Vernetype PreservationType VERNTYPE

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har
which administrative preservation status an object has
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Administrativt verna Objekt som inngår i en statlig verneplan el.l., men som ikke er formelt fredet ADM
Båndlagt etter Plan- og bygningsloven Etter plan- og bygningslov § 20-4.4 kan arealer i kommuneplanens arealdel båndlegges med hjemmel i særlov eller som kommunen mener det vil bli aktuelt å båndlegge. Dette omfatter blant annet områder som er tenkt eller foreslått fredet etter kulturminneloven eller naturvernloven eller regulert til spesialområde bevaring. Rettsvirkningen av arealdelen til planen for slike områder er begrenset til 4 år fra kommunestyrets vedtak av kommuneplanen med adgang til forlengelse i 2 år. Kommunen kan også båndlegge arealer ved å nedlegge midlertidig forbud mot deling og byggearbeider etter plan- og bygningslov § 33 i påvente av reguleringsplan. Forbudets virkning er begrenset til 2 år, men kan forlenges. PBBL
Regulert til spesialområde etter § 25.6, PBL PBSB
Tinglyst vern- og vedlikeholdsavtale Tinglyst vern- og vedlikeholdsavtale: Ikke fredete bygninger som tidligere har fått tilskudd på antikvarisk grunnlag og hvor eier har undertegnet en slik avtale. Vern- og vedlikeholdsavtalen skal være tinglyst. I avtalen ligger en klausul om at kulturminnemyndigheten skal godkjenne endringer som går utover rent vedlikehold. AVT
Forskriftsfredet Fredet etter forskrift (Kulturminneloven § 22a): Bygninger i Statens eie kan være fredet ved forskrift. Rettsvirkning og konsekvensene av fredningen er den samme som ved vedtaksfredning. FOR
Automatisk fredet Automatisk fredet (Kulturminneloven § 4) er alle kulturminner eldre enn år 1537 og samiske kulturminner eldre enn 100 år. Fredningen omfatter også en sikringssone på fem meter rundt kulturminnet. Stående byggverk oppført i perioden 1537 til og med 1649 er etter erklæring fra Riksantikvaren også automatisk fredet. AUT
Vedtaksfredet Vedtaksfredet (Kulturminneloven §§ 15, 20) er bygninger og anlegg fredet etter eget vedtak. Fredningen omfatter eksteriør, interiør og veggfast inventar, dersom ikke annet er nevnt i fredningsvedtaket. Vedtak om bygninger i fredete kulturmiljøer etter § 20 er fattet av Kongen i statsråd. VED
Verdensarvstatus Kulturmiljø eller kulturminne som står på UNESCO si liste over "World heritage sites" WHS
Fredningssak pågår FPG
Listeført objekt Rundskriv T-3/2000 fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet gir en rekke kirker et spesielt vern, ved at de ikke kan rives, ombygges eller gjennomgå større forandringer uten tillatelse fra biskopen. Bygninger på byantikvarens gule liste i Oslo gir ikke bygningene formelt juridisk vern, og skal derfor ikke oppføres i denne kategori. LIST
Midlertidig fredet Kulturminne eller kulturmiljø som er midlertidig freda etter Kulturminnelova § 22.4 MID
Uavklart vernestatus Brukes om objekter som kan komme inn under bestemmelsene for automatisk fredning, men der status ennå ikke er formelt avklart. UAV
Fredning opphevet OPP
Fjernet (automatisk fredet) FJE
Automatisk vernet Kulturminne under vann som er beskyttet av bestemmelse om statlig eierskap AUV
Ikke fredet IKKE
Verdi Navn Beskrivelse
ADM Administrativt verna Objekt som inngår i en statlig verneplan el.l., men som ikke er formelt fredet
PBBL Båndlagt etter Plan- og bygningsloven Etter plan- og bygningslov § 20-4.4 kan arealer i kommuneplanens arealdel båndlegges med hjemmel i særlov eller som kommunen mener det vil bli aktuelt å båndlegge. Dette omfatter blant annet områder som er tenkt eller foreslått fredet etter kulturminneloven eller naturvernloven eller regulert til spesialområde bevaring. Rettsvirkningen av arealdelen til planen for slike områder er begrenset til 4 år fra kommunestyrets vedtak av kommuneplanen med adgang til forlengelse i 2 år. Kommunen kan også båndlegge arealer ved å nedlegge midlertidig forbud mot deling og byggearbeider etter plan- og bygningslov § 33 i påvente av reguleringsplan. Forbudets virkning er begrenset til 2 år, men kan forlenges.
PBSB Regulert til spesialområde etter § 25.6, PBL
AVT Tinglyst vern- og vedlikeholdsavtale Tinglyst vern- og vedlikeholdsavtale: Ikke fredete bygninger som tidligere har fått tilskudd på antikvarisk grunnlag og hvor eier har undertegnet en slik avtale. Vern- og vedlikeholdsavtalen skal være tinglyst. I avtalen ligger en klausul om at kulturminnemyndigheten skal godkjenne endringer som går utover rent vedlikehold.
