NVDB Datakatalogen

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Viser treff 1 - 100 av 397

Adresse pakke

Sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Adresse

Ukjent

2.35


Antenne pakke

Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks. radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne

Ukjent

2.35


Armeringsnett pakke

Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.35


Artsrik vegkant pakke

Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.35


ATK, influensstrekning pakke

Strekning hvor det er automatisk overvåkning av fartsnivå. Strekning er definert fra varslingsskilt 556 til 3 km etter siste ATK-punkt for punkt-Atk og til 1 km etter det siste ATK-punktet for streknings-ATK.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning

Ukjent

2.35


ATK-punkt pakke

Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.35


Avkjørsel pakke

Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1). Merknad: Det regnes som vegkryss om tilknytningsveg er offentlig veg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.35


Avkjørsel, holdningsklasse pakke

Angir hvilken offisiell holdning det er til opprettelse av avkjørsler på strekningen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse

Ukjent

2.35


Avrettingslag pakke

Avrettingslag i overbygning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag

Ukjent

2.35


Avstandsmåling pakke

Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og et vegobjekt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling

Ukjent

2.35


BassengMagasin pakke

Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\BassengMagasin

Ukjent

2.35


Belegning (test) pakke

Område utenfor selve kjørebanen som har egen belegning. Kan også være kjørebane på områder/veger som ikke har eget vegnett i NVDB.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belegning (test)

Ukjent

2.35


Belysningspunkt pakke

Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks. lysmast kun for kabelframføring.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt

Ukjent

2.35


Belysningsstrekning pakke

Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter som naturlig hører sammen. Alle elektriske objekter i en Belysningsstrekning skal være koblet mot samme Elektriske anlegg, dvs. de skal ligge under samme måler. Belysningsstrekninger i tunnel koples mot tunnelløp, belysningsstrekning i dagen koples mot elektrisk anlegg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning

Ukjent

2.35


Beredskapsveg pakke

Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg

Ukjent

2.35


Bergrom pakke

Utsprengt del av tunnel som er avgrenset fra selve tunnelløpet med vegg/dør.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom

Ukjent

2.35


Bergsikring pakke

Område/felt i tunnel eller bergskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring

Ukjent

2.35


Betongutstøping pakke

Utstøping i tunnel for sikring mot utrasing.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping

Ukjent

2.35


Bevegelsessensor pakke

Utstyr for å registrere bevegelse.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bevegelsessensor

Ukjent

2.35


Blomsterbeplantning pakke

Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning

Ukjent

2.35


Bomstasjon pakke

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon

Ukjent

2.35


Brannbeskyttelse pakke

Brannbeskyttelsesplater plassert inne i tunnelrommet for passiv brannbeskyttelse fortrinnsvis i betongtunneler. Brukes bla i portalområder og under lokk for å unngå kollaps/ødeleggelser ved brann.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannbeskyttelse

Ukjent

2.35


Branndetektor pakke

Utstyr til å registrere tilløp til brann.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor

Ukjent

2.35


Brannslokkingsanlegg pakke

System for automatisk brannslokking. Vanligvis sprinkleranlegg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg

Ukjent

2.35


Brannslokningsapparat pakke

Apparat for å slokke brann.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat

Ukjent

2.35


Brannvarslingsanlegg pakke

System for automatisk varsling av brann.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg

Ukjent

2.35


Breddemåling pakke

Målt bredde gjeldende over en strekning. Breddemåling må være "datter" til annet vegojekt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling

Ukjent

2.35


Bremsekjegler, snøskred pakke

Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bremsekjegler, snøskred

Ukjent

2.35


Brenselcelle pakke

Enhet som lager elektrisk energi fra et drivstoff ved å la det reagere med oksygen ved hjelp av et oksidasjonsmiddel i en elektrokjemisk prosess. Drivstoffet er vanligvis hydrogen eller naturgass, men andre hydrokarboner og alkoholer kan også benyttes, f.eks. propan, LPG, metanol eller biogass. Som oksidasjonsmiddel brukes oftest oksygen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brenselcelle

Ukjent

2.35


Bru pakke

Byggverk uten overliggende fylling som fører vegen over en fri åpning på minst 2,5 meter (1). Kort bru < 40 meter, lang bru > 40 meter.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru

Ukjent

2.35


Brufuge pakke

Overgangsledd mellom bru og veg plassert på tvers av veg i plan med vegbane.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brufuge

Ukjent

2.35


Bruksklasse, 12100-vegnett pakke

Gjeldende bruksklasse for 12/100 - vegnett i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12100-vegnett

Ukjent

2.35


Bruksklasse, 12100-vegnett, uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for 12/100 - vegnett. Foreløpig versjon for intern bruk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12100-vegnett, uoffisiell

Ukjent

2.35


Bruksklasse, 1265 mobilkran m.m. pakke

Gjeldende bruksklasse for 12/65 - mobilkran m.m. i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 1265 mobilkran m.m.

