Gang Dyke

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

betegnelse på en bergart, malm eller mineralmasse som fyller en sprekk eller spalte i berggrunnen
description of a type of rock, ore or mineral mass filling a fissure or cleft in the bedrock
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
geolPavisningstype GeolPavisningstype (kodeliste) 1..1
temaKvalitet kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning TemaKvalitet (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
GeolPavisningstype 1..1
TemaKvalitet 0..1
Name Type English Description
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
geolPavisningstype GeolPavisningstype typeOfGeolFindings
temaKvalitet TemaKvalitet thematicQuality the quality of the registration/survey of a theme viewed in relation to the actual conditions in nature. Different thematic resolution / degree of generalisation may be governed by the objects importance for the society, the areal significance or the economy of the project

Vis Gang i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
GeolPavisningstype 1 ..1
TemaKvalitet 0 ..1