KulturminneBygning CulturalHeritageSiteBuilding

objekttype

Riksantikvaren Gyldig

kulturminner (hus) som er registrert etter Sefrak-metoden. Husene er fra før 1900, i enkelte kommuner fra før 1940 Merknad: Ikke alle SEFRAK-objekter har knytning til bygning. Vanligvis er knytningen til bygg, unntaksvis til tilbygg.
cultural heritage sites (buildings) which have been registered according to the Sefrak method. These buildings predate 1900, in individual municipalities 1940. Sefrak denotes the Secretariat for registration of permanent cultural heritage sites
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
sefrakId sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnr og husløpenr. Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. SefrakId (datatype) 1..1
- sefrakKommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste, samt utgåtte kommuner som er benyttet som en del av identifikasjonen Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. CharacterString 1..1
- registreringKretsnr riksantikvarens oppdeling av kommunen, tilsvarer gamle kirkekretser Merknad: Må være større enn 0. Integer 1..1
- husLøpenr løpenummer innen kretsnummer Merknad: Entydig nøkkel for kulturminne sammen med kommune og kretsnummer Integer 1..1
sefrakStatus SEFRAK-objektets alder og bygningsstatus. Stående objekter eldre enn 1850 er meldepliktige etter kulturminnelovens § 25, stående objekter yngre enn 1850 er ikke meldepliktige. Egenskapen brukes også som standard symbolisering for SEFRAK-objekter der rød trekant indikerer meldepliktige objekter, gul trekant indikerer andre SEFRAK-objekter (ikke meldepliktige) og grå trekant indikerer SEFRAK-objekter som er revet eller brent. SefrakStatus (kodeliste) 1..1
sefrakFunksjon angivelse av sefrakobjektets opprinnelige og nåværende funksjoner Merknad; Med {ordered} menes at den vikitskte funksjonen kommer først og den minst viktige sist, dvs rekkefølgeavhengighet. SefrakFunksjon (datatype) 0..*
- sefrakFunksjonskode angir den funksjon SEFRAK bygget har / har hatt SefrakFunksjonskode (kodeliste) 0..1
- sefrakFunksjonsstatus angivelse om funksjonskoden angir opprinnelig eller nåværende funksjonsstatus for SEFRAK-bygget SefrakFunksjonsstatus (kodeliste) 0..1
lokaltnavn ord som noen eller noe kalles ved CharacterString 0..1
vernevedtak lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt Vern (datatype) 0..1
- vernedato dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig Date 0..1
- vernelov hvilken lov vern av objektet er hjemlet i Vernelov (kodeliste) 0..1
- verneparagraf verneparagraf i lov Merknad: Nummer på aktuell paragraf i lov CharacterString 0..1
- vernetype hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har Vernetype (kodeliste) 1..1
fredning angivelse av fredning av sefrakminnet Merknad: Rubrikk nr 35 i sefrak-skjemaet. Vern_Fredning (datatype) 0..1
- vernedatoFredning dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig Date 0..1
- vernelovFredning hvilken lov vern av objektet er hjemlet i Vernelov (kodeliste) 0..1
- verneparagrafFredning verneparagraf i lov Merknad: Nummer på aktuell paragraf i lov CharacterString 0..1
- vernetypeFredning hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har Vernetype (kodeliste) 1..1
fysiskMiljø angivelse om kulturminnet ligger i et større eller mindre tettsted, eller utenfor et tettsted Merknad Rubrikk nr 16 i sefrak-skjemaet. FysiskMiljø (kodeliste) 0..1
opprinneligSosialtMiljø angivelse av en bygnings opprinnelige sosiale miljø OpprinneligSosialtMiljø (kodeliste) 0..1
