BygningstypeKode BYGNINGSTYPEKODE

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

Koder for hva bygget er brukt til.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke valgt Ingen bygningstype registrert IkkeValgt
Enebolig Frittliggende bygning med kun en boligenhet. 111
Enebolig m/hybel/sokkelleilighet Enebolig som i tillegg inneholder en eller flere hybler el.l., som minimum dekkes av SSB?s krav til hybel. (Bygningen må fremstå som en enebolig) 112
Våningshus Enebolig på gårdsbruk, kan også omfatte enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet ol 113
Tomannsbolig, vertikaldelt Dette gjelder bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang. 121
Tomannsbolig, horisontaldelt Dette gjelder bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang. 122
Våningshus tomannsbolig - vertikaldelt Dette gjelder bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang. 123
Våningshus tomannsbolig - horisontaldelt Dette gjelder bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang. 124
Rekkehus Rekkehus:Rekkehus har vertikale gjennomgående felles boligskiller og hver boligenhet skal ligge på grunnen. Rekkehus skal ikke inneholde fellesareal for eksempel tilboder eller garasje. Et rekkehus må bestå av minimum 3 boliger, den enkeltebolig har ofte 1 - 3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha egetbygningspunkt i GAB. 131
Kjede-, atriumhus Kjedehus: Kjedehus har vertikale boligskiller der de enkelte boligenhetene er kjedetsammen med mellombygninger, ofte garasjer eller boder. Et kjedehus må bestå avminimum 2 boliger, den enkelte bolig har ofte 1 - 3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha eget bygningspunkt i GAB. Kjedehus benevnes også oftesom eneboliger i kjede. Atriumhus: Betegnelsenatriumhusbenyttes om sammenbygde hus ivinkelform. Ved hjelp av de tilstøtende ytterveggene på nabohusene og/ellerlevegger får hvert enkelt hus et skjermet og innelukket uteareal/hage. 133
Terrassehus Et størrebolighus i bratt terreng hvor bygningen følger hellingen i terrenget. De enkelteboligene blir dermed avtrappet eller forskjøvet i forhold til hverandre, slik atde får terrasse på taket til boligen under. Terrassehus er vanligvis ikkeavhengig av felles inngang og felles trappehus. 135
Andre småhus med 3 boliger eller flere Andre småhus med 3 boliger eller flere 136
Stort frittliggende boligbygg på 2 etg Stort frittliggende boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer) 141
Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer) 142
Stort frittliggende boligbygg på 5 etg el mer Stort frittliggende bolighus på 5 etasjer eller mer (5 boliger eller mer) 143
Store sammenbygde boligbygg på 2 etg Store sammenbygde boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer) 144
Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etg Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer) 145
Store sammenbygde boligbygg på 5 el mer Store sammenbygde boligbygg på 5 etasjer eller over (5 boliger eller mer) 146
Bo- og servicesenter Bo- og servicesenter. For eldre, utviklingshemmede, funksjonshemmede mv. 151
Studenthjem/studentboliger Studenthjem / studentboliger 152
Annen bygning for bofellesskap Annen bygning for bofellesskap, eller bygning som har nær tilknytning til / tjener slik(e) bygning(er) 159
Hytter, sommerhus ol fritidsbygning Hytter, sommerhus og lignende. Fritidsbygg Her registreres også bygning med fritidsboliger hvor boligene enten er seksjonert eller på annen måte disponeres eksklusivt av fast bruker. Bruksenhetene skal registreres med bruksenhetskode ?F? fritidsbolig. 161
Helårsbolig som benyttes som fritidsbygning Helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig. 162
Våningshus som benyttes som fritidsbygning Våningshus som benyttes som fritidsbolig 163
Seterhus, sel, rorbu ol Seterhus, sel, rorbu o.l. Rorbu, hus for fiskere til bruk under de store sesongfiskerier. 171
Skogs- og utmarkskoie, gamme Skogs- og utmarkskoie , gamme Skogs- og utmarkskoie, primitiv hytte brukt av jegere og tømmerhuggere. Gamme, jordhytte, særlig brukt av samer. 172
Garasje, uthus, anneks til bolig Garasje, uthus , anneks knyttet til bolig. Garasje: F rittliggende bygning som primært benyttes for parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder o.l. Uthus: F rittliggende bygning som benyttes til oppbevaring av redskap, ved, materialer o.l. Anneks : Frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg. 181
Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig Garasje, uthus , anneks knyttet til fritidsbolig. Garasje: F rittliggende bygning som primært benyttes for parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder o.l. Uthus: F rittliggende bygning som benyttes til oppbevaring av redskap, ved, materialer o.l. Anneks : Frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg. 182
Naust, båthus, sjøbu Naust , båthus, sjøbu Frittliggende bygning som primært benyttes til plassering av båt(er). Kan i tillegg benyttes til oppbevaring av forskjellig redskap o.l. 183
Boligbrakker Boligbrakke 193
Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift) Annen boligbygning/sekundærbolig (f.eks. sekundærbolig reindrift) 199
Fabrikkbygning Bygning for industriell serieproduksjon. 211
Verkstedbygning Bygning for spesialproduksjon eller reparasjon 212
Bygning for renseanlegg Bygning for renseanlegg, bl.a. kloakkpumpestasjon 214
Bygning for vannforsyning Bygning for vannforsyning, bl.a. pumpestasjon. 216
Annen industribygning Annen industribygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er) 219
Kraftstasjon Kraftstasjon 221
Transformatorstasjasjon Transformatorstasjasjon 223
Annen energiforsyning Annen energiforsyningsbygning,eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e)bygning(er) 229
Lagerhall Lagerhall 231
Kjøle og fryselager Kjøle- og fryselager 232
Silobygning Silobygning 233
Annen lagerbygning Annen lagerbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er) 239
Hus for dyr/landbruk, lager/silo Hus for dyr, fôrlager, strølager, landbrukssilo, høy-/korntørke 241
Veksthus Veksthus 243
Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett Driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg 244
Naust, redskapshus for fiske 245
Annen fiskeri- og fangstbygning Annen fiskeri- og fangstbygning 248
Annen landbruksbygning Annen landbruksbygning 249
Kontor- og administrasjonsbygning , rådhus. Kontor- og administrasjonsbygning er en bygning for administrasjon, planlegging og annet tjenesteytende arbeid, både offentlig og privat. 311
Bankbygning, posthus Bankbygning, posthus 312
Mediabygning Hus for produksjon og distribusjon/kringkasting av medieprodukter (aviser, radio og TV) 313
Annen kontorbygning Annen kontorbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 319
Kjøpesenter, varehus En bygning som inneholder flere forskjellige butikker. 321
Butikkbygning 322
Bensinstasjon Bensinstasjon 323
Annen forretningsbygning Annen forretningsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er) 329
Messe og kongressbygning Dette gjelder bygninger for messer, utstillinger, kongresser og konferanser. 330
Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn 411
Jernbane og T-banestasjon 412
Godsterminal Godsterminal 415
Postterminal Postterminal 416
Annen ekspedisjons- og terminalbygning 419
Telekommunikasjonsbygning 429
Parkeringshus Parkeringshus 431
Annen garasje- /hangarbygning Annen garasje- og hangarbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er) 439
Trafikktilsynsbygning En bygning hvor det foregår førerkortutstedelse, teknisk kontroll og registrering av motorkjøretøyer. Bygningen kan også inneholde en administrasjonsdel tilknyttet biltilsynet. 441
Annen veg- og trafikktilsynsbygning 449
Hotellbygning Større bygning for overnatting, godkjent etter hotelloven. 511
Motellbygning Egentlig motorhotell, oftest beliggende langs en hovedferdselsåre. Godkjent som motell etter hotelloven. Ofte mindre en eller to etasjes bygninger for overnatting (minst 4 rom og 10 senger). Skiller seg fra vanlig hotell ved at det ikke er vanlig romservice. 512
Annen hotellbygning Annen bygning for overnatting - godkjent etter hotelloven. , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 519
Hospits, pensjonat Rimelig, enkelt utstyrt overnattingssted, vanligvis serveres også mat. I byene ofte leid ut på mer fast basis; over uker, måneder eller år. 521
Vandrer-, feriehjem Vandrerhjem, feriehjem/-koloni , turisthytte Vandrerhjem - rimelig nattelosji, ofte knyttet til medlemskap i en forening. Feriehjem/-koloni : Sted med formål å skaffe barn et sunt og styrkende ferieopphold og anledning til friluftsliv i samvær med andre barn. Turisthytte : Opprinnelig turiststasjon, fjellstue, skysstasjon, ofte kombinert med annen næring som gårdsbruk eller vertshus. Brukes også om hytter knyttet til turistforeningens løypenett, der de fleste er betjente, men også noen ubetjente hytter. 522
Appartement Bygning med fritidsboliger/ boliger til utleie, boligene har bad og kokemuligheter, og leies oftest for døgn- eller ukebasis. Moderne varianter er ofte knyttet til en sentral ekspedisjon med forretning og av og til restaurant. Opprinnelig basert på at man skal ha med sengetøy og stelle mat selv. Boligene registreres med lokalekode A (annet enn bolig). Det skal ikke registreres bruksareal til bolig. 523
