Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_9ECBED08_9613_47c7_BA59_B2B52DA46987;Hovedskjema;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_CC8039B3_2E76_4669_B61E_27076C19ED39;Kodelister;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_0808AE9C_F5A4_4267_94AB_C5C21E20B297;BergartGrense;delelinjen mellom to ulike bergarter eller bergartsselskaper -- Definition -- the boundary between two different types of rock or rock assemblages;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_15E3CD91_A8F2_4cb6_9BFE_40DB7FD135B8;Foliament;planstruktur i bergarter dannet som følge av deformasjon;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_1A57C069_3FAB_4be8_A9DE_E9FFA423049F;FjellBlotning;synlig fjell (uspesifisert) på en ellers løsmassedekket dagoverflate eller på havbunnen -- Definition -- visible rock surface (unspecified) in an otherwise soil-covered area or on the seafloor;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;BergartFlate;polygon som representerer en avgrensing av en(eller flere) bergartstyper(er) eller tektonisk enhet (dekker) -- Definition -- polygon representing a delimitation of one (or more) rocktypes or a tectonic unit (nappes);objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_3A116598_5386_4cca_BF3F_A035BD93187C;Forkastning;bruddflate eller bruddsone i berggrunnen der det har vært en relativ bevegelse mellom blokkene på hver side -- Definition -- fracture surface or fracture zone in the bedrock where a relative movement has occured between the blocks on either side;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_4FF316B7_40EA_4309_8F2E_90EB7A406ABE;BerggrunnProvePkt;observasjonspunkt i terrenget hvor det er tatt en eller flere prøver av berggrunnen -- Definition -- observation point in the terrain where one or more samples have been taken of the bedrock;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_622CD86C_AAA1_499f_B58E_5908284B9BD2;Gang;betegnelse på en bergart, malm eller mineralmasse som fyller en sprekk eller spalte i berggrunnen -- Definition -- description of a type of rock, ore or mineral mass filling a fissure or cleft in the bedrock;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_852DDB50_A28D_4571_950E_C2BBC19D582F;LineamentLokalitet;obsevasjonspunkt på en lineær struktur hvor detaljert beskrivelse/måling er utført -- Definition -- observation point on a linear structure where a detailed description/measurement has been carried out;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_867B8E79_F85B_4be6_B607_A689D398C676;PlanStrukturPkt;observasjon/måling av en plan struktur i berggrunnen Eksempel: Strøk/fall-måling -- Definition -- observation/measurement of a planar structure in the bedrock;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_B0CEE080_8811_4325_B297_6815127A8D3A;BerggrunnBeskrivelse;observasjonspunkt i terrenget hvor det er gitt en tekstlig beskrivelse av berggrunnsgeologien -- Definition -- observation point in the field where a free text description of the bedrock geology has been given;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_B3424575_ADB9_40ba_ACA1_21CDD8219FE2;AkseplanTrase;konstruert linje langsetter en foldning i berggrunnen. Skjæringslinjen mellom landoverflaten og et plan som deler folden mest mulig symmetrisk -- Definition -- constructed line along a fold in the bedrock. The intersection line between the surface and a plane which divides the fold the most symmetrical way;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_B9E99632_655C_47c8_8DB7_DF6AAB2F5A3E;AnnenBerggrunnAvgr;skille mellom større geologiske enheter/prosesser Merknad: f.eks grense mellom oseanskorpe og kontinentskorpe -- Definition -- subdivision between larger geological units/provinces;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_DE25BFCD_C635_4519_8077_C89A1308DB24;LinjeStrukturPkt;observasjon/måling av en lineær struktur i berggrunnen Eksempel: Foldeakse -- Definition -- observation/measurement of a linear structure in the bedrock;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_DE99C040_35D1_4562_9A6B_41AE9214ADCC;AndreLineament;små og store strukturer som ikke er nærmere spesifisert eller eventuelt ikke er geologisk betinget -- Definition -- major and minor structures that have not been specified in detail or which not necessarily depend upon geology;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_E5FF8C90_8E51_4c77_A6AC_0C0114FDC185;BerggrunnSymbol;punkt på kart som ved symbolbruk