miljøovervåking Riksantikvarens miljøovervåkningsprogram Gamle hus da og nå måler tap, endring og tilstand for SEFRAK-bygninger eldre enn 1900, ved feltregistrering hvert femte år i 18 av landets kommuner Endringsvurdering (datatype) 0..*
- endringsgrad angivelse av hvor store endringene i bygningen har vært Endringsgrad (kodeliste) 1..1
- vurdertDato dato for endringsvurderingen Date 1..1
hovedmålRubrikk lengden og bredden på huset, angitt i cm Merknad: Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet. Hovedmålrubrikk (datatype) 0..1
- lengde lengden på huset, angitt i cm Integer 1..1
- bredde bredden på huset, angitt i cm Integer 1..1
kulturminneHovedgruppe hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon KulturminneHovedgruppe (kodeliste) 0..1
kulturminneBetegnelse kortfattet artsbetegnelse for kulturminnet Merknad: Rubrikk nr 45 i sefrak-skjemaet. I matrikkelen heter denne objektnavnRubrikk Eksempel: Stavkirke KulturminneBetegnelse (datatype) 0..1
- objektnavn objektets navn CharacterString 1..1
kulturminneVerneverdi vurdering av sefrakobjektets verdi Merknad: Rubrikk nr 61 i sefrak-skjemaet. KulturminneVerneverdi (kodeliste) 0..1
kulturminneDateringInfo angivelse av sefrakobjektets byggeår , tilbyggingsår, flytting samt eventuelt når objektet er revet eller brent, innen kvart århundre Merknad: Tilsvarer tidsangivelserRubrikk i matrikkelen KulturminneDateringInfo (datatype) 0..*
- sefrakTiltak hendelser i et sefrakobjekts livsløp SefrakTiltak (kodeliste) 0..1
- tidsangivelse tidskode for sefrakobjektet, innen kvart århundre Tidsangivelse (kodeliste) 0..1
feltregistrert angivelse av hvem og når feltregistrering og eventuelle ajourføringer ble utført Merknad: Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet. Feltregistrert (datatype) 0..1
- feltregistrertAv Registrert i felt av CharacterString 1..1
- datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. Date 1..1
- ajourføring angivelse av ajourført dato og hvem som har ajourført Ajourføring (datatype) 0..*
forholdAndreHus angivelse av kulturminnets forhold til andre hus, om det er selvstendig eller del av anlegg, og om det er frittstående eller sammenbygd Merknad: Rubrikk nr 15 i sefrak-skjemaet. ForholdAndreHus (kodeliste) 0..1
etasjetall angivelse av sefrakobjektets antall etasjer Merknad: Rubrikk nr 23 i sefrak-skjemaet. Det er ikke det samme som antall etasjer lagret på bygning. Etasjetall (kodeliste) 0..1
fasade angivelse av sefrakobjektets fasadekledning Rubrikk nr 20 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. Fasade (kodeliste) 0..1
antallSkorsteiner sefrakminnets antall skorsteiner Merknad: Rubrikk nr 25 i sefrak-skjemaet. Kulturminnets antall skorsteiner er ikke det samme som antall røkløp lagret på bygning. Integer 0..1
takform angivelse av sefrakobjektets takform Merknad: Rubrikk nr 21 i sefrak-skjemaet. Takform (kodeliste) 0..1
taktekking angivelse av sefrakobjektets taktekking Merknad: Rubrikk nr 22 i sefrak-skjemaet. Taktekking (kodeliste) 0..1
underbygningKonstr angivelse av sefrakobjektets konstruksjon av underbygningen Merknad: Rubrikk nr 17 i sefrak-skjemaet. UnderbygningKonstr (kodeliste) 0..1
yttervegg angivelse av sefrakobjektets konstruksjon av yttervegg Merknad: Rubrikk nr 19 i sefrak-skjemaet. Yttervegg (kodeliste) 0..1
kjeller angivelse av sefrakobjektets utnyttelse av kjeller Rubrikk nr 18 i sefrak-skjemaet. Kjeller (kodeliste) 0..1
askeladdenID Koden er en sammenstilling av LokalitetID og EnkeltminneIndeks i Askeladden. LokalitetID er løpenummer fra 1 til n. Eksempel: Borgund stavkyrkje. Lokaliteten, det øverste nivået, er et kirkested og omfatter alle enkeltminnene. LokalitetID er 83933. Enkeltminnene er Borgund stavkyrkje (EnkeltminneIndeks 1), Borgund kyrkje 2 (EmkeltminneIndeks 2), Støpul (EnkeltminneIndeks 3) og Kirkegård (EnkeltminneIndeks 4). KulturminneID eller AskeladdenID blir da henholdsvis 83933-1, 83933-2, 83933-3 og 83933-4. AskeladdenID og KulturminneID er synonymt. CharacterString 0..1
