40 meter, lang bru > 40 meter.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru

Ukjent

2.17


Bruksklasse, 12/100-vegnett pakke

Gjeldende bruksklasse for 12/100 - vegnett i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett

Ukjent

2.17


Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for 12/100 - vegnett. Foreløpig versjon for intern bruk

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell

Ukjent

2.17


Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m. pakke

Gjeldende bruksklasse for 12/65 - mobilkran m.m. i vegliste

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m.

Ukjent

2.17


Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for 12/65 - mobilkran m.m. uoffisiell. Foreløpig versjon for intern bruk

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell

Ukjent

2.17


Bruksklasse, modulvogntog pakke

Gjeldende bruksklasse for modulvogntog i vegliste

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog

Ukjent

2.17


Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for modulvogntog. Foreløpig versjon for intern bruk

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell

Ukjent

2.17


Bruksklasse, normaltransport pakke

Gjeldende bruksklasse for normaltransport i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport

Ukjent

2.17


Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for normaltransport. Foreløpig versjon for intern bruk

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell

Ukjent

2.17


Bruksklasse, spesialtransport pakke

Gjeldende bruksklasse for spesialtransport i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport

Ukjent

2.17


Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for spesialtransport. Foreløpig versjon for intern bruk

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell

Ukjent

2.17


Bruksklasse, tømmertransport pakke

Gjeldende bruksklasse for tmmertransport i vegliste

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport

Ukjent

2.17


Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for tømmertransport. Foreløpig versjon for intern bruk

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell

Ukjent

2.17


Brøyterode pakke

Strekning som inngår i gitt rode

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode

Ukjent

2.17


Brøytestikk pakke

Sammenhengende rekke med brøytestikk. Brøytestikk er stav av lauv- eller bartre, bambus e.l. plassert til markering av vegkant for snøbrøytingen (1).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk

Ukjent

2.17


Busker pakke

Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, og ikke har tydelig stamme med krone. Busker er normalt lavere enn 5 meter. Omfatter et stort antall slekter, arter og kultivarer/sorter.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker

Ukjent

2.17


Byggegrense pakke

Fastlagt grense for tillatt bebyggelse etter reguleringsplan eller vegloven (HB N100 (017))

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Byggegrense

Ukjent

2.17


Bygning pakke

Bygning i tilknytning til vegen

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning

Ukjent

2.17


Bærelag pakke

Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag

Ukjent

2.17


Dataanalyse pakke

Objekttype som brukes lokalt for å ta vare på midlertidige analysedata, f.eks. mangel, overlapp eller annen inkonsistens. Objekter av denne type kan lagres lokalt i "project"-databaser, men skal ikke lagres i sentral NVDB-database.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Dataanalyse

Ukjent

2.17


Dekketilstandsmåling pakke

Inneholder data som er felles for et sett spor- og jevnhetsmålinger (enkeltmålinger) og for avleda spor- og jevnhetsmålinger (20-metersstrekninger) som er beregnet ut fra samme måleserie (rådatafil).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling

Ukjent

2.17


Detektor, trafikk pakke

En enhet som gir en impuls til styreapparatet når den blir aktivert av en trafikant

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk

Ukjent

2.17


Dokumentasjon pakke

Arkivert informasjon, kan f.eks være bilder, tegninger, tekniske beskrivelser, mm

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon

Ukjent

2.17


Dyresperre pakke

Anordning for å hindre at dyr kommer inn i tunneler/går gjennom tunneler/går over bruer eller fyllinger i vann etc.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre

Ukjent

2.17


Døgnhvileplass pakke

Et område som er tilrettelagt for hensetting av vogntog i langtransport slik at sjåførene kan innta normal døgnhvile.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass

Ukjent

2.17


Elektrisk anlegg pakke

Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg

Ukjent

2.17


Elektrisk komponent (test) pakke

Enkelt teknisk/elektrisk komponent, som f.eks. sikring, jordfeilautomat eller kommunikasjonsutstyr

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk komponent (test)

Ukjent

2.17


Elektrostatisk rensesløyfe pakke

Anlegg for luftrensing i tunnel (uoff)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrostatisk rensesløyfe

Ukjent

2.17


Elv/Bekk, gjenlagt pakke

Elv eller bekk som er gjenlagt i forbindelse med veganlegg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Elv/Bekk, gjenlagt

Ukjent

2.17


Entreprenør pakke

Firma benyttet i forbindelse med dekkelegging eller oppbygging av vegkonstruksjonen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Entreprenør

Ukjent

2.17


Fanggjerde pakke

Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fanggjerde

Ukjent

2.17


Fartsdemper pakke

Fysisk tiltak for å holde fartsnivået lavt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsdemper

Ukjent

2.17


Fartsgrense pakke

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense

Ukjent

2.17


Fartsgrense, variabel pakke

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense, variabel

Ukjent

2.17


Fartstavle pakke

Tavle som viser fart til kjøretøy som passerer

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartstavle

Ukjent

2.17


Fastmerke pakke

Fastmerke knyttet til bruk i vegens driftsfase, f.eks i tilknytning til tunneler

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fastmerke

Ukjent

2.17


Faunapassasje pakke

Faunapassasjer har som primærfunksjon å koble sammen habitatområder som er fragmentert/isolert på grunn av en eksisterende veg