Camping/utleiehytte Campinghytte : En enklere overnattingshytte fortrinnsvis beregnet for bilturister. Som regel er de knyttet til en campingplass. Gjestene holder vanligvis sengetøy selv. Utleiehytte : Et lite hus med høy, middels eller lav standard, til midlertidig opphold. Oftest større og bedre standard enn en campinghytte, ofte ikke beliggende på en campingplass, men mer spredt i terrenget. Moderne utleiehytter har ofte høy standard og flere er ofte knyttet til et senter med vakt, kiosk/forretning og andre fasiliteter. 524
Annen bygning for overnatting Andre bygninger som ikke kan plasseres i de underpunktene nevnt over, men som er bygning for overnatting, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 529
Restaurantbygning, kafebygning Restaurantbygning : Offentlig spisested, som i følge Hotelloven må ha godkjent restaurant-bevilling. Dette krever et visst driftsmessig og utstyrsmessig nivå. Kafé : Bevertningssted der det blir solgt kaffe/te, øl, andre drikker, smørbrød og annen enkel mat. 531
Sentralkjøkken, kantinebygning Bygning for kjøkken eller kantine tilknyttet større enhet, men der bygningen ligger for seg selv. 532
Gatekjøkken, kioskbygning Gatekjøkken : Lite serveringssted, med enkle retter - oftest halvfabrikata - leveres over disk. Kiosk : Liten bygning for salg av bl.a godter, blader, pølser og mineralvann. 533
Annen restaurantbygning Andre spisesteder som ikke passer inn i kodene over, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 539
Lekepark Sted for opphold for barn 1-5 år. Oftest 4-5 timers tilbud, men kan også være heldag. Ingen krav til pedagogisk innhold, og selve huset i lekeparken er ofte lite og dårlig utstyrt, nærmest som spiserom å betrakte. En lekepark er i stor grad basert på at barna skal være ute og leke. 611
Barnehage Sted for opphold for barn 1 - 5 år. Kan være heldag og halvdag, og det er knyttet et visst pedagogisk innhold til oppholdet. Selve barnehagebygningen er ofte velutstyrt, med flere avdelinger, spiserom/hvilerom for de ansatte og kjøkken. Styrt av Barnehageloven 612
Barneskole Skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i alderen 6-12 år. 613
Ungdomsskole Skolebygning for skoleklassene 8-10, for barn i alderen 13-15 år. 614
Kombinert barne- og ungdomsskole Skolebygning for skoleklassene 1-10, for barn i alderen 6-15 år. 615
Videregående skole Skolebygning for skole etter grunnskolen. Allmennfaglig eller yrkesrettet.Ikke høgskole 616
Annen skolebygning Andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 619
Universitet, høgskole m/auditorie,lesesal mv. Universitets- og høgskolebygning med integrerte funksjoner, auditorium, lesesal mv. 621
Laboratoriebygning Bygninger for laboratorievirksomhet (f.eks. i industri, sykehus og ved universiteter). 623
Annen universitet, høgskole og forskningsbygning Andre universitets- og høgskolebygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 629
Museum, kunstgalleri Museum : Bygning for utstilling av spesielle gjenstander, og omtale av disse. Kunstgalleri : Bygning for utstilling og salg av kunst. 641
Bibliotek, mediatek Bygning for utlån av bøker, lydbøker, filmer, aviser o.l. Moderne bibliotek/mediatek har ofte tilgjengelig PC gjerne med Internett-tilknytning. 642
Zoologisk og botanisk hage Bygninger i tilknytning til zoologisk og botanisk hage, gjelder også utstillingsbygninger i dyrepark. 643
Annen museums- og biblioteksbygning Bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 649
Idrettshall Bygning primært til bruk for idrettsformål, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk. 651
Ishall Bygning primært brukt som skøytehall for lengdeløp og ishockey, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk. Ishallene er ofte ikke islagt mer enn halve året, resten av tiden brukes den gjerne til andre idrettsarrangementer, friidrett, ulike turneringer o.l. eller den kan brukes til messer o.l. 652
Svømmehall Bygning for innendørs badeanlegg som brukes til undervisning, mosjon, trening og konkurranser. 653
Tribune og idrettsgarderobe Tribune : Innebygd tribuneanlegg til utendørs idrettsanlegg Idrettsgarderobe : Bygning for garderobe i tilknytning til idrettsanlegg. 654
Helsestudio Kompakt treningsanlegg, drevet på forretningsmessig basis - ikke offentlig. Moderne studioer har ofte muligheter for apparattrening, squash, aerobic, massasje og andre mer eller mindre organiserte aktiviteter. 655
Annen idrettsbygning Andre idrettsbygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 659