viser plassering av ulike typer registreringer i berggrunnen Eksempel: Gruve, skjerp, mineralforekomst, fossilfunnsted, skiferbrudd -- Definition -- point on a map which shows the location of various types of registrations in the bedrock through the use of symbols;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_E955A463_002B_4206_B10D_7BD59BD36B16;BerggrunnProfil;linje på berggrunnskart som viser hvor det er utarbeidet et tverrprofil (tverrsnitt) i berggrunnen -- Definition -- line on bedrock map where a cross-sectionof the bedrock is shown;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_EA8D380B_C901_448b_A91D_47F251C02377;Sprekk;bruddflate, knusningssone eller annen mekanisk diskontinuitet i berggrunnen -- Definition -- fracture surface, fracture zone or other mechanical discontinuity in the bedrock;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_F9D36F56_602F_4392_B43F_734E858C40EC;MetamorfoseGrense;avgrensing av ulike metamorfosegrader (facies) som ikke er betinget av bergartsgrense, akseplantraséer -- Definition -- delimitation of different metamorphic grades (facies) which is not defined by rock boundariesy;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_00F78A01_52F6_465b_BB29_789389DBA2CE;MetamorfGrad;bergartens omvandlingsgrad (metamorfosegrad) Merknad: En liste med mineralselskap som er karakteristisk for omvandlingen er spesifisert i forklaringer. -- Definition - - the rock's conversion degree (metamorphic grade) Note: A list of mineral assemblages which is characteristic for the conversion has been specified under explanations.;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_09134007_F5A7_468a_8EE0_4B18BC1DC131;BergartSymbol;tegnsymboler brukt på berggrunnsgeologiske kart -- Definition - - symbols used on geological bedrock maps;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_0DEA3260_8C3C_483b_B0A5_488B87BB4055;LineamentType;samlebegrep for linjestruktur i berggrunnen (skyvegrenser, forkastninger og sprekkesoner) Merknad: Definisjoner gitt i NGT (Nystuen 1986). -- Definition - - collective name for lineation in the bedrock (displacement limits??, faults and fracture zones) Note: Definitions given in NGT (Nystuen 1986).;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_1BDBEDED_407E_4e61_B06B_796516AE4B94;MetamorfLinjetype;isolinjer trukket gjennom observasjoner hvor bergarten har samme omvandlingsgrad -- Definition - - isolines drawn through observations where the rock has the same degree of conversion;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_25DA5F08_CF05_460a_9138_59DD165E339B;RadioaktivitetNiva;naturlig radioaktiv stråling fra bergarten/berggrunnen Merknad: Vanligvis påvist ved måling av gammastråling fra bergarten (målt i imp./sek). -- Definition - - natural radioactive radiation from the rock type/bedrock Note: Usually established by measuring gamma radiation from the rock(measured in imp/sec).;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_3FB5E217_CA31_4a54_9F43_83FB114AC709;BergartKornstorrelse;inndeling av bergarter etter kornstørrelse Merknad: (etter Visser, W.A. (red.) 1980) -- Definition - - classification of rock types according to grain size Note: (according to Visser, W.A. (ed.) 1980);kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_4CE10833_920F_49d5_B8EE_B4C185DB6BB4;StrukturPunkttype;måling av linje- og planstrukturer i en observasjonslokalitet Merknad: Ytterligere informasjon og definisjon av strukturene finnes i NGU Skrifter nr. 113, s 52 og NGT vol. 66 (Nystuen 1986). -- Definition - - measurement of the linear and planar structures at an observation location Note: Further information and definitions of the structures are available in NGU Publication No. 113, p. 52 and NGT vol. 66 (Nystuen 1986).;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_51081CE3_6E1E_47f2_AAFB_4F5DC8F78448;BergartStruktur;primære trekk i bergartens utseende som er med på å fortelle hvordan den er blitt dannet -- Definition - - primary characteristics of the rock's appearance, which help to describe how it has been formed;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_804224D4_9EE9_42d1_843F_39758B5A11BB;BergartTekstur;uttrykk brukt om bergartsstruktur (kornstørrelse, kornform og arrangement) slik som den sees under et mikroskop -- Definition - - phrase used about the structure of a rock type (grain size, grain shape and arrangement) as seen under a