Bygning
bygningsnummer SSBs nummerering av bygninger. Nummeret er landsdekkende, og kommunene har fått tildelt en eller flere nummerserier. De første 8 sifrene er løpenummer, og det niende er et modulus-11 kontrollsiffer. BESKRIVELSE For å entydig kunne identifisere bygninger. Integer 1..1
bygningstype Bygningstype sier hva bygningen er brukt til BygningstypeKode (kodeliste) 0..1
ufullstendigAreal Om arealopplysninger på bygget/bruksenheter/etasjer er fullstendig, dvs om bygget inneholder mer enn dets tilbygg. Boolean 0..1
bygningsendring Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres inn fortløpende med endringsløpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller. Bygningsendring (datatype) 0..*
- bygningsendringskode angivelse av hvordan bygningsendringen ligger i forhold til hovedbygget Bygningsendringskode (kodeliste) 1..1
- endringsløpenummer løpende nummerering av en bygningsendring Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BYGGNR Integer 9 1..1
BYGGTYP_NBR BygningstypeKode (kodeliste) 3 0..1
UFULLSTENDIGAREAL Boolean 0..1
BYGNINGSENDRING Bygningsendring (datatype) 0..*
- BYGN_ENDR_KODE Bygningsendringskode (kodeliste) 1 1..*
- BYGN_ENDR_LØPENR Integer 2 1..*
Punkt Punkt 1..1
SEFRAK_ID SefrakId 1..1
KM_SEFRAKSTATUS SefrakStatus 1 1..1
SEFRAKFUNKSJON SefrakFunksjon 0..*
LOKALTNAVN CharacterString 100 0..1
VERN Vern 0..1
FREDNING Vern_Fredning 0..1
FYSISKMILJØ FysiskMiljø 2 0..1
OPPRINNELIGSOSIALTMILJØ OpprinneligSosialtMiljø 2 0..1
ENDRINGSVURDERING Endringsvurdering 0..*
HOVEDMÅLRUBRIKK Hovedmålrubrikk 0..1
KM_HOVEDGRUPPE KulturminneHovedgruppe 2 0..1
KM_BETEGN KulturminneBetegnelse 100 0..1
KM_VERNEVERDI KulturminneVerneverdi 1 0..1
KM_DAT_INFO KulturminneDateringInfo 0..*
FELTREGISTRERT Feltregistrert 0..1
FORHOLDANDREHUS ForholdAndreHus 2 0..1
ETASJETALL Etasjetall 3 0..1
FASADE Fasade 2 0..1
ANTALLSKORSTEINER Integer 3 0..1
TAKFORM Takform 2 0..1
TAKTEKKING Taktekking 2 0..1
UNDERBYGNINGKONSTR UnderbygningKonstr 2 0..1
YTTERVEGG Yttervegg 2 0..1
KJELLER Kjeller 2 0..1
ASKELADDEN_ID CharacterString 8 0..1
Name Type English Description
bygningsnummer Integer buildingNumber statistics Norway's numbering of buildings. The number is nationwide, and the municipalities have been allocated one or more number series. The first 8 digits are serial numbers, and the ninth is a modulus-11 control digit n DESCRIPTION To be able to uniquely identify the building
bygningstype BygningstypeKode (kodeliste) typeOfBuilding
ufullstendigAreal Boolean incompleteArea
bygningsendring Bygningsendring (datatype)
- bygningsendringskode Bygningsendringskode (kodeliste)
- endringsløpenummer Integer
posisjon Punkt position location where the object exists
sefrakId SefrakId sefrakId The object number of the Sefrak cultural heritage site, consisting of reference to municipality (even if discontinued), registration district no. and building serial no. Is unique identification of Sefrak cultural heritage sites, and all three parts must be filled out. Also contains note on the registration, and whether it is ??<truncated>
sefrakStatus SefrakStatus
sefrakFunksjon SefrakFunksjon sefrakFunction statement of the Sefrak object's original and current functions Note: Section no. 12 on the Sefrak form. Note: {ordered} means that the most important functions come first and the least important last, i.e. order dependency.