Kinobygning, teaterbygning, opera/konserthus. Bygning for framføring av kino, teater, opera og konserter. 661
Samfunnshus , grendehus. Sentralt aktivitetshus for bygda/grenda, multifunksjonsbygg som benyttes til alt fra idrettsarrangementer til fest og andre sosiale sammenkomster. 662
Diskotek Bygning for ungdomsaktiviteter, særlig knyttet til musikk og dans - drevet på forretningsmessig basis. 663
Annet kulturhus Andre multifunksjonshus for kultur og idrett, herunder ungdomsklubb, som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 669
Kirke , kapell Kristent gudshus 671
Bedehus , menighetshus Kristent forsamlingshus 672
Krematorium, gravkapell, bårehus Krematorium : Bygning for likbrenning. Gravkapell og bårehus: Bygning for oppbevaring av døde mennesker inntil begravelse og kremasjon. 673
Synage og moske Synagoge : Jødisk Gudshus Moské : Muslimsk Gudshus 674
Kloster Bygning der menn eller kvinner har trukket seg tilbake for å virkeliggjøre det religiøse ideal, i et lukket samfunn, og etter en bestemt regel. 675
Annen bygninger for religiøse aktiviteter Bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 679
Sykehus Dette gjelder bygninger for lokalsykehus, sentralsykehus, regionsykehus og universitetssykehus. Typen omfatter også spesialsykehus, f.eks. psykiatriske sykehus, rehabiliteringssykehus, reumatiske sykehus, kreftsykehus o.a. 719
Sykehjem Sykehjem 721
Bo- og behandlingssenter Institusjoner der man bor permanent og samtidig har tilgang til et behandlingstilbud. 722
Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad. Institusjon der man bor for en kortere eller lengre periode, samtidig som man får behandling. 723
Annet sykehjem Annet sykehjem, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 729
Klinikk, legekontor/-senter/-vakt/dyresykehus Klinikk kan vere private sykehus, men også tannklinikker o.l. 731
Helse- og sosialsenter, helsestasjon Senter som inneholderflere tilbud som f.eks. fysioterapi, kiroprakti, akupunktur, alternative behandlingsformer etc. 732
Annen primærhelsebygning Annen primærhelsebygning eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 739
Fengselsbygning Fengselsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er) 819
Politistasjon 821
Brannstasjon, ambulansestasjon 822
Fyrstasjon, losstasjon 823
Stasjon for radarovervåkning av fly- og/eller skipstrafikk 824
Tilfluktsrom / bunker 825
Annen beredskapsbygning Annen beredskapsbygning eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 829
Monument Dette gjelder konstruksjoner som er minnesmerker eller kunstverker. Må tilfredsstille krav til bygning. 830
Offentlig toalett Dette gjelder bygninger som per definisjon er klassifisert under hovedtype 8 (fengselsbygning, beredskapsbygning mv.), men som ikke naturlig hører inn under én av de ovennevnte bygningstypene. 840
Verdi Navn Beskrivelse
Ikke valgt Ingen bygningstype registrert
Enebolig Frittliggende bygning med kun en boligenhet.
Enebolig m/hybel/sokkelleilighet Enebolig som i tillegg inneholder en eller flere hybler el.l., som minimum dekkes av SSB?s krav til hybel. (Bygningen må fremstå som en enebolig)
Våningshus Enebolig på gårdsbruk, kan også omfatte enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet ol
Tomannsbolig, vertikaldelt Dette gjelder bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang.
Tomannsbolig, horisontaldelt Dette gjelder bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang.
Våningshus tomannsbolig - vertikaldelt Dette gjelder bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang.
Våningshus tomannsbolig - horisontaldelt Dette gjelder bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang.
Rekkehus Rekkehus:Rekkehus har vertikale gjennomgående felles boligskiller og hver boligenhet skal ligge på grunnen. Rekkehus skal ikke inneholde fellesareal for eksempel tilboder eller garasje. Et rekkehus må bestå av minimum 3 boliger, den enkeltebolig har ofte 1 - 3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha egetbygningspunkt i GAB.
Kjede-, atriumhus Kjedehus: Kjedehus har vertikale boligskiller der de enkelte boligenhetene er kjedetsammen med mellombygninger, ofte garasjer eller boder. Et kjedehus må bestå avminimum 2 boliger, den enkelte bolig har ofte 1 - 3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha eget bygningspunkt i GAB. Kjedehus benevnes også oftesom eneboliger i kjede. Atriumhus: Betegnelsenatriumhusbenyttes om sammenbygde hus ivinkelform. Ved hjelp av de tilstøtende ytterveggene på nabohusene og/ellerlevegger får hvert enkelt hus et skjermet og innelukket uteareal/hage.