FOR Forskriftsfredet Fredet etter forskrift (Kulturminneloven § 22a): Bygninger i Statens eie kan være fredet ved forskrift. Rettsvirkning og konsekvensene av fredningen er den samme som ved vedtaksfredning.
AUT Automatisk fredet Automatisk fredet (Kulturminneloven § 4) er alle kulturminner eldre enn år 1537 og samiske kulturminner eldre enn 100 år. Fredningen omfatter også en sikringssone på fem meter rundt kulturminnet. Stående byggverk oppført i perioden 1537 til og med 1649 er etter erklæring fra Riksantikvaren også automatisk fredet.
VED Vedtaksfredet Vedtaksfredet (Kulturminneloven §§ 15, 20) er bygninger og anlegg fredet etter eget vedtak. Fredningen omfatter eksteriør, interiør og veggfast inventar, dersom ikke annet er nevnt i fredningsvedtaket. Vedtak om bygninger i fredete kulturmiljøer etter § 20 er fattet av Kongen i statsråd.
WHS Verdensarvstatus Kulturmiljø eller kulturminne som står på UNESCO si liste over "World heritage sites"
FPG Fredningssak pågår
LIST Listeført objekt Rundskriv T-3/2000 fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet gir en rekke kirker et spesielt vern, ved at de ikke kan rives, ombygges eller gjennomgå større forandringer uten tillatelse fra biskopen. Bygninger på byantikvarens gule liste i Oslo gir ikke bygningene formelt juridisk vern, og skal derfor ikke oppføres i denne kategori.
MID Midlertidig fredet Kulturminne eller kulturmiljø som er midlertidig freda etter Kulturminnelova § 22.4
UAV Uavklart vernestatus Brukes om objekter som kan komme inn under bestemmelsene for automatisk fredning, men der status ennå ikke er formelt avklart.
OPP Fredning opphevet
FJE Fjernet (automatisk fredet)
AUV Automatisk vernet Kulturminne under vann som er beskyttet av bestemmelse om statlig eierskap
IKKE Ikke fredet
Name Type Description Code value
Administrativt verna <undefined>
??Put into trust in accordance with the Planning and Building Act <undefined> According to Section 20-4.4 of the Planning and Building Act, areas in the land use part of the municipal master plan may be put into trust, pursuant to special acts or as the municipality finds appropriate. This includes for example areas which have been considered or proposed for preservation in accordance with the Cultural Heritage Act ??Put into trust in accordance with the Planning and Building Act
Regulated as a special area in accordance with Section 25.6 of the PBA (Planning and Building Act) <undefined> Regulated as a special area in accordance with Section 25.6 of the PBA (Planning and Building Act)
Tinglyst vern- og vedlikeholdsavtale <undefined>
Forskriftsfredet <undefined>
Automatically preserved <undefined> All cultural artefacts/heritage sites dating back to before 1537 and Sami cultural artefacts/heritage sites more than 100 years old are automatically preserved (Section 4 of the Cultural Heritage Act). This preservation also includes a protection zone of five metres around the cultural artefact/heritage sites. Existing buildings erected during the period 1537 to 1649 are <??truncated> Automatically preserved
Specifically preserved <undefined> Buildings and installations preserved by special/individual decisions (pursuant to Sections 15 and 20 of the Cultural Heritage Act) are said to be specifically preserved. This preservation includes exteriors, interiors and fittings affixed to walls, unless otherwise mentioned in the preservation decision. Decision regarding buildings in preserved cultural environments in accordance with Section 2 <??truncated> Specifically preserved
World heritage status (site) <undefined> Cultural environment or cultural heritage site which is included in UNESCO's list of "World heritage sites" World heritage status (site)
Preservation proceedings in progress <undefined> Preservation proceedings in progress
Listed object <undefined> Circular letter T-3/2000 from the Ministry of Education, Research and Church Affairs and the Ministry of the Environment grants a series of churches particular protection, in the form of prohibition against demolition, remodelling or major changes without permission from the bishop. Listed buildings (Cultural Heritage Management Office) Listed object
Temporarily preserved <undefined> Cultural heritage site or cultural environment which has been temporarily preserved in accordance with Section 22.4 of the Cultural Heritage Act Temporarily preserved
Inconclusive preservation status <undefined> Used about objects which fall in under the provisions for automatic preservation (listing) but whose status has not been formally clarified. Inconclusive preservation status
Preservation revoked <undefined> Preservation revoked
Removed (automatically preserved) <undefined> Removed (automatically preserved)
Automatisk vernet <undefined>
Not preserved <undefined> Not preserved

Vis Vernetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1