RadioaktivitetNiva LevelOfRadioactivity

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

naturlig radioaktiv stråling fra bergarten/berggrunnen Merknad: Vanligvis påvist ved måling av gammastråling fra bergarten (målt i imp./sek).
natural radioactive radiation from the rock type/bedrock Note: Usually established by measuring gamma radiation from the rock(measured in imp/sec).
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Mangelfulle data 0
Lav stråling Lavere stråling enn det som er vanlig for de fleste bergarter (<50 imp/sek) 1
Vanlig stråling Normal stråling for de fleste bergarter (50-100 imp/sek) 2
Noe forhøyet Strålingen er noe høyere enn det som er vanlig for de fleste bergarter (100-200 imp/sek) 3
Forhøyet stråling Den naturlige strålingen fra bergartene er såpass forhøyet at den bør tas i betraktning under arealdisponeringen. Større sannsynlighet for oppkonsentrering av radon enn normalt. 4
Høy stråling Den naturlige strålingen fra bergarten er så høy at man ikke bør oppholde seg i området over lengere tid eller ta med seg steinprøver hjem. 5
Verdi Navn Beskrivelse
Mangelfulle data
Lav stråling Lavere stråling enn det som er vanlig for de fleste bergarter (<50 imp/sek)
Vanlig stråling Normal stråling for de fleste bergarter (50-100 imp/sek)
Noe forhøyet Strålingen er noe høyere enn det som er vanlig for de fleste bergarter (100-200 imp/sek)
Forhøyet stråling Den naturlige strålingen fra bergartene er såpass forhøyet at den bør tas i betraktning under arealdisponeringen. Større sannsynlighet for oppkonsentrering av radon enn normalt.
Høy stråling Den naturlige strålingen fra bergarten er så høy at man ikke bør oppholde seg i området over lengere tid eller ta med seg steinprøver hjem.
Name Type Description Code value
Insufficient data <undefined> Insufficient data
Low radiation <undefined> Lower radiation than what is common for most rock (<50 imp/sec) Low radiation
Ordinary radiation <undefined> Normal radiation for most rocks (50-100 imp/sec) Ordinary radiation
Slightly raised <undefined> The radiation is somewhat higher than normal for most rock (100-200 imp/sec) Slightly raised
Raised radiation level <undefined> The natural radiation level from the rock has increased so much that it should be taken into account in the land-use plan. Greater probability of higher concentrations of radon than normal Raised radiation level
High radiation <undefined> The natural radiation from the rock is so high that one should not stay in the area for extended periods or take rock samples home. High radiation

Vis RadioaktivitetNiva i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1