PlanStrukturPkt PlanarStructurePoint

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

observasjon/måling av en plan struktur i berggrunnen Eksempel: Strøk/fall-måling
observation/measurement of a planar structure in the bedrock
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
geolPavisningstype GeolPavisningstype (kodeliste) 1..1
geolLokalitetnummer unik nummerserie for angivelse av geologisk lokalitet Real 1..1
strukturPunkttype måling av linje- og planstrukturer i en observasjonslokalitet StrukturPunkttype (kodeliste) 1..1
temaKvalitet kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning TemaKvalitet (kodeliste) 0..1
geologFeltnummer geologens eget feltnummer for lokaliteter og prøver CharacterString 0..1
geolHorisontalverdi verdi på måling i horisontalplanet Integer 0..1
geolVertikalverdi verdi på måling i vertikalplanet Integer 0..1
strukturOverbikket brukes om a) fold der begge flankene (sidene) på folden faller samme vei, eller b) lagflate som er invertert i forhold til opprinnelig stilling Boolean 0..1
deformasjonFase klart adskilte begivenheter (hendelser) med deformasjon av berggrunnen Merknad: De forskellige fasene skilles med 0 som opprinnelig, 1 for første deformasjonsfase o.s.v. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt 1..1
GeolPavisningstype 1..1
Real 1..1
StrukturPunkttype 1..1
TemaKvalitet 0..1
CharacterString 0..1
Integer 0..1
Integer 0..1
Boolean 0..1
Integer 0..1
Name Type English Description
posisjon Punkt position location where the object exists
geolPavisningstype GeolPavisningstype typeOfGeolFindings
geolLokalitetnummer Real geolLocationNumber unique number series for specification of geological location
strukturPunkttype StrukturPunkttype structurePointType measurement of the linear and planar structures at an observation point
temaKvalitet TemaKvalitet thematicQuality the quality of the registration/survey of a theme viewed in relation to the actual conditions in nature. Different thematic resolution / degree of generalisation may be governed by the societal importance of the theme, the importance of the area to the region?? or the project economy.
geologFeltnummer CharacterString geologistFieldNumber the geologist's own field number for localities and samples
geolHorisontalverdi Integer geolHorizontalValue value of measurement in the horizontal plane
geolVertikalverdi Integer geolVerticalValue value of the measurement in the vertical plane
strukturOverbikket Boolean structureInvertedOrder used about a) a fold where both flanks (sides) of the fold dip the same way, or b) a bedding plane which is inverted in relation to its original position
deformasjonFase Integer deformationPhase clearly separate events (incidents) involving deformation of the bedrock Note: The different phases are distinguished with 0 as original, 1 for the first deformation phase, etc.

Vis PlanStrukturPkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
GeolPavisningstype 1 ..1
Real 1 ..1
StrukturPunkttype 1 ..1
TemaKvalitet 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 0 ..1
Integer 0 ..1