BergartGrense RockBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

delelinjen mellom to ulike bergarter eller bergartsselskaper
the boundary between two different types of rock or rock assemblages
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
geolPavisningstype GeolPavisningstype (kodeliste) 1..1
temaKvalitet kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning TemaKvalitet (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
GeolPavisningstype 1..1
TemaKvalitet 0..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena
geolPavisningstype GeolPavisningstype typeOfGeolFindings
temaKvalitet TemaKvalitet thematicQuality the quality of the registration/survey of a theme viewed in relation to the actual conditions in nature. Different thematic resolution / degree of generalisation may be governed by the objects importance for the society, the areal significance or the economy of the project

Vis BergartGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
GeolPavisningstype 1 ..1
TemaKvalitet 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon BergartFlate 1 bergartavgrensning BergartGrense 1..*