microscope;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_91038467_6A87_4c13_9893_D787A4EAD54D;BergartKjemiskSammensetning;grovinndeling av bergarter basert på bergartenes kjemiske sammensetninger, og som har stor sammenheng med innholdet av SiO2 i bergarten -- Definition - - rough classification of rock types based on their chemical composition, closely connected to the content of Si02 in the rock;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_A4D24968_D590_426a_88B6_D660A673E725;HovedBergKode;grovinndeling av berggrunnen i Norge Merknad: Beregnet hovedsakelig på større regionale datasett (landsdekkende og fylkesdekkende) i mindre målestokker. Kilde fra trykt kartserie - Berggrunn N250. -- Definition - - rough classification of the bedrock in Norway;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_A7DA9E95_D77D_4fd7_A87A_9AAA260F8443;LoslighetGrad;bergartens evne til å la seg løse kjemisk Merknad: Gir også uttrykk for berggrunnens bufferkapasitet. -- Definition - - the ability of the rock to dissolve chemically Note: Also expresses buffer capacity of the the bedrock;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_C6FEA0AB_102A_44ca_ACD3_555DA6A4A801;BerggrunnGrensetype;spesiell avgrensning i berggrunnen, og som ikke er typiske bergartsgrenser -- Definition - - special delimitation in the bedrock, not comprising typical bedrock boundaries;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_E8DC4952_A005_4a23_A7D6_F1412B7C6CDF;AnnenBergartLinjetype;streklinjer som opptrer på berggrunnsgeologiske kart og som ikke er definert for seg selv -- Definition - - ??marking lines which appear on geological bedrock maps and which have not been individually defined;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_F8747E02_8786_4aa6_9367_C4119D1BFE66;BerggrunnKlassifikasjon;grovinndeling basert på berggrunnens innbyrdes alder og bevegelse Merknad: Hvorvidt de er dannet på det sted de ligger eller er flyttet på (overskjøvet) -- Definition - - rough classification based on the relative age and movement of the bedrock Note: Whether they have been formed on location or have been moved (overthrust);kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_FDF3CC86_70DC_43db_AE53_165488A739AF;IndeksMineral;"mineral som benyttes til å kjennetegne soner med ulik grad av bergartsomdannelse (metamorfose) Merknad: Gjengis med initialer til mineral(er), Flere initialer sammen, skilt med komma, som for eksempel Ky,Sil. -- Definition - - mineral used to characterise zones with a different degree of rock conversion (metamorphism) Note: Rendered as the initials of the mineral(s); several initials together, comma-separated, for example Ky,Sil. Note: Rendered as the initials of the mineral(s); several initials together, comma-separated, for example Ky,Sil.";kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0 EAID_0808AE9C_F5A4_4267_94AB_C5C21E20B297;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartGrense EAID_0808AE9C_F5A4_4267_94AB_C5C21E20B297;geolPavisningstype;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartGrense EAID_0808AE9C_F5A4_4267_94AB_C5C21E20B297;temaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition -- the quality of the registration/survey of a theme viewed in relation to the actual conditions in nature. Different thematic resolution / degree of generalisation may be governed by the objects importance for the society, the areal significance or the economy of the project;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartGrense EAID_15E3CD91_A8F2_4cb6_9BFE_40DB7FD135B8;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\Foliament EAID_15E3CD91_A8F2_4cb6_9BFE_40DB7FD135B8;geolPavisningstype;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\Foliament EAID_15E3CD91_A8F2_4cb6_9BFE_40DB7FD135B8;temaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition -- the quality of the registration/survey of a theme viewed in relation to the actual conditions in nature. Different thematic resolution / degree of generalisation may be governed by the objects importance for the society, the areal significance or the economy of the project;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\Foliament EAID_1A57C069_3FAB_4be8_A9DE_E9FFA423049F;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\FjellBlotning EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;hovedBergKode;grovinndeling av berggrunnen i Norge -- Definition -- rough classification of the bedrock in