BergartFlate RockSurface

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

polygon som representerer en avgrensing av en(eller flere) bergartstyper(er) eller tektonisk enhet (dekker)
polygon representing a delimitation of one (or more) rocktypes or a tectonic unit (nappes)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
hovedBergKode grovinndeling av berggrunnen i Norge HovedBergKode (kodeliste) 1..1
bergartKornstorrelse BergartKornstorrelse (kodeliste) 0..1
bergartStruktur primære trekk i bergartens utseende som er med på å fortelle hvordan den er blitt dannet BergartStruktur (kodeliste) 0..1
bergartTekstur uttrykk brukt om bergartsstruktur (kornstørrelse, kornform og arrangement) slik som den sees under et mikroskop BergartTekstur (kodeliste) 0..1
bergartFarge dominerende farge på bergarten i naturen. CharacterString 0..1
geolAlder alderen av en bergart forteller hvor lang tid som er gått siden den ble dannet. Navn på geologisk periode/epoke for det tidsrom en geologisk lagrekke ble dannet GeologiskAlder (kodeliste) 0..1
geolMinAlder navn på geologisk periode/epoke for det tidsrom da den yngste geologisk bergarten/lagrekken ble dannet GeologiskAlder (kodeliste) 0..1
geolMaksAlder navn på geologisk periode/epoke for det tidsrom da den eldste geologisk bergarten/lagrekken ble dannet GeologiskAlder (kodeliste) 0..1
bergartAlderBestemmelse alder på bergart i millioner år, bestemt ved datering Merknad: Oppgis som et tall med et +/minus antall mill. år CharacterString 0..1
dateringMetode metode som er brukt til å bestemme alderen på bergarter, sedimenter, minaraler og organisk materiale DateringMetode (kodeliste) 0..1
fossilNavn navn på rester, avtrykk eller spor etter tidligere tiders livsformer, bevart i jord- eller steinlag CharacterString 0..1
dekkeEnhetNavn uttrykk brukt i strukturgeologen for bergartsmasser som er skjøvet som enhetlige bergflak eller glidd som store folder til det sted de ligger nå CharacterString 0..1
overgruppeNavn inndeling av to eller flere grupper med sedimentære eller vulkanske lag CharacterString 0..1
geolGruppeNavn inndeling av to eller flere formasjoner med sedimentære eller vulkanske lag CharacterString 0..1
geolFormasjonNavn inndeling av sedimentære eller vulkanske lag som danner en særlig enhet i en lagrekke CharacterString 0..1
loslighetGrad bergartens evne til å la seg løse kjemisk LoslighetGrad (kodeliste) 0..1
bergartKjemiskSammensetning grovinndeling av bergarter basert på bergartenes kjemiske sammensetninger, og som har stor sammenheng med innholdet av SiO2 i bergarten BergartKjemiskSammensetning (kodeliste) 0..1
metamorfGrad bergartens omvanlingsgrad (metamorfosegrad) MetamorfGrad (kodeliste) 0..1
indeksMineral mineral som benyttes til å kjennetegne soner med ulik grad av bergartsomdannelse (metamorfose) IndeksMineral (kodeliste) 0..1
radioaktivitetNiva naturlig radioaktiv stråling fra bergarten/berggrunnen RadioaktivitetNiva (kodeliste) 0..1
geolKartnummer nummerering av ulike bergarter på kart Integer 0..1
tegnforklaring fri tekst beskrivelse av berggrunnen/bergarter CharacterString 0..1
cmykFargekode fargekodedefinisjon i CMYK som viser prosentvis innhold av Cyan, Magenta, Yellow og Black CharacterString 0..1
berggrunnKlassifikasjon grovinndeling basert på berggrunnens innbyrdes alder og bevegelse (hvorvidt de er dannet på det sted de ligger eller er flyttet på (overskjøvet)) BerggrunnKlassifikasjon (kodeliste) 0..1
geolVerdivurdering hvor viktig en geologisk ressurs eller registrering er med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden GeolVerdivurdering (kodeliste) 0..1
arealverdiindikator indikasjon som viser i hvilken grad man kan forvente innsigelser dersom det foretas endringer i arealdisponeringen Høydereferanse (kodeliste) 0..1
alderBeskrivelse tekstlig beskrivelse av bergartens aldersforhold CharacterString 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
hovedBergKode HovedBergKode mainRockCode rough classification of the bedrock in Norway
bergartKornstorrelse BergartKornstorrelse rockGrainSize
bergartStruktur BergartStruktur rockStructure primary characteristics of the appearance of the rock, which helps to describe how it was formed
bergartTekstur BergartTekstur rockTypeTexture term used about the structure of a rock (grain size, grain shape and arrangement) as seen under a microscope
bergartFarge CharacterString rockColour predominant colour of the rock in nature.