Terrassehus Et størrebolighus i bratt terreng hvor bygningen følger hellingen i terrenget. De enkelteboligene blir dermed avtrappet eller forskjøvet i forhold til hverandre, slik atde får terrasse på taket til boligen under. Terrassehus er vanligvis ikkeavhengig av felles inngang og felles trappehus.
Andre småhus med 3 boliger eller flere Andre småhus med 3 boliger eller flere
Stort frittliggende boligbygg på 2 etg Stort frittliggende boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer)
Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer)
Stort frittliggende boligbygg på 5 etg el mer Stort frittliggende bolighus på 5 etasjer eller mer (5 boliger eller mer)
Store sammenbygde boligbygg på 2 etg Store sammenbygde boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer)
Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etg Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer)
Store sammenbygde boligbygg på 5 el mer Store sammenbygde boligbygg på 5 etasjer eller over (5 boliger eller mer)
Bo- og servicesenter Bo- og servicesenter. For eldre, utviklingshemmede, funksjonshemmede mv.
Studenthjem/studentboliger Studenthjem / studentboliger
Annen bygning for bofellesskap Annen bygning for bofellesskap, eller bygning som har nær tilknytning til / tjener slik(e) bygning(er)
Hytter, sommerhus ol fritidsbygning Hytter, sommerhus og lignende. Fritidsbygg Her registreres også bygning med fritidsboliger hvor boligene enten er seksjonert eller på annen måte disponeres eksklusivt av fast bruker. Bruksenhetene skal registreres med bruksenhetskode ?F? fritidsbolig.
Helårsbolig som benyttes som fritidsbygning Helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig.
Våningshus som benyttes som fritidsbygning Våningshus som benyttes som fritidsbolig
Seterhus, sel, rorbu ol Seterhus, sel, rorbu o.l. Rorbu, hus for fiskere til bruk under de store sesongfiskerier.
Skogs- og utmarkskoie, gamme Skogs- og utmarkskoie , gamme Skogs- og utmarkskoie, primitiv hytte brukt av jegere og tømmerhuggere. Gamme, jordhytte, særlig brukt av samer.
Garasje, uthus, anneks til bolig Garasje, uthus , anneks knyttet til bolig. Garasje: F rittliggende bygning som primært benyttes for parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder o.l. Uthus: F rittliggende bygning som benyttes til oppbevaring av redskap, ved, materialer o.l. Anneks : Frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg.
Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig Garasje, uthus , anneks knyttet til fritidsbolig. Garasje: F rittliggende bygning som primært benyttes for parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder o.l. Uthus: F rittliggende bygning som benyttes til oppbevaring av redskap, ved, materialer o.l. Anneks : Frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg.
Naust, båthus, sjøbu Naust , båthus, sjøbu Frittliggende bygning som primært benyttes til plassering av båt(er). Kan i tillegg benyttes til oppbevaring av forskjellig redskap o.l.
Boligbrakker Boligbrakke
Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift) Annen boligbygning/sekundærbolig (f.eks. sekundærbolig reindrift)
Fabrikkbygning Bygning for industriell serieproduksjon.
Verkstedbygning Bygning for spesialproduksjon eller reparasjon
Bygning for renseanlegg Bygning for renseanlegg, bl.a. kloakkpumpestasjon
Bygning for vannforsyning Bygning for vannforsyning, bl.a. pumpestasjon.
Annen industribygning Annen industribygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
Kraftstasjon Kraftstasjon
Transformatorstasjasjon Transformatorstasjasjon
Annen energiforsyning Annen energiforsyningsbygning,eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e)bygning(er)
Lagerhall Lagerhall
Kjøle og fryselager Kjøle- og fryselager
Silobygning Silobygning
Annen lagerbygning Annen lagerbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
Hus for dyr/landbruk, lager/silo Hus for dyr, fôrlager, strølager, landbrukssilo, høy-/korntørke
Veksthus Veksthus
Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett Driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg
Naust, redskapshus for fiske
Annen fiskeri- og fangstbygning Annen fiskeri- og fangstbygning
Annen landbruksbygning Annen landbruksbygning
Kontor- og administrasjonsbygning , rådhus. Kontor- og administrasjonsbygning er en bygning for administrasjon, planlegging og annet tjenesteytende arbeid, både offentlig og privat.