Norway;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;bergartKornstorrelse;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;bergartStruktur;primære trekk i bergartens utseende som er med på å fortelle hvordan den er blitt dannet -- Definition -- primary characteristics of the appearance of the rock, which helps to describe how it was formed;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;bergartTekstur;uttrykk brukt om bergartsstruktur (kornstørrelse, kornform og arrangement) slik som den sees under et mikroskop -- Definition -- term used about the structure of a rock (grain size, grain shape and arrangement) as seen under a microscope;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;bergartFarge;dominerende farge på bergarten i naturen. -- Definition -- predominant colour of the rock in nature.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;geolAlder;alderen av en bergart forteller hvor lang tid som er gått siden den ble dannet. Navn på geologisk periode/epoke for det tidsrom en geologisk lagrekke ble dannet -- Definition -- the age of a rock indicate how long ago since it was formed. Name of geological period/epoch when a stratigraphic sequence was formed;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;geolMinAlder;navn på geologisk periode/epoke for det tidsrom da den yngste geologisk bergarten/lagrekken ble dannet -- Definition -- name of geological period/epoch for the period of time when the youngest geological rock type/stratigraphic sequence was formed ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;geolMaksAlder;navn på geologisk periode/epoke for det tidsrom da den eldste geologisk bergarten/lagrekken ble dannet -- Definition -- name of geological period/epoch for the period of time when the oldest geological rock type/stratigraphic sequence was formed;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;bergartAlderBestemmelse;alder på bergart i millioner år, bestemt ved datering Merknad: Oppgis som et tall med et +/minus antall mill. år -- Definition -- age of the bedrock in millions of years (age determination) Note:Stated as a figure with a +/- tolerance, in millions of years;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;dateringMetode;metode som er brukt til å bestemme alderen på bergarter, sedimenter, minaraler og organisk materiale -- Definition -- method used to determine the age of rocks, minerals and organic material;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;fossilNavn;navn på rester, avtrykk eller spor etter tidligere tiders livsformer, bevart i jord- eller steinlag -- Definition -- name of remains, imprints or traces of prehistoric life forms, preserved in soil or rock strata;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;dekkeEnhetNavn;uttrykk brukt i strukturgeologen for bergartsmasser som er skjøvet som enhetlige bergflak eller glidd som store folder til det sted de ligger nå -- Definition -- term used in structual geology for rock masses which have moved as uniform sheets of rock or slid in large folds to where they are now;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;overgruppeNavn;inndeling av to eller flere grupper med sedimentære eller vulkanske lag -- Definition -- subdivision of two or more groups of sedimentary or volcanic sequences;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;geolGruppeNavn;inndeling av to eller flere formasjoner med sedimentære eller vulkanske lag -- Definition -- subdivision of two or more formations of sedimentary or volcanic sequences;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;geolFormasjonNavn;inndeling av sedimentære eller vulkanske lag som danner en særlig enhet i en lagrekke -- Definition -- characterisation of sedimentary or volcanic layers forming a special defined unit in a stratigraphic sequence;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;loslighetGrad;bergartens evne til å la seg løse kjemisk -- Definition -- the ability of the rock to dissolve chemically;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;bergartKjemiskSammensetning;grovinndeling av bergarter basert på bergartenes kjemiske sammensetninger, og som har stor sammenheng med innholdet av SiO2 i bergarten -- Definition -- rough classification of rock types based on the rock's chemical composition, closely connected to the content of Si02 in the rock;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;metamorfGrad;bergartens omvanlingsgrad (metamorfosegrad) -- Definition -- the rock's degree of transformation (metamorphic