Ukjent

2.35


Bruksklasse, 1265 mobilkran m.m., uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for 12/65 uoffisiell - mobilkran m.m. Foreløpig versjon for intern bruk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 1265 mobilkran m.m., uoffisiell

Ukjent

2.35


Bruksklasse, modulvogntog pakke

Gjeldende bruksklasse for modulvogntog i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog

Ukjent

2.35


Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for modulvogntog. Foreløpig versjon for intern bruk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell

Ukjent

2.35


Bruksklasse, normaltransport pakke

Gjeldende bruksklasse for normaltransport i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport

Ukjent

2.35


Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for normaltransport. Foreløpig versjon for intern bruk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell

Ukjent

2.35


Bruksklasse, spesialtransport pakke

Gjeldende bruksklasse for spesialtransport i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport

Ukjent

2.35


Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for spesialtransport. Foreløpig versjon for intern bruk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell

Ukjent

2.35


Bruksklasse, tømmertransport pakke

Gjeldende bruksklasse for tømmertransport i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport

Ukjent

2.35


Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for tømmertransport. Foreløpig versjon for intern bruk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell

Ukjent

2.35


Brøyterode pakke

Strekning som inngår i gitt rode.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode

Ukjent

2.35


Brøytestikk pakke

Sammenhengende rekke med brøytestikk. Brøytestikk er stav av lauv- eller bartre, bambus e.l. plassert til markering av vegkant for snøbrøytingen (1). Merknad: Det skal registreres separate forekomster av kantstolper/refleks for hver side av vegen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk

Ukjent

2.35


Busker pakke

Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, og ikke har tydelig stamme med krone. Busker er normalt lavere enn 5 meter. Omfatter et stort antall slekter, arter og kultivarer/sorter.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker

Ukjent

2.35


Byggegrense pakke

Fastlagt grense for tillatt bebyggelse etter reguleringsplan eller vegloven (HB N100 (017)).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Byggegrense

Ukjent

2.35


Bygning pakke

Bygning i tilknytning til vegen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning

Ukjent

2.35


Bærelag pakke

Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag

Ukjent

2.35


Detektor, trafikk pakke

En enhet som gir en impuls til styreapparatet når den blir aktivert av en trafikant.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk

Ukjent

2.35


Dokumentasjon pakke

Arkivert informasjon, kan f.eks. være bilder, tegninger, tekniske beskrivelser eller bare lenker til lokale filer, websider eller arkivsystem.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon

Ukjent

2.35


Dyresperre pakke

Anordning for å hindre at dyr kommer inn i tunneler/går gjennom tunneler/går over bruer eller fyllinger i vann etc.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre

Ukjent

2.35


Døgnhvileplass pakke

Et område som er tilrettelagt for hensetting av vogntog i langtransport slik at sjåførene kan innta normal døgnhvile.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass

Ukjent

2.35


Elektrisk anlegg pakke

Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg

Ukjent

2.35


Elektrisk komponent (test) pakke

Enkelt teknisk/elektrisk komponent, som f.eks. sikring, jordfeilautomat eller kommunikasjonsutstyr.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk komponent (test)

Ukjent

2.35


ElvBekk, gjenlagt pakke

Elv eller bekk som er gjenlagt i forbindelse med veganlegg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ElvBekk, gjenlagt

Ukjent

2.35


Entreprenør pakke

Firma benyttet i forbindelse med dekkelegging eller oppbygging av vegkonstruksjonen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Entreprenør

Ukjent

2.35


Evakueringsbelysning pakke

En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Evakueringslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand Det forutsettes at de enkelt evakueringslysene som inngår er av samme type. (Vegobjekttype ble tom v 2.28 benevnt "Rømningslysstrekning").

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Evakueringsbelysning

Ukjent

2.35


Fanggjerde pakke

Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fanggjerde

Ukjent

2.35


Fartsdemper pakke

Fysisk tiltak for å holde fartsnivået lavt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsdemper

Ukjent

2.35


Fartsgrense pakke

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense

Ukjent

2.35


Fartsgrense, variabel pakke

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense, variabel

Ukjent

2.35


Fartstavle pakke

Tavle som viser fart til kjøretøy som passerer.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartstavle

Ukjent

2.35


Fastmerke pakke

Fastmerke knyttet til bruk i vegens driftsfase, f.eks. i tilknytning til tunneler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fastmerke

Ukjent

2.35


Faunapassasje pakke

Faunapassasjer har som primærfunksjon å koble sammen habitatområder som er fragmentert/isolert på grunn av en eksisterende veg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Faunapassasje

Ukjent

2.35


Feierode pakke

Strekning som inngår i spesifikk rode for feiing/renhold.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Feierode

Ukjent

2.35


Feltstrekning pakke

Strekning med enhetlig feltinndeling.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Feltstrekning

Ukjent

2.35


Ferist pakke

Konstruksjon med rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over. (Jfr. bokmålsordboka).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferist

Ukjent

2.35


Ferjekai pakke

Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer. Inkluderer også område for kjøretøyoppstilling og oppholdsareal for reisende.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjekai

Ukjent

2.35


Ferjelem pakke

Bru mellom ferje og kai. Kan heves/senkes. Benevnes også ferjekaibru.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjelem

Ukjent

2.35


Ferjeoppstillingsplass pakke

Område for oppstilling og venting for kjøretøy som skal videre med ferje. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeoppstillingsplass

Ukjent

2.35


Ferjesamband pakke

Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjesamband

Ukjent

2.35


Fiberduk pakke

Permeabel duk som hovedsakelig brukes til filter og til separasjon av gode og dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsen geotekstil og fiberduk benyttes ofte om hverandre (2).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fiberduk

Ukjent

2.35


Filterlag pakke

Lag av filtermateriale, normalt nederste lag i overbygningen mellom planum og forsterkningslaget (018).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Filterlag

Ukjent

2.35


Forbikjøringsstrekning pakke

Strekning hvor det er forbikjøringsmulighet i henhold til krav i Håndbok N100 (017).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Forbikjøringsstrekning

Ukjent

2.35


Fordeling pakke

Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordeling

Ukjent

2.35


Forkjørsveg pakke

Strekninger som har vedtatt status forkjørsveg. Tidligere register 38-Forkjørsveg i VDB.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Forkjørsveg

Ukjent

2.35


Forsterkningslag pakke

Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag

Ukjent

2.35


Fortau pakke

Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger fortau høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fortau

Ukjent

2.35


Fremmede arter pakke

Område der det vokser "fremmede" arter, dvs. arter som ikke ønskes spredd langs vegene.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fremmede arter

Ukjent

2.35


Friksjonsforbedring pakke

Strekning der det er spesielle krav om vintervedlikehold i form av salting, sanding etc.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsforbedring

Ukjent

2.35


Frittstående kamerastasjon pakke

Stasjon der det er plassert et kamera for observasjon av trafikkforhold, vær og føre, eller annet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Frittstående kamerastasjon

Ukjent

2.35


Frostsikringslag pakke

Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag

Ukjent

2.35


Funksjonell vegklasse pakke

En klassifisering av vegnett for vekting i ruteplanleggere. Sammen med vegens lengde og andre restriksjoner benyttes denne som et kriterie når en ruteplanlegger foreslår en rute fra A til B.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonell vegklasse

Ukjent

2.35


Funksjonsklasse pakke

Inndeling av vegnettet i forhold til hvilken funksjon vegen har eller er prioritert for.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonsklasse

Ukjent

2.35


Fylke pakke

Gjeldende fylkesinndeling.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylke

Ukjent

2.35


Fylke historisk pakke

Historiske inndelinger av fylker.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylke historisk

Ukjent

2.35


Fylling (Volum) pakke

Oppfylling på opprinnelig terreng begrenset av fyllingsskråning og vegens planum.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylling (Volum)

Ukjent

2.35


Fyllingsskråning pakke

Skråflate som er del av begrensningen av en fylling.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fyllingsskråning

Ukjent

2.35


Fysisk inngrep i vannforekomst pakke

Sted hvor veginngrep hindrer fiskevandring, hindrer vannstrøm eller endrer strandsone.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Fysisk inngrep i vannforekomst

Ukjent

2.35


Gangadkomst pakke

Beskriver hvordan hovedadkomst for gående er utformet, dette gjelder adkomst fra biloppstilling/kollektivtrafikk til angitt funksjon/sted innenfor tilhørende område.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangadkomst

Ukjent

2.35


Gangfelt pakke

Oppmerket felt for fotgjengere (Ordbok Veg og Trafikkteknikk).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangfelt

Ukjent

2.35


Gassmåler pakke

Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gassmåler

Ukjent

2.35


Gatevarme pakke

Angir strekning med gatevarme.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gatevarme

Ukjent

2.35


Geoflow sone pakke

Betalingssone (Til utprøving).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Geoflow sone

Ukjent

2.35


Gjennomkjøring forbudt pakke

Punkt der forbud mot gjennomkjøring gjelder fra. I noen tilfeller gjelder forbudet i begge retninger.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjennomkjøring forbudt

Ukjent

2.35


Gjennomkjøring forbudt, avgrensing pakke

Punkt der forbud mot gjennomkjøring gjelder til. I noen tilfeller gjelder forbudet i begge retninger.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjennomkjøring forbudt, avgrensing

Ukjent

2.35


Gjerde pakke

Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerde

Ukjent

2.35


Gjerdeport pakke

Passasje i gjerder eller skjermer.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerdeport

Ukjent

2.35


Grasdekker pakke

Grasdekker er grønne områder som skal binde sammen veg og omgivelser, samt skape grønne områder eller landskapsrom og framstå som jevn og ensartet. Jamfør håndbok R610 (tidligere HB111). Grasdekke omfatter grasplen, grasbakke og eng, disse områdene inngår ikke som del av kantklippareal. Grasplen er en kortklipt gressflate, eventuelt som er en del av et prydanlegg. Grasbakke er en gressflate som kan ha innslag av blomstrende urter. Eng er arealer med blomstrende urter og gras. Merknad: Det er nylig åpnet for å også registrere eng som Grasdekker (se også Naturområde).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Grasdekker

Ukjent

2.35


Viser treff 1 - 100 av 397