Feltregistrert FieldRegistrered FELTREGISTRERT

datatype

Riksantikvaren Gyldig

angivelse av hvem og når feltregistrering og eventuelle ajourføringer ble utført Merknad: Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet.
statement as to by whom and when field registration and any updates were performed Note: Section no. 49 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
feltregistrertAv Registrert i felt av CharacterString 1..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. Date 1..1
ajourføring angivelse av ajourført dato og hvem som har ajourført Ajourføring (datatype) 0..*
- ajourførtDato når ajourføringen ble utført DateTime 1..1
- ajourførtAv hvem ajourføringen ble utført av CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FELTREGISTRERTAV CharacterString 100 1..1
DATAFANGSTDATO Date 1..1
AJOURFØRING Ajourføring 0..*
Name Type English Description
feltregistrertAv CharacterString fieldRegistrationBy
datafangstdato Date dataCaptureDate date when the object most recently was registered/observed/measured in the terrain Note: In many cases this is different from the date of updating, as registered modifications may be buffered for a shorter or longer period of time, before being entered into the database. Upon f ??<truncated text>
ajourføring Ajourføring updating statement of date of updating and who has updated

Vis Feltregistrert i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
Date 1 ..1
Ajourføring 0 ..*