grade);egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;indeksMineral;mineral som benyttes til å kjennetegne soner med ulik grad av bergartsomdannelse (metamorfose) -- Definition -- mineral used to characterise zones with different degrees of rock transformation (metamorphism);egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;radioaktivitetNiva;naturlig radioaktiv stråling fra bergarten/berggrunnen -- Definition -- natural level of radioactive radiation from the rock type/bedrock;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;geolKartnummer;nummerering av ulike bergarter på kart -- Definition -- numbering of various rock types on a map;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;tegnforklaring;fri tekst beskrivelse av berggrunnen/bergarter -- Definition -- free text description of the bedrock/rock types;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;cmykFargekode;fargekodedefinisjon i CMYK som viser prosentvis innhold av Cyan, Magenta, Yellow og Black -- Definition -- colour code definition in CMYK showing the percentual content of Cyan, Magenta, Yellow and Black;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;berggrunnKlassifikasjon;grovinndeling basert på berggrunnens innbyrdes alder og bevegelse (hvorvidt de er dannet på det sted de ligger eller er flyttet på (overskjøvet)) -- Definition -- rough classification based on the mutual age and position of the bedrock (if it has formed where it is located or has been moved (overthrust));egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;geolVerdivurdering;hvor viktig en geologisk ressurs eller registrering er med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden -- Definition -- how important a geological resource or registration is in relation to potential economic utilisation now or in the future;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;arealverdiindikator;indikasjon som viser i hvilken grad man kan forvente innsigelser dersom det foretas endringer i arealdisponeringen -- Definition -- indication which shows to what extent one may expect objections if changes are made in the land-use plan;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;alderBeskrivelse;tekstlig beskrivelse av bergartens aldersforhold -- Definition -- free text description of the age relations of the rocks;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BergartFlate EAID_3A116598_5386_4cca_BF3F_A035BD93187C;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\Forkastning EAID_3A116598_5386_4cca_BF3F_A035BD93187C;geolPavisningstype;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\Forkastning EAID_3A116598_5386_4cca_BF3F_A035BD93187C;temaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition -- the quality of the registration/survey of a theme viewed in relation to the actual conditions in nature. Different thematic resolution / degree of generalisation may be governedby the objects importance for the society, the areal significance or the economy of the project;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\Forkastning EAID_3A116598_5386_4cca_BF3F_A035BD93187C;skyvegrenseInndeling;inndeling for å skille ulike skyvegrenser -- Definition -- classification to distinguish between different thrusts;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\Forkastning EAID_3A116598_5386_4cca_BF3F_A035BD93187C;lineamentType;samlebegrep for linjestruktur i berggrunnen (skyvegrenser, forkastninger og sprekkesoner -- Definition -- collective name for lineation in the bedrock thrusts, faults and fracture zones);egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\Forkastning EAID_4FF316B7_40EA_4309_8F2E_90EB7A406ABE;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BerggrunnProvePkt EAID_4FF316B7_40EA_4309_8F2E_90EB7A406ABE;geolLokalitetnummer;unik nummerserie for angivelse av geologisk lokalitet -- Definition -- unique number series for specification of geological locality;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BerggrunnProvePkt EAID_4FF316B7_40EA_4309_8F2E_90EB7A406ABE;geologFeltnummer;geologens egen nummerserie brukt til å identifisere og stedfeste lokaliteter hvor det er gjort geologiske observasjoner, målinger eller prøvetaking. Ikke nødvendigvis unik -- Definition -- the geologist's own number series used to identify and locate where geological observations, measurements or sampling has been carried out. Not necessarily unique;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BerggrunnProvePkt EAID_622CD86C_AAA1_499f_B58E_5908284B9BD2;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\Gang EAID_622CD86C_AAA1_499f_B58E_5908284B9BD2;geolPavisningstype;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\Gang EAID_622CD86C_AAA1_499f_B58E_5908284B9BD2;temaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition -- the quality of the registration/survey of a theme viewed in relation to the actual conditions in nature. Different thematic resolution / degree of generalisation may be governed by the objects importance for the society, the areal significance or the economy of the project;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\Gang EAID_852DDB50_A28D_4571_950E_C2BBC19D582F;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\LineamentLokalitet EAID_852DDB50_A28D_4571_950E_C2BBC19D582F;geolPavisningstype;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\LineamentLokalitet EAID_852DDB50_A28D_4571_950E_C2BBC19D582F;temaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition -- the quality of the registration/survey of a theme viewed in relation to the actual conditions in nature. Different thematic resolution / degree of generalisation may be governed by the objects importance for the society, the areal significance or the economy of the project;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\LineamentLokalitet EAID_852DDB50_A28D_4571_950E_C2BBC19D582F;geolLokalitetnummer;unik nummerserie for angivelse av geologisk lokalitet -- Definition -- unique number series for specification of a geological locality;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\LineamentLokalitet EAID_852DDB50_A28D_4571_950E_C2BBC19D582F;geologFeltnummer;geologens egen nummerserie brukt til å identifisere og stedfeste lokaliteter hvor det er gjort geologiske observasjoner, målinger eller prøvetaking. Ikke nødvendigvis unik -- Definition -- the geologist's own number series used to identify and locate where geological observations, measurements or sampling has been carried out. Not necessarily unique;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\LineamentLokalitet EAID_867B8E79_F85B_4be6_B607_A689D398C676;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\PlanStrukturPkt EAID_867B8E79_F85B_4be6_B607_A689D398C676;geolPavisningstype;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\PlanStrukturPkt EAID_867B8E79_F85B_4be6_B607_A689D398C676;geolLokalitetnummer;unik nummerserie for angivelse av geologisk lokalitet -- Definition -- unique number series for specification of geological location;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\PlanStrukturPkt EAID_867B8E79_F85B_4be6_B607_A689D398C676;strukturPunkttype;måling av linje- og planstrukturer i en observasjonslokalitet -- Definition -- measurement of the linear and planar structures at an observation point;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\PlanStrukturPkt EAID_867B8E79_F85B_4be6_B607_A689D398C676;temaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition -- the quality of the registration/survey of a theme viewed in relation to the actual conditions in nature. Different thematic resolution / degree of generalisation may be governed by the societal importance of the theme, the importance of the area to the region?? or the project economy.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\PlanStrukturPkt EAID_867B8E79_F85B_4be6_B607_A689D398C676;geologFeltnummer;geologens eget feltnummer for lokaliteter og prøver -- Definition -- the geologist's own field number for localities and samples;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\PlanStrukturPkt EAID_867B8E79_F85B_4be6_B607_A689D398C676;geolHorisontalverdi;verdi på måling i horisontalplanet -- Definition -- value of measurement in the horizontal plane;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\PlanStrukturPkt EAID_867B8E79_F85B_4be6_B607_A689D398C676;geolVertikalverdi;verdi på måling i vertikalplanet -- Definition -- value of the measurement in the vertical plane ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\PlanStrukturPkt EAID_867B8E79_F85B_4be6_B607_A689D398C676;strukturOverbikket;brukes om a) fold der begge flankene (sidene) på folden faller samme vei, eller b) lagflate som er invertert i forhold til opprinnelig stilling -- Definition -- used about a) a fold where both flanks (sides) of the fold dip the same way, or b) a bedding plane which is inverted in relation to its original position;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\PlanStrukturPkt EAID_867B8E79_F85B_4be6_B607_A689D398C676;deformasjonFase;klart adskilte begivenheter (hendelser) med deformasjon av berggrunnen Merknad: De forskellige fasene skilles med 0 som opprinnelig, 1 for første deformasjonsfase o.s.v. -- Definition -- clearly separate events (incidents) involving deformation of the bedrock Note: The different phases are distinguished with 0 as original, 1 for the first deformation phase, etc.