SefrakId SefrakId SEFRAK_ID

datatype

Riksantikvaren Gyldig

sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnummer og husløpenummer Merknad: Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
The object number of the Sefrak cultural heritage site, consisting of reference to municipality (even if discontinued), registration district no. and building serial no. Is unique identification of Sefrak cultural heritage sites, and all three parts must be filled out. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
sefrakKommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste, samt utgåtte kommuner som er benyttet som en del av identifikasjonen Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. CharacterString 1..1
registreringKretsnr riksantikvarens oppdeling av kommunen, tilsvarer gamle kirkekretser Merknad: Må være større enn 0. Integer 1..1
husLøpenr løpenummer innen kretsnummer Merknad: Entydig nøkkel for kulturminne sammen med kommune og kretsnummer Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SEFRAKKOMMUNE CharacterString 4 1..1
REGISTRERINGKRETSNR Integer 10 1..1
HUSLØPENR Integer 4 1..1
Name Type English Description
sefrakKommune CharacterString sefrakMunicipality numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list, as well as discontinued municipalities which have been used as part of the identification. Note: It must be emphasised that the municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for generating relations
registreringKretsnr Integer registrationDistrictNo the Directorate for Cultural Heritage's division of the municipality, corresponding to old church districts Note: Must be greater than 0.
husLøpenr Integer houseSerialNo serial number within district number Note: Unique key for cultural heritage site/artifact/item?? with municipality number and district number.

Vis SefrakId i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1