Berg-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen beskriver areal, grenser og punktobservasjoner knyttet til berggrunnsgeologisk kartlegging i Norge. Spesifikasjonen er ment å gjelde for hele landet, inkl. kontinentalsokkelområdene og Svalbard. Spesifikasjonen er utviklet av en prosjektgruppe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Spesifikasjonen er ment å være uavhengig av målestokker, og det er satt av rom for utvidelser spesielt med tanke på fremtidig kartleggingsaktivitet i store målestokker

Viser treff 1 - 36 av 36BergartGrense objekttype

delelinjen mellom to ulike bergarter eller bergartsselskaper -- Definition -- the boundary between two different types of rock or rock assemblages


Foliament objekttype

planstruktur i bergarter dannet som følge av deformasjon


FjellBlotning objekttype

synlig fjell (uspesifisert) på en ellers løsmassedekket dagoverflate eller på havbunnen -- Definition -- visible rock surface (unspecified) in an otherwise soil-covered area or on the seafloor


BergartFlate objekttype

polygon som representerer en avgrensing av en(eller flere) bergartstyper(er) eller tektonisk enhet (dekker) -- Definition -- polygon representing a delimitation of one (or more) rocktypes or a tectonic unit (nappes)


Forkastning objekttype

bruddflate eller bruddsone i berggrunnen der det har vært en relativ bevegelse mellom blokkene på hver side -- Definition -- fracture surface or fracture zone in the bedrock where a relative movement has occured between the blocks on either side


BerggrunnProvePkt objekttype

observasjonspunkt i terrenget hvor det er tatt en eller flere prøver av berggrunnen -- Definition -- observation point in the terrain where one or more samples have been taken of the bedrock


Gang objekttype

betegnelse på en bergart, malm eller mineralmasse som fyller en sprekk eller spalte i berggrunnen -- Definition -- description of a type of rock, ore or mineral mass filling a fissure or cleft in the bedrock


LineamentLokalitet objekttype

obsevasjonspunkt på en lineær struktur hvor detaljert beskrivelse/måling er utført -- Definition -- observation point on a linear structure where a detailed description/measurement has been carried out


PlanStrukturPkt objekttype

observasjon/måling av en plan struktur i berggrunnen Eksempel: Strøk/fall-måling -- Definition -- observation/measurement of a planar structure in the bedrock


BerggrunnBeskrivelse objekttype

observasjonspunkt i terrenget hvor det er gitt en tekstlig beskrivelse av berggrunnsgeologien -- Definition -- observation point in the field where a free text description of the bedrock geology has been given


AkseplanTrase objekttype

konstruert linje langsetter en foldning i berggrunnen. Skjæringslinjen mellom landoverflaten og et plan som deler folden mest mulig symmetrisk -- Definition -- constructed line along a fold in the bedrock. The intersection line between the surface and a plane which divides the fold the most symmetrical way


AnnenBerggrunnAvgr objekttype

skille mellom større geologiske enheter/prosesser Merknad: f.eks grense mellom oseanskorpe og kontinentskorpe -- Definition -- subdivision between larger geological units/provinces


LinjeStrukturPkt objekttype

observasjon/måling av en lineær struktur i berggrunnen Eksempel: Foldeakse -- Definition -- observation/measurement of a linear structure in the bedrock


AndreLineament objekttype

små og store strukturer som ikke er nærmere spesifisert eller eventuelt ikke er geologisk betinget -- Definition -- major and minor structures that have not been specified in detail or which not necessarily depend upon geology


BerggrunnSymbol objekttype

punkt på kart som ved symbolbruk viser plassering av ulike typer registreringer i berggrunnen Eksempel: Gruve, skjerp, mineralforekomst, fossilfunnsted, skiferbrudd -- Definition -- point on a map which shows the location of various types of registrations in the bedrock through the use of symbols


BerggrunnProfil objekttype

linje på berggrunnskart som viser hvor det er utarbeidet et tverrprofil (tverrsnitt) i berggrunnen -- Definition -- line on bedrock map where a cross-sectionof the bedrock is shown


Sprekk objekttype

bruddflate, knusningssone eller annen mekanisk diskontinuitet i berggrunnen -- Definition -- fracture surface, fracture zone or other mechanical discontinuity in the bedrock


MetamorfoseGrense objekttype

avgrensing av ulike metamorfosegrader (facies) som ikke er betinget av bergartsgrense, akseplantraséer -- Definition -- delimitation of different metamorphic grades (facies) which is not defined by rock boundariesy


MetamorfGrad kodeliste

bergartens omvandlingsgrad (metamorfosegrad) Merknad: En liste med mineralselskap som er karakteristisk for omvandlingen er spesifisert i forklaringer. -- Definition - - the rock's conversion degree (metamorphic grade) Note: A list of mineral assemblages which is characteristic for the conversion has been specified under explanations.


