Forkastning Fault

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

bruddflate eller bruddsone i berggrunnen der det har vært en relativ bevegelse mellom blokkene på hver side
fracture surface or fracture zone in the bedrock where a relative movement has occured between the blocks on either side
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
geolPavisningstype GeolPavisningstype (kodeliste) 1..1
temaKvalitet kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning TemaKvalitet (kodeliste) 0..1
skyvegrenseInndeling inndeling for å skille ulike skyvegrenser Integer 0..1
lineamentType samlebegrep for linjestruktur i berggrunnen (skyvegrenser, forkastninger og sprekkesoner LineamentType (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
GeolPavisningstype 1..1
TemaKvalitet 0..1
Integer 0..1
LineamentType 0..1
Name Type English Description
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
geolPavisningstype GeolPavisningstype typeOfGeolFindings
temaKvalitet TemaKvalitet thematicQuality the quality of the registration/survey of a theme viewed in relation to the actual conditions in nature. Different thematic resolution / degree of generalisation may be governedby the objects importance for the society, the areal significance or the economy of the project
skyvegrenseInndeling Integer displacementLimitClassification classification to distinguish between different thrusts
lineamentType LineamentType lineamentType collective name for lineation in the bedrock thrusts, faults and fracture zones)

Vis Forkastning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
GeolPavisningstype 1 ..1
TemaKvalitet 0 ..1
Integer 0 ..1
LineamentType 0 ..1