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\PlanStrukturPkt EAID_B0CEE080_8811_4325_B297_6815127A8D3A;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BerggrunnBeskrivelse EAID_B3424575_ADB9_40ba_ACA1_21CDD8219FE2;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\AkseplanTrase EAID_B3424575_ADB9_40ba_ACA1_21CDD8219FE2;geolPavisningstype;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\AkseplanTrase EAID_B3424575_ADB9_40ba_ACA1_21CDD8219FE2;annenBergartLinjetype;streklinjer som opptrer på berggrunnsgeologiske kart og som ikke er definert for seg selv -- Definition -- marking lines which appear on bedrock maps and which have not been individually defined;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\AkseplanTrase EAID_B3424575_ADB9_40ba_ACA1_21CDD8219FE2;temaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition -- the quality of the registration/survey of an object viewed in relation to the actual conditions in nature. Different thematic resolution / degree of generalisation may be governed by the objects importance for the society, the areal significance or the economy of the project;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\AkseplanTrase EAID_B3424575_ADB9_40ba_ACA1_21CDD8219FE2;deformasjonFase;klart adskilte begivenheter (hendelser) med deformasjon av berggrunnen Merknad: De forskellige fasene skilles med 0 som opprinnelig, 1 for første deformasjonsfase o.s.v. -- Definition -- clearly separate events (incidents) involving deformation of the bedrock Note: The different phases are distinguished with 0 as original, 1 for the first deformation phase, etc.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\AkseplanTrase EAID_B9E99632_655C_47c8_8DB7_DF6AAB2F5A3E;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\AnnenBerggrunnAvgr EAID_B9E99632_655C_47c8_8DB7_DF6AAB2F5A3E;geolPavisningstype;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\AnnenBerggrunnAvgr EAID_B9E99632_655C_47c8_8DB7_DF6AAB2F5A3E;berggrunnGrensetype;spesiell avgrensning i berggrunnen, og som ikke er typiske bergartsgrenser -- Definition -- special delimitation in the bedrock, not comprising typical bedrock boundaries;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\AnnenBerggrunnAvgr EAID_DE25BFCD_C635_4519_8077_C89A1308DB24;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\LinjeStrukturPkt EAID_DE25BFCD_C635_4519_8077_C89A1308DB24;geolPavisningstype;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\LinjeStrukturPkt EAID_DE25BFCD_C635_4519_8077_C89A1308DB24;temaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition -- the quality of the registration/survey of a theme viewed in relation to the actual conditions in nature. Different thematic resolution / degree of generalisation may be governed governed by the objects importance for the society, the areal significance or the economy of the project;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\LinjeStrukturPkt EAID_DE25BFCD_C635_4519_8077_C89A1308DB24;geolLokalitetnummer;unik nummerserie for angivelse av geologisk lokalitet -- Definition -- unique number series for specification of geological location;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\LinjeStrukturPkt EAID_DE25BFCD_C635_4519_8077_C89A1308DB24;geologFeltnummer;geologens eget feltnummer for lokaliteter og prøver -- Definition -- the geologist's own field number for locations and samples;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\LinjeStrukturPkt EAID_DE25BFCD_C635_4519_8077_C89A1308DB24;strukturPunkttype;måling av linje- og planstrukturer i en observasjonslokalitet -- Definition -- measurement of the line and plan structures at an observation locality;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\LinjeStrukturPkt EAID_DE25BFCD_C635_4519_8077_C89A1308DB24;geolHorisontalverdi;verdi på måling i horisontalplanet -- Definition -- value of measurement in the horizontal plane;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\LinjeStrukturPkt EAID_DE25BFCD_C635_4519_8077_C89A1308DB24;geolVertikalverdi;verdi på måling i vertikalplanet -- Definition -- value of the measurement in the vertical plane ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\LinjeStrukturPkt EAID_DE25BFCD_C635_4519_8077_C89A1308DB24;deformasjonFase;klart adskilte begivenheter (hendelser) med deformasjon av berggrunnen Merknad: De forskellige fasene skilles med 0 som opprinnelig, 1 for første deformasjonsfase o.s.v. -- Definition -- clearly separate events (incidents) involving deformation of the bedrock Note: The different phases are distinguished with 0 as original, 1 for the first deformation phase, etc.