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Faunapassasje

Ukjent

2.17


Feierode pakke

Strekning som inngår i spesifikk rode for feiing/renhold

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Feierode

Ukjent

2.17


Feltstrekning pakke

Strekning med enhetlig feltinndeling.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Feltstrekning

Ukjent

2.17


Ferist pakke

Konstruksjon med rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over. (jfr bokmålsordboka)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferist

Ukjent

2.17


Ferjeleie pakke

Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeleie

Ukjent

2.17


Ferjeoppstillingsplass pakke

Område for oppstilling og venting for kjøretøy i forbindelse med ferjestrekning. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde. Områder som ligger fysisk adskilt, men i tilknytning til samme ferjeleie skal registreres som egne forekomster.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeoppstillingsplass

Ukjent

2.17


Ferjesamband pakke

Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.(uoff)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjesamband

Ukjent

2.17


Ferjestrekning pakke

Strekning mellom to ferjekaier hvor det er tilrettelagt for å reise med ferje.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjestrekning

Ukjent

2.17


Fiberduk pakke

Permeabel duk som hovedsaklig brukes til filter og til separasjon av gode og dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsen geotekstil og fiberduk benyttes ofte om hverandre (2).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fiberduk

Ukjent

2.17


Filterlag pakke

Lag av filtermateriale, normalt nederste lag i overbygningen mellom planum og forsterkningslaget (018)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Filterlag

Ukjent

2.17


Forbikjøringsstrekning pakke

Strekning hvor det er forbikjøringsmulighet i henhold til krav i Håndbok N100 (017).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Forbikjøringsstrekning

Ukjent

2.17


Fordelingstavle pakke

Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordelingstavle

Ukjent

2.17


Forkjørsveg pakke

Strekninger som har vedtatt status forkjørsveg. Tidligere register 38-Forkjørsveg i VDB

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Forkjørsveg

Ukjent

2.17


Forsterkningslag pakke

Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag

Ukjent

2.17


Fortau pakke

Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fortau

Ukjent

2.17


Fotocelle pakke

Utstyr for å registrere bevegelse (uoff)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fotocelle

Ukjent

2.17


Fremmede arter pakke

Område der det vokser "fremmede" arter, dvs arter som ikke ønskes spredd langs vegene (uoff)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fremmede arter

Ukjent

2.17


Friksjonsforbedring pakke

Strekning der det er spesielle krav om vintervedlikehold i form av salting, sanding etc.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsforbedring

Ukjent

2.17


Friksjonsmåleserie pakke

Gir felles data til serie med målinger

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåleserie

Ukjent

2.17


Friksjonsmåling pakke

Måling av vegoverflatens friksjon

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåling

Ukjent

2.17


Frittstående kamerastasjon pakke

Stasjon der det er plassert et kamera for observasjon av trafikkforhold, vær og føre, eller annet

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Frittstående kamerastasjon

Ukjent

2.17


Frostsikringslag pakke

Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag

Ukjent

2.17


Funksjonell vegklasse pakke

En klassifisering basert på hvor viktig en veg er for det totale vegnettets forbindelsesmuligheter. Brukes blant annet for vekting i ruteplanlegging

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonell vegklasse

Ukjent

2.17


Funksjonsklasse pakke

Inndeling av vegnettet i forhold til hvilken funksjon vegen har eller er prioritert for.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonsklasse

Ukjent

2.17


Fylke pakke

Fylke

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylke

Ukjent

2.17


Fylke_2020 (test) pakke

Fylke slik det blir fra 2020. Benyttes i forbindelse med overgang til ny fylkesinndeling. Til testformål

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylke_2020 (test)

Ukjent

2.17


Fylling (Volum) pakke

Oppfylling på opprinnelig terreng begrenset av fyllingsskråning og vegens planum.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylling (Volum)

Ukjent

2.17


Fyllingsskråning pakke

Skråflate som er del av begrensningen av en fylling.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fyllingsskråning

Ukjent

2.17


Fysisk inngrep i vannforekomst pakke

sted hvor veginngrep hindrer fiskevandring, hindrer vannstrøm eller endrer strandsone

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fysisk inngrep i vannforekomst

Ukjent

2.17


Fysisk tiltak pakke

Angir hvor det har vært et fysisk tiltak på vegen som medfører I-status.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fysisk tiltak

Ukjent

2.17


Gangadkomst pakke

Beskriver hvordan hovedadkomst for gående er utformet, dette gjelder adkomst fra biloppstilling/kollektivtrafikk til angitt funksjon/sted innenfor tilhørende område

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangadkomst

Ukjent

2.17


Gangfelt pakke

Oppmerket felt for fotgjengere (1)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangfelt

Ukjent

2.17


Gassmåler pakke

Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gassmåler

Ukjent

2.17


Gate pakke

Sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gate

Ukjent

2.17


Gatevarme pakke

Angir strekning med gatevarme

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gatevarme

Ukjent

2.17


Gjerde pakke

Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerde

Ukjent

2.17


Gjerdeport pakke

Passasje i gjerder eller skjermer

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerdeport

Ukjent

2.17


Grasdekker pakke

Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes som "grasplen" eller "grasbakke". Disse områdene er parklike og inngår ikke som en del av kantklipp.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Grasdekker

Ukjent

2.17


Gravetillatelse pakke

Sted hvor det er gitt tillatelse til å grave i vegen

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse

Ukjent

2.17


Grøft, åpen pakke

Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes "kanal". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøft, åpen

Ukjent

2.17


Viser treff 1 - 100 av 383