BergartSymbol kodeliste

tegnsymboler brukt på berggrunnsgeologiske kart -- Definition - - symbols used on geological bedrock maps


LineamentType kodeliste

samlebegrep for linjestruktur i berggrunnen (skyvegrenser, forkastninger og sprekkesoner) Merknad: Definisjoner gitt i NGT (Nystuen 1986). -- Definition - - collective name for lineation in the bedrock (displacement limits??, faults and fracture zones) Note: Definitions given in NGT (Nystuen 1986).


MetamorfLinjetype kodeliste

isolinjer trukket gjennom observasjoner hvor bergarten har samme omvandlingsgrad -- Definition - - isolines drawn through observations where the rock has the same degree of conversion


RadioaktivitetNiva kodeliste

naturlig radioaktiv stråling fra bergarten/berggrunnen Merknad: Vanligvis påvist ved måling av gammastråling fra bergarten (målt i imp./sek). -- Definition - - natural radioactive radiation from the rock type/bedrock Note: Usually established by measuring gamma radiation from the rock(measured in imp/sec).


BergartKornstorrelse kodeliste

inndeling av bergarter etter kornstørrelse Merknad: (etter Visser, W.A. (red.) 1980) -- Definition - - classification of rock types according to grain size Note: (according to Visser, W.A. (ed.) 1980)


StrukturPunkttype kodeliste

måling av linje- og planstrukturer i en observasjonslokalitet Merknad: Ytterligere informasjon og definisjon av strukturene finnes i NGU Skrifter nr. 113, s 52 og NGT vol. 66 (Nystuen 1986). -- Definition - - measurement of the linear and planar structures at an observation location Note: Further information and definitions of the structures are available in NGU Publication No. 113, p. 52 and NGT vol. 66 (Nystuen 1986).


BergartStruktur kodeliste

primære trekk i bergartens utseende som er med på å fortelle hvordan den er blitt dannet -- Definition - - primary characteristics of the rock's appearance, which help to describe how it has been formed


BergartTekstur kodeliste

uttrykk brukt om bergartsstruktur (kornstørrelse, kornform og arrangement) slik som den sees under et mikroskop -- Definition - - phrase used about the structure of a rock type (grain size, grain shape and arrangement) as seen under a microscope


BergartKjemiskSammensetning kodeliste

grovinndeling av bergarter basert på bergartenes kjemiske sammensetninger, og som har stor sammenheng med innholdet av SiO2 i bergarten -- Definition - - rough classification of rock types based on their chemical composition, closely connected to the content of Si02 in the rock


HovedBergKode kodeliste

grovinndeling av berggrunnen i Norge Merknad: Beregnet hovedsakelig på større regionale datasett (landsdekkende og fylkesdekkende) i mindre målestokker. Kilde fra trykt kartserie - Berggrunn N250. -- Definition - - rough classification of the bedrock in Norway


LoslighetGrad kodeliste

bergartens evne til å la seg løse kjemisk Merknad: Gir også uttrykk for berggrunnens bufferkapasitet. -- Definition - - the ability of the rock to dissolve chemically Note: Also expresses buffer capacity of the the bedrock


BerggrunnGrensetype kodeliste

spesiell avgrensning i berggrunnen, og som ikke er typiske bergartsgrenser -- Definition - - special delimitation in the bedrock, not comprising typical bedrock boundaries


AnnenBergartLinjetype kodeliste

streklinjer som opptrer på berggrunnsgeologiske kart og som ikke er definert for seg selv -- Definition - - ??marking lines which appear on geological bedrock maps and which have not been individually defined


BerggrunnKlassifikasjon kodeliste

grovinndeling basert på berggrunnens innbyrdes alder og bevegelse Merknad: Hvorvidt de er dannet på det sted de ligger eller er flyttet på (overskjøvet) -- Definition - - rough classification based on the relative age and movement of the bedrock Note: Whether they have been formed on location or have been moved (overthrust)


IndeksMineral kodeliste

mineral som benyttes til å kjennetegne soner med ulik grad av bergartsomdannelse (metamorfose) Merknad: Gjengis med initialer til mineral(er), Flere initialer sammen, skilt med komma, som for eksempel Ky,Sil. -- Definition - - mineral used to characterise zones with a different degree of rock conversion (metamorphism) Note: Rendered as the initials of the mineral(s); several initials together, comma-separated, for example Ky,Sil. Note: Rendered as the initials of the mineral(s); several initials together, comma-separated, for example Ky,Sil.