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\LinjeStrukturPkt EAID_DE99C040_35D1_4562_9A6B_41AE9214ADCC;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\AndreLineament EAID_DE99C040_35D1_4562_9A6B_41AE9214ADCC;geolPavisningstype;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\AndreLineament EAID_DE99C040_35D1_4562_9A6B_41AE9214ADCC;temaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition -- the quality of the registration/survey of an object viewed in relation to the actual conditions in nature. Different thematic resolution / degree of generalisation may be governed by the objects importance for the society, the areal significance or the economy of the project;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\AndreLineament EAID_E5FF8C90_8E51_4c77_A6AC_0C0114FDC185;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BerggrunnSymbol EAID_E5FF8C90_8E51_4c77_A6AC_0C0114FDC185;geolLokalitetnummer;unik nummerserie for angivelse av geologisk lokalitet -- Definition -- unique number series for specification of geological locality;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BerggrunnSymbol EAID_E5FF8C90_8E51_4c77_A6AC_0C0114FDC185;temaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition -- the quality of the registration/survey of a theme viewed in relation to the actual conditions in nature. Different thematic resolution / degree of generalisation may be governedby the objects importance for the society, the areal significance or the economy of the project;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BerggrunnSymbol EAID_E5FF8C90_8E51_4c77_A6AC_0C0114FDC185;geologFeltnummer;geologens egen nummerserie brukt til å identifisere og stedfeste lokaliteter hvor det er gjort geologiske observasjoner, målinger eller prøvetaking. Ikke nødvendigvis unik -- Definition -- the geologist's own number series used to identify and locate where geological observations, measurements or sampling has been carried out. Not necessarily unique;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BerggrunnSymbol EAID_E5FF8C90_8E51_4c77_A6AC_0C0114FDC185;bergartSymbol;tegnsymboler brukt på berggrunnsgeologiske kart -- Definition -- symbols used on bedrock maps;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BerggrunnSymbol EAID_E955A463_002B_4206_B10D_7BD59BD36B16;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\BerggrunnProfil EAID_EA8D380B_C901_448b_A91D_47F251C02377;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\Sprekk EAID_EA8D380B_C901_448b_A91D_47F251C02377;geolPavisningstype;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\Sprekk EAID_EA8D380B_C901_448b_A91D_47F251C02377;temaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition -- the quality of the registration/survey of a theme viewed in relation to the actual conditions in nature. Different thematic resolution / degree of generalisation may be governed by the objects importance for the society, the areal significance or the economy of the project;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\Sprekk EAID_EA8D380B_C901_448b_A91D_47F251C02377;lineamentType;samlebegrep for linjestruktur i berggrunnen (skyvegrenser, forkastninger og sprekkesoner -- Definition -- collective name for lineation in the bedrock (thrusts, faults and fracture zones);egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\Sprekk EAID_F9D36F56_602F_4392_B43F_734E858C40EC;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\MetamorfoseGrense EAID_F9D36F56_602F_4392_B43F_734E858C40EC;metamorfLinjetype;isolinjer trukket gjennom observasjoner hvor bergarten har samme omvandlingsgrad -- Definition -- isolines drawn through observations where the rock has the same conversion rate;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Berg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0\MetamorfoseGrense