KulturminneBetegnelse CulturalHeritageSiteDesignation KM_BETEGN

datatype

Riksantikvaren Gyldig

navn på objektet. Identifiserende navn som er brukt i sefrak-arkivet Merknad: Rubrikk nr 45 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
name of the object. Identifying name which is used in the Sefrak file Note: Section no. 45 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
objektnavn objektets navn CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTNAVN CharacterString 100 1..1
Name Type English Description
objektnavn CharacterString

Vis KulturminneBetegnelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1