MetamorfGrad ??MetamorphicDegree/MetamorphicGrade

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

bergartens omvandlingsgrad (metamorfosegrad) Merknad: En liste med mineralselskap som er karakteristisk for omvandlingen er spesifisert i forklaringer.
the rock's conversion degree (metamorphic grade) Note: A list of mineral assemblages which is characteristic for the conversion has been specified under explanations.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Umetamorf Ingen omvandling av bergarten 1
Svært lav grad Innhold av lawsonitt, laumontitt, prehnitt,pumellyitt, albitt 10
Lav grad Innhold av kloritt, zoisitt, klinozoisitt 20
Middels grad Innhold av staurolitt, cordieritt, (klorittoid og jernrik kloritt er borte)) 30
Høy grad Innhold av kalifeltspat,aluminiums-silikater, cordieritt, almandin 40
Granulitt grad Innhold av hypersten (høy grad med meget lavt vanntrykk) 50
Eklogitt grad Innhold av omphacitt, pyrop (basisk sammensetning) 60
Kontaktmetamorfose Omvandling som følge av kontaktmetamorfose 70
Høyt trykk Omvandling som følge av meteorittnedslag 80
Anatekse Begynnende oppsmelting, migmatittdannelse 90
Verdi Navn Beskrivelse
Umetamorf Ingen omvandling av bergarten
Svært lav grad Innhold av lawsonitt, laumontitt, prehnitt,pumellyitt, albitt
Lav grad Innhold av kloritt, zoisitt, klinozoisitt
Middels grad Innhold av staurolitt, cordieritt, (klorittoid og jernrik kloritt er borte))
Høy grad Innhold av kalifeltspat,aluminiums-silikater, cordieritt, almandin
Granulitt grad Innhold av hypersten (høy grad med meget lavt vanntrykk)
Eklogitt grad Innhold av omphacitt, pyrop (basisk sammensetning)
Kontaktmetamorfose Omvandling som følge av kontaktmetamorfose
Høyt trykk Omvandling som følge av meteorittnedslag
Anatekse Begynnende oppsmelting, migmatittdannelse
Name Type Description Code value
Non-metamorphic <undefined> No alternation of the rock Non-metamorphic
Very low grade <undefined> Content of lawsonite, laumontite, prehnite, pumpellyite??, albite Very low grade
Low grade <undefined> Content of chlorite, zoisite, clinozoisite, actinolite Low grade
Medium grade <undefined> Content of staurolite, cordierite (chloritoid and ferriferous chlorite are gone) Medium grade
High grade <undefined> Content of potassium feldspar, aluminium silicates, cordierite, almandine High grade
Granulite grade <undefined> Content of hypersthene (high degree with very low water pressure) Granulite grade
Eclogite grade <undefined> Content of omphacite, pyrope (basic composition) Eclogite grade
Contact metamorphism <undefined> Transformation as a result of contact metamorphism Contact metamorphism
High pressure <undefined> Metamorphism/Transformation as a result of meteorite impact High pressure
Anatexis <undefined> Partial melting, migmatite formation Anatexis

Vis MetamorfGrad i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1