Bankbygning, posthus Bankbygning, posthus
Mediabygning Hus for produksjon og distribusjon/kringkasting av medieprodukter (aviser, radio og TV)
Annen kontorbygning Annen kontorbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Kjøpesenter, varehus En bygning som inneholder flere forskjellige butikker.
Butikkbygning
Bensinstasjon Bensinstasjon
Annen forretningsbygning Annen forretningsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
Messe og kongressbygning Dette gjelder bygninger for messer, utstillinger, kongresser og konferanser.
Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn
Jernbane og T-banestasjon
Godsterminal Godsterminal
Postterminal Postterminal
Annen ekspedisjons- og terminalbygning
Telekommunikasjonsbygning
Parkeringshus Parkeringshus
Annen garasje- /hangarbygning Annen garasje- og hangarbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
Trafikktilsynsbygning En bygning hvor det foregår førerkortutstedelse, teknisk kontroll og registrering av motorkjøretøyer. Bygningen kan også inneholde en administrasjonsdel tilknyttet biltilsynet.
Annen veg- og trafikktilsynsbygning
Hotellbygning Større bygning for overnatting, godkjent etter hotelloven.
Motellbygning Egentlig motorhotell, oftest beliggende langs en hovedferdselsåre. Godkjent som motell etter hotelloven. Ofte mindre en eller to etasjes bygninger for overnatting (minst 4 rom og 10 senger). Skiller seg fra vanlig hotell ved at det ikke er vanlig romservice.
Annen hotellbygning Annen bygning for overnatting - godkjent etter hotelloven. , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Hospits, pensjonat Rimelig, enkelt utstyrt overnattingssted, vanligvis serveres også mat. I byene ofte leid ut på mer fast basis; over uker, måneder eller år.
Vandrer-, feriehjem Vandrerhjem, feriehjem/-koloni , turisthytte Vandrerhjem - rimelig nattelosji, ofte knyttet til medlemskap i en forening. Feriehjem/-koloni : Sted med formål å skaffe barn et sunt og styrkende ferieopphold og anledning til friluftsliv i samvær med andre barn. Turisthytte : Opprinnelig turiststasjon, fjellstue, skysstasjon, ofte kombinert med annen næring som gårdsbruk eller vertshus. Brukes også om hytter knyttet til turistforeningens løypenett, der de fleste er betjente, men også noen ubetjente hytter.
Appartement Bygning med fritidsboliger/ boliger til utleie, boligene har bad og kokemuligheter, og leies oftest for døgn- eller ukebasis. Moderne varianter er ofte knyttet til en sentral ekspedisjon med forretning og av og til restaurant. Opprinnelig basert på at man skal ha med sengetøy og stelle mat selv. Boligene registreres med lokalekode A (annet enn bolig). Det skal ikke registreres bruksareal til bolig.
Camping/utleiehytte Campinghytte : En enklere overnattingshytte fortrinnsvis beregnet for bilturister. Som regel er de knyttet til en campingplass. Gjestene holder vanligvis sengetøy selv. Utleiehytte : Et lite hus med høy, middels eller lav standard, til midlertidig opphold. Oftest større og bedre standard enn en campinghytte, ofte ikke beliggende på en campingplass, men mer spredt i terrenget. Moderne utleiehytter har ofte høy standard og flere er ofte knyttet til et senter med vakt, kiosk/forretning og andre fasiliteter.
Annen bygning for overnatting Andre bygninger som ikke kan plasseres i de underpunktene nevnt over, men som er bygning for overnatting, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Restaurantbygning, kafebygning Restaurantbygning : Offentlig spisested, som i følge Hotelloven må ha godkjent restaurant-bevilling. Dette krever et visst driftsmessig og utstyrsmessig nivå. Kafé : Bevertningssted der det blir solgt kaffe/te, øl, andre drikker, smørbrød og annen enkel mat.
Sentralkjøkken, kantinebygning Bygning for kjøkken eller kantine tilknyttet større enhet, men der bygningen ligger for seg selv.
Gatekjøkken, kioskbygning Gatekjøkken : Lite serveringssted, med enkle retter - oftest halvfabrikata - leveres over disk. Kiosk : Liten bygning for salg av bl.a godter, blader, pølser og mineralvann.
Annen restaurantbygning Andre spisesteder som ikke passer inn i kodene over, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Lekepark Sted for opphold for barn 1-5 år. Oftest 4-5 timers tilbud, men kan også være heldag. Ingen krav til pedagogisk innhold, og selve huset i lekeparken er ofte lite og dårlig utstyrt, nærmest som spiserom å betrakte. En lekepark er i stor grad basert på at barna skal være ute og leke.