lokaltnavn CharacterString name a word or words by which someone or something is designated
vernevedtak Vern protection legal basis for restrictions related to an object
fredning Vern_Fredning
fysiskMiljø FysiskMiljø physicalEnvironment specification of whether the cultural heritage site lies in a larger or smaller village, or outside of a densely populated area Note: Section no. 16 on the Sefrak form.
opprinneligSosialtMiljø OpprinneligSosialtMiljø originalSocialEnvironment
miljøovervåking Endringsvurdering changeAssessment
hovedmålRubrikk Hovedmålrubrikk mainMeasurementsSection length and width of the building, given in cm Note: Section no. 24 on the Sefrak form.
kulturminneHovedgruppe KulturminneHovedgruppe culturalHeritageSiteMainGroup which business group/sector of society to which the cultural heritage site/artefact belongs Note: General grouping of cultural artefacts based on function
kulturminneBetegnelse KulturminneBetegnelse culturalHeritageSiteDesignation short type designation for the cultural heritage site Note: Section no. 45 on the Sefrak form. In the cadastre, this is called the object name section Example: StaveChurch
kulturminneVerneverdi KulturminneVerneverdi culturalHeritageSiteProtectionValue assessment of the value of the Sefrak object Note: Section no. 61 on the Sefrak form.
kulturminneDateringInfo KulturminneDateringInfo culturalHeritageSiteDating statement of the year in which the Sefrak object was built, added onto, moved, as well as when the object was torn down or burnt (where applicable) to the nearest quarter century Note: Corresponds to the section for statement of point in time in the cadastre
feltregistrert Feltregistrert fieldRegistered statement as to by whom and when field registration and any updates were performed Note: Section no. 49 on the Sefrak form.
forholdAndreHus ForholdAndreHus relationshipOtherBuildings statement of the cultural heritage site's relationship to other buildings: Whether it is independent or part of a facility, whether it stands alone or is joined with another building Note: Section no. 15 on the Sefrak form.
etasjetall Etasjetall floorNumber statement of the number of floors of the Sefrak object Note: Section no. 23 on the Sefrak form. This is not det the same as the number of floors stored on a building.
fasade Fasade facade statement of the Sefrak object's facade cladding Section no. 20 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether it is uncertain.
antallSkorsteiner Integer numberOfChimneys number of chimneys at the Sefrak cultural site Note: Section no. 25 on the Sefrak form. The number of chimneys on the cultural heritage building is not the same as the number of smoke channels stored on building.
takform Takform roofShape statement of the roof shape of the Sefrak object Note: Section no. 21 on the Sefrak form.
taktekking Taktekking roofing statement of the roofing of the Sefrak object Note: Section no. 22 on the Sefrak form.
underbygningKonstr UnderbygningKonstr substructureConstr statement of substructure construction Note: Section no. 17 on the Sefrak form.
yttervegg Yttervegg outerWall statement of construction of outer wall Note: Section no. 19 on the Sefrak form.
kjeller Kjeller cellar statement of utilization of cellar Section no. 18 on the Sefrak form.
askeladdenID CharacterString

Vis KulturminneBygning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
SefrakId 1 ..1
SefrakStatus 1 ..1
SefrakFunksjon 0 ..*
CharacterString 0 ..1
Vern 0 ..1
Vern_Fredning 0 ..1
FysiskMiljø 0 ..1
OpprinneligSosialtMiljø 0 ..1
Endringsvurdering 0 ..*
Hovedmålrubrikk 0 ..1
KulturminneHovedgruppe 0 ..1
KulturminneBetegnelse 0 ..1
KulturminneVerneverdi 0 ..1
KulturminneDateringInfo 0 ..*
Feltregistrert 0 ..1
ForholdAndreHus 0 ..1
Etasjetall 0 ..1
Fasade 0 ..1
Integer 0 ..1
Takform 0 ..1
Taktekking 0 ..1
UnderbygningKonstr 0 ..1
Yttervegg 0 ..1
Kjeller 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype KulturminneBygning supertype Bygning