BerggrunnSymbol BedrockSymbol

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

punkt på kart som ved symbolbruk viser plassering av ulike typer registreringer i berggrunnen Eksempel: Gruve, skjerp, mineralforekomst, fossilfunnsted, skiferbrudd
point on a map which shows the location of various types of registrations in the bedrock through the use of symbols
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
geolLokalitetnummer unik nummerserie for angivelse av geologisk lokalitet Real 1..1
temaKvalitet kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning TemaKvalitet (kodeliste) 0..1
geologFeltnummer geologens egen nummerserie brukt til å identifisere og stedfeste lokaliteter hvor det er gjort geologiske observasjoner, målinger eller prøvetaking. Ikke nødvendigvis unik CharacterString 0..1
bergartSymbol tegnsymboler brukt på berggrunnsgeologiske kart BergartSymbol (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt 1..1
Real 1..1
TemaKvalitet 0..1
CharacterString 0..1
BergartSymbol 0..1
Name Type English Description
posisjon Punkt position location where the object exists
geolLokalitetnummer Real geolLocationNumber unique number series for specification of geological locality
temaKvalitet TemaKvalitet thematicQuality the quality of the registration/survey of a theme viewed in relation to the actual conditions in nature. Different thematic resolution / degree of generalisation may be governedby the objects importance for the society, the areal significance or the economy of the project
geologFeltnummer CharacterString geologistFieldNumber the geologist's own number series used to identify and locate where geological observations, measurements or sampling has been carried out. Not necessarily unique
bergartSymbol BergartSymbol rockSymbol symbols used on bedrock maps

Vis BerggrunnSymbol i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Real 1 ..1
TemaKvalitet 0 ..1
CharacterString 0 ..1
BergartSymbol 0 ..1