Barnehage Sted for opphold for barn 1 - 5 år. Kan være heldag og halvdag, og det er knyttet et visst pedagogisk innhold til oppholdet. Selve barnehagebygningen er ofte velutstyrt, med flere avdelinger, spiserom/hvilerom for de ansatte og kjøkken. Styrt av Barnehageloven
Barneskole Skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i alderen 6-12 år.
Ungdomsskole Skolebygning for skoleklassene 8-10, for barn i alderen 13-15 år.
Kombinert barne- og ungdomsskole Skolebygning for skoleklassene 1-10, for barn i alderen 6-15 år.
Videregående skole Skolebygning for skole etter grunnskolen. Allmennfaglig eller yrkesrettet.Ikke høgskole
Annen skolebygning Andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Universitet, høgskole m/auditorie,lesesal mv. Universitets- og høgskolebygning med integrerte funksjoner, auditorium, lesesal mv.
Laboratoriebygning Bygninger for laboratorievirksomhet (f.eks. i industri, sykehus og ved universiteter).
Annen universitet, høgskole og forskningsbygning Andre universitets- og høgskolebygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Museum, kunstgalleri Museum : Bygning for utstilling av spesielle gjenstander, og omtale av disse. Kunstgalleri : Bygning for utstilling og salg av kunst.
Bibliotek, mediatek Bygning for utlån av bøker, lydbøker, filmer, aviser o.l. Moderne bibliotek/mediatek har ofte tilgjengelig PC gjerne med Internett-tilknytning.
Zoologisk og botanisk hage Bygninger i tilknytning til zoologisk og botanisk hage, gjelder også utstillingsbygninger i dyrepark.
Annen museums- og biblioteksbygning Bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Idrettshall Bygning primært til bruk for idrettsformål, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk.
Ishall Bygning primært brukt som skøytehall for lengdeløp og ishockey, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk. Ishallene er ofte ikke islagt mer enn halve året, resten av tiden brukes den gjerne til andre idrettsarrangementer, friidrett, ulike turneringer o.l. eller den kan brukes til messer o.l.
Svømmehall Bygning for innendørs badeanlegg som brukes til undervisning, mosjon, trening og konkurranser.
Tribune og idrettsgarderobe Tribune : Innebygd tribuneanlegg til utendørs idrettsanlegg Idrettsgarderobe : Bygning for garderobe i tilknytning til idrettsanlegg.
Helsestudio Kompakt treningsanlegg, drevet på forretningsmessig basis - ikke offentlig. Moderne studioer har ofte muligheter for apparattrening, squash, aerobic, massasje og andre mer eller mindre organiserte aktiviteter.
Annen idrettsbygning Andre idrettsbygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Kinobygning, teaterbygning, opera/konserthus. Bygning for framføring av kino, teater, opera og konserter.
Samfunnshus , grendehus. Sentralt aktivitetshus for bygda/grenda, multifunksjonsbygg som benyttes til alt fra idrettsarrangementer til fest og andre sosiale sammenkomster.
Diskotek Bygning for ungdomsaktiviteter, særlig knyttet til musikk og dans - drevet på forretningsmessig basis.
Annet kulturhus Andre multifunksjonshus for kultur og idrett, herunder ungdomsklubb, som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Kirke , kapell Kristent gudshus
Bedehus , menighetshus Kristent forsamlingshus
Krematorium, gravkapell, bårehus Krematorium : Bygning for likbrenning. Gravkapell og bårehus: Bygning for oppbevaring av døde mennesker inntil begravelse og kremasjon.
Synage og moske Synagoge : Jødisk Gudshus Moské : Muslimsk Gudshus
Kloster Bygning der menn eller kvinner har trukket seg tilbake for å virkeliggjøre det religiøse ideal, i et lukket samfunn, og etter en bestemt regel.
Annen bygninger for religiøse aktiviteter Bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Sykehus Dette gjelder bygninger for lokalsykehus, sentralsykehus, regionsykehus og universitetssykehus. Typen omfatter også spesialsykehus, f.eks. psykiatriske sykehus, rehabiliteringssykehus, reumatiske sykehus, kreftsykehus o.a.
Sykehjem Sykehjem
Bo- og behandlingssenter Institusjoner der man bor permanent og samtidig har tilgang til et behandlingstilbud.
Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad. Institusjon der man bor for en kortere eller lengre periode, samtidig som man får behandling.
Annet sykehjem Annet sykehjem, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Klinikk, legekontor/-senter/-vakt/dyresykehus Klinikk kan vere private sykehus, men også tannklinikker o.l.
Helse- og sosialsenter, helsestasjon Senter som inneholderflere tilbud som f.eks. fysioterapi, kiroprakti, akupunktur, alternative behandlingsformer etc.