geolAlder GeologiskAlder geolAge the age of a rock indicate how long ago since it was formed. Name of geological period/epoch when a stratigraphic sequence was formed
geolMinAlder GeologiskAlder geolMinAge name of geological period/epoch for the period of time when the youngest geological rock type/stratigraphic sequence was formed
geolMaksAlder GeologiskAlder geolMaxAge name of geological period/epoch for the period of time when the oldest geological rock type/stratigraphic sequence was formed
bergartAlderBestemmelse CharacterString bedrockAgeDetermination age of the bedrock in millions of years (age determination) Note:Stated as a figure with a +/- tolerance, in millions of years
dateringMetode DateringMetode datingMethod method used to determine the age of rocks, minerals and organic material
fossilNavn CharacterString fossilName name of remains, imprints or traces of prehistoric life forms, preserved in soil or rock strata
dekkeEnhetNavn CharacterString nappeUnitName term used in structual geology for rock masses which have moved as uniform sheets of rock or slid in large folds to where they are now
overgruppeNavn CharacterString mainGroupName subdivision of two or more groups of sedimentary or volcanic sequences
geolGruppeNavn CharacterString geolGroupName subdivision of two or more formations of sedimentary or volcanic sequences
geolFormasjonNavn CharacterString geolFormationName characterisation of sedimentary or volcanic layers forming a special defined unit in a stratigraphic sequence
loslighetGrad LoslighetGrad degreeOfSolubility the ability of the rock to dissolve chemically
bergartKjemiskSammensetning BergartKjemiskSammensetning chemicalCompositionOfRock rough classification of rock types based on the rock's chemical composition, closely connected to the content of Si02 in the rock
metamorfGrad MetamorfGrad metamorphicDegree the rock's degree of transformation (metamorphic grade)
indeksMineral IndeksMineral indexMineral mineral used to characterise zones with different degrees of rock transformation (metamorphism)
radioaktivitetNiva RadioaktivitetNiva levelOfRadioactivity natural level of radioactive radiation from the rock type/bedrock
geolKartnummer Integer geolMapNumber numbering of various rock types on a map
tegnforklaring CharacterString key free text description of the bedrock/rock types
cmykFargekode CharacterString cmykColourCode colour code definition in CMYK showing the percentual content of Cyan, Magenta, Yellow and Black
berggrunnKlassifikasjon BerggrunnKlassifikasjon bedrockClassification rough classification based on the mutual age and position of the bedrock (if it has formed where it is located or has been moved (overthrust))
geolVerdivurdering GeolVerdivurdering geolValueAssessment how important a geological resource or registration is in relation to potential economic utilisation now or in the future
arealverdiindikator Høydereferanse areaValueIndicator indication which shows to what extent one may expect objections if changes are made in the land-use plan
alderBeskrivelse CharacterString ageDescription free text description of the age relations of the rocks
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon BergartFlate 1 bergartavgrensning BergartGrense 1..*
assosiasjon BergartFlate 0..1 avgrensning GeolAvgrLinje 1..*