SefrakFunksjonsstatus SefrakFunctionStatus SEFRAK_FUNK_STAT

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

angivelse av sefrakobjektets funksjon Merknad: Rubrikk nr 12 og 13 i sefrak-skjemaet.
statement whether the function code indicates the original or the current function status for the SEFRAK building Note: Section no. 12 on the Sefrak form. Also contains a note on the registration of original function and whether it is uncertain. Section no. 13 on the Sefrak form
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Nåværende funksjon
Opprinnelig funksjon OP
Verdi Navn Beskrivelse
Nåværende funksjon
OP Opprinnelig funksjon
Name Description Code value
Current function Current function
Original function Original function

Vis SefrakFunksjonsstatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1