Annen primærhelsebygning Annen primærhelsebygning eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Fengselsbygning Fengselsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
Politistasjon
Brannstasjon, ambulansestasjon
Fyrstasjon, losstasjon
Stasjon for radarovervåkning av fly- og/eller skipstrafikk
Tilfluktsrom / bunker
Annen beredskapsbygning Annen beredskapsbygning eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Monument Dette gjelder konstruksjoner som er minnesmerker eller kunstverker. Må tilfredsstille krav til bygning.
Offentlig toalett Dette gjelder bygninger som per definisjon er klassifisert under hovedtype 8 (fengselsbygning, beredskapsbygning mv.), men som ikke naturlig hører inn under én av de ovennevnte bygningstypene.
Name Description Code value
Ikke valgt
Enebolig
Enebolig m/hybel/sokkelleilighet
Våningshus
Tomannsbolig, vertikaldelt
Tomannsbolig, horisontaldelt
Våningshus tomannsbolig - vertikaldelt
Våningshus tomannsbolig - horisontaldelt
Rekkehus
Kjede-, atriumhus
Terrassehus
Andre småhus med 3 boliger eller flere
Stort frittliggende boligbygg på 2 etg
Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg
Stort frittliggende boligbygg på 5 etg el mer
Store sammenbygde boligbygg på 2 etg
Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etg
Store sammenbygde boligbygg på 5 el mer
Bo- og servicesenter
Studenthjem/studentboliger
Annen bygning for bofellesskap
Hytter, sommerhus ol fritidsbygning
Helårsbolig som benyttes som fritidsbygning
Våningshus som benyttes som fritidsbygning
Seterhus, sel, rorbu ol
Skogs- og utmarkskoie, gamme
Garasje, uthus, anneks til bolig
Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig
Naust, båthus, sjøbu
Boligbrakker
Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)
Fabrikkbygning
Verkstedbygning
Bygning for renseanlegg
Bygning for vannforsyning
Annen industribygning
Kraftstasjon
Transformatorstasjasjon
Annen energiforsyning
Lagerhall
Kjøle og fryselager
Silobygning
Annen lagerbygning
Hus for dyr/landbruk, lager/silo
Veksthus
Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett
Naust, redskapshus for fiske
Annen fiskeri- og fangstbygning
Annen landbruksbygning
Kontor- og administrasjonsbygning , rådhus.
Bankbygning, posthus
Mediabygning
Annen kontorbygning
Kjøpesenter, varehus
Butikkbygning
Bensinstasjon
Annen forretningsbygning
Messe og kongressbygning
Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn
Jernbane og T-banestasjon
Godsterminal
Postterminal
Annen ekspedisjons- og terminalbygning
Telekommunikasjonsbygning
Parkeringshus
Annen garasje- /hangarbygning
Trafikktilsynsbygning
Annen veg- og trafikktilsynsbygning
Hotellbygning
Motellbygning
Annen hotellbygning
Hospits, pensjonat
Vandrer-, feriehjem
Appartement
Camping/utleiehytte
Annen bygning for overnatting
Restaurantbygning, kafebygning
Sentralkjøkken, kantinebygning
Gatekjøkken, kioskbygning
Annen restaurantbygning
Lekepark
Barnehage
Barneskole
Ungdomsskole
Kombinert barne- og ungdomsskole
Videregående skole
Annen skolebygning
Universitet, høgskole m/auditorie,lesesal mv.
Laboratoriebygning
Annen universitet, høgskole og forskningsbygning
Museum, kunstgalleri
Bibliotek, mediatek
Zoologisk og botanisk hage
Annen museums- og biblioteksbygning
Idrettshall
Ishall
Svømmehall
Tribune og idrettsgarderobe
Helsestudio
Annen idrettsbygning
Kinobygning, teaterbygning, opera/konserthus.
Samfunnshus , grendehus.
Diskotek
Annet kulturhus
Kirke , kapell
Bedehus , menighetshus
Krematorium, gravkapell, bårehus
Synage og moske
Kloster
Annen bygninger for religiøse aktiviteter
Sykehus
Sykehjem
Bo- og behandlingssenter
Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad.
Annet sykehjem
Klinikk, legekontor/-senter/-vakt/dyresykehus
Helse- og sosialsenter, helsestasjon
Annen primærhelsebygning
Fengselsbygning
Politistasjon
Brannstasjon, ambulansestasjon
Fyrstasjon, losstasjon
Stasjon for radarovervåkning av fly- og/eller skipstrafikk
Tilfluktsrom / bunker
Annen beredskapsbygning
Monument
Offentlig toalett

Vis BygningstypeKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1