Vern_Fredning Preservation VERN

datatype

Riksantikvaren Gyldig

lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt
legal basis for restrictions related to an object
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
vernedatoFredning dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig Date 0..1
vernelovFredning hvilken lov vern av objektet er hjemlet i Vernelov (kodeliste) 0..1
verneparagrafFredning verneparagraf i lov Merknad: Nummer på aktuell paragraf i lov CharacterString 0..1
vernetypeFredning hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har Vernetype (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
VERNEDATO_FREDNING Date 0..1
VERN_LOV_FRED Vernelov 3 0..1
VERN_PARA_FRED CharacterString 10 0..1
VERNTYPE_FRED Vernetype 5 1..1
Name Type English Description
vernedatoFredning Date preservationDate date when the indicated preservation type came into force
vernelovFredning Vernelov preservationStatute which statute the preservation of the object is founded on
verneparagrafFredning CharacterString preservationSection preservation section in statutes Note: Number of the relevant section in statutes
vernetypeFredning Vernetype preservationType which administrative preservation status an object has

Vis Vern_Fredning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Date 0 ..1
Vernelov 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Vernetype 1 ..1