LinjeStrukturPkt LinearStructurePoint

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

observasjon/måling av en lineær struktur i berggrunnen Eksempel: Foldeakse
observation/measurement of a linear structure in the bedrock
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
geolPavisningstype GeolPavisningstype (kodeliste) 1..1
temaKvalitet kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning TemaKvalitet (kodeliste) 0..1
geolLokalitetnummer unik nummerserie for angivelse av geologisk lokalitet Real 0..1
geologFeltnummer geologens eget feltnummer for lokaliteter og prøver CharacterString 0..1
strukturPunkttype måling av linje- og planstrukturer i en observasjonslokalitet StrukturPunkttype (kodeliste) 0..1
geolHorisontalverdi verdi på måling i horisontalplanet Integer 0..1
geolVertikalverdi verdi på måling i vertikalplanet Integer 0..1
deformasjonFase klart adskilte begivenheter (hendelser) med deformasjon av berggrunnen Merknad: De forskellige fasene skilles med 0 som opprinnelig, 1 for første deformasjonsfase o.s.v. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt 1..1
GeolPavisningstype 1..1
TemaKvalitet 0..1
Real 0..1
CharacterString 0..1
StrukturPunkttype 0..1
Integer 0..1
Integer 0..1
Integer 0..1
Name Type English Description
posisjon Punkt position location where the object exists
geolPavisningstype GeolPavisningstype typeOfGeolFindings
temaKvalitet TemaKvalitet thematicQuality the quality of the registration/survey of a theme viewed in relation to the actual conditions in nature. Different thematic resolution / degree of generalisation may be governed governed by the objects importance for the society, the areal significance or the economy of the project
geolLokalitetnummer Real geolLocationNumber unique number series for specification of geological location
geologFeltnummer CharacterString geologistFieldNumber the geologist's own field number for locations and samples
strukturPunkttype StrukturPunkttype structurePointType measurement of the line and plan structures at an observation locality
geolHorisontalverdi Integer geolHorizontalValue value of measurement in the horizontal plane
geolVertikalverdi Integer geolVerticalValue value of the measurement in the vertical plane
deformasjonFase Integer deformationPhase clearly separate events (incidents) involving deformation of the bedrock Note: The different phases are distinguished with 0 as original, 1 for the first deformation phase, etc.

Vis LinjeStrukturPkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
GeolPavisningstype 1 ..1
TemaKvalitet 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
StrukturPunkttype 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1