BerggrunnProvePkt BedrockSamplePoint

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

observasjonspunkt i terrenget hvor det er tatt en eller flere prøver av berggrunnen
observation point in the terrain where one or more samples have been taken of the bedrock
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
geolLokalitetnummer unik nummerserie for angivelse av geologisk lokalitet Real 1..1
geologFeltnummer geologens egen nummerserie brukt til å identifisere og stedfeste lokaliteter hvor det er gjort geologiske observasjoner, målinger eller prøvetaking. Ikke nødvendigvis unik CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt 1..1
Real 1..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
posisjon Punkt position location where the object exists
geolLokalitetnummer Real geolLocationNumber unique number series for specification of geological locality
geologFeltnummer CharacterString geologistFieldNumber the geologist's own number series used to identify and locate where geological observations, measurements or sampling has been carried out. Not necessarily unique

Vis BerggrunnProvePkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Real 1 ..1
CharacterString 0 ..1