Stedsnavn

Kartverket Utkast 5.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter alle stedsnavn som inngår i Sentralt stedsnavnregister - SSR2

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Stedsnavn/5.0

Viser treff 1 - 46 av 46

Bokreferanse datatype

Dokumentasjonen "bok"


Dokument datatype

"OffentligDokument" er offentlig bruk som gir grunnlag for å sette en skrivemåte som "Godkjent". Hva slags dokument det er gis ved hjelp av kodelista "DokumenttypeKode". Der kan "Bok" bla annet være matrikler. Kildedokument er dokumentasjon på skrivemåten som ikke kan anses som offentlig dokumentasjon, eller informasjon fra offentlige registre hvor dato for registreringen mangler. Skrivemåter som kun er dokumentert med Kildedokument kan således kun få skrivemåtestatusen Ubehandlet. Eksempler er brev, telegram, ny matrikkel, GAB…Dokumentasjon datatype

I Lov om stadnamn §15 andre ledd står det at registeret skal inneholde opplysninger om skrivemåtenes status (vedtatt, godkjent, avslått,…). Grunnlaget for skrivemåtestatusene er dokumentasjon, som kan være offentlig bruk og/eller kilde.


DokumentertKlage datatype

Dokumentasjon som beskriver klagesaken


DokumentertSamlevedtak datatype

Dokumentasjonen som beskriver samlevedtaket


DokumentertVedtak datatype

Dokumentasjonen som beskriver vedtaket.


DokumentIdent datatype

Består av År- og saksnummer.


DokumenttypeKode kodeliste

Typen dokumentasjoner for skrivemåten


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner. Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Kartforekomst datatype

Brukes for å registrere bruk av skrivemåten på et kart som er utgitt av en offentlig etat, og dermed kan være dokumentasjon av offentlig bruk før 1/7/1991 (datogrensa for skrivemåtestatusen "Godkjent").


KarttypeKode kodeliste

type kartprodukt


KartutgiverKode kodeliste

Skal antakeligvis ikke brukes (er ikke i bruk i modellen for øyeblikket) til annet enn konverteringen.


KasusForSkrivemåte datatype

Systemet tar høyde for at man i noen språk bøyer stedsnavn etter kasus og da deles stedsnavnet opp i funksjonstilegg og kjernenavn.


Kasustypekode kodeliste

Kodeliste for kasusKommune datatype

Selvstendig objekt som kan pekes til fra flere steder, og skal vise kommunen(e) det registrerte stedet er i. Denne skal ikke brukes for navnetypen "Kommune".


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


LandKode kodeliste

Landkoder, subsett av ISO 3166-1 alpha-2 som kun inneholder de landkodene som vi har bruk for for å konvertere SSR til SSR 2.0. Etter produksjonsetting utvides kodelista ved behov. Merk: XZ - "Internasjonalt farvann" og ZZ "Uspesifisert" er brukerdefinerte koder (tillatt etter ISO-beskrivelsen). Det vil si at koden ikke har noen bestemt betydning i ISO-kodelista, og vår kodeliste må være tilgjengelig for at eksterne parter kan tolke vår bruk av kodeverdiene.


LokaleInnsamlinger datatype

Lokale innsamlinger skal brukes i forbindelse med konverteringen av dagens lokale innsamlinger i SSR (for eksempel Bykle-forslagene). Det skal også være mulig for historielag å legge inn skrivemåter som "Lokal innsamling" dersom de ikke ønsker redigeringstilgang eller eierskap i etterkant av registreringen.


Navneobjektgruppe kodeliste

Gruppeinndelingen av navneobjekttypene


Navneobjekthovedgruppe kodeliste

Hovedgruppeinndelingen av navneobjekttyper.


Navneobjekttype kodeliste

Navneobjekttypene som stedsnavn er delt inn i.NavnesakstatusKode kodeliste

Saksgang/statuser finnes i modellen "Diagrammer" i Perforce (stedsnavnDok/trunk/diagrammer)


Navnestatuskode kodeliste

Kodene angir et hierarki stedsnavna i mellom, som sier noe om hvilket som blir brukt mest, like mye eller ikke er i bruk lengre.


Opplysning datatype

Opplysning skal brukes når vi får henvendelser om skrivemåter fra privatpersoner, organisasjoner, etater el. Tekststrengen informant kan være for eksempel Ole Olsen, Rakkestad kommune, Nygårdsparkens venner el.Rekkefølgekode kodeliste

Rekkefølgen for skrivemåten. Angir om det kun kjernenavn, eller rekkefølgen sammen med eventuelle tillegg


Skrivemåte datatype

Her registreres en skrivemåte av stedsnavnet med opplysninger om status (godkjent/avslått/samlevedtak), anbefaling til offentlig bruk, løse tillegg, osv...Sortering datatype

Kode for sortering av viktighet av stedsnavn, brukes til å vurdere om stedsnavnet skal vises i ulike målestokker og ved konflikt under visning.


Sortering1Kode kodeliste

Alle store bokstaver fra og med A til og med N.


Sortering2Kode kodeliste

Tall fra og med 01 til og med 99.


SpråkKode kodeliste

Subsett av ISO 639-3 som inneholder trebokstavs-koder de språkene som trengs for å konvertere innholdet fra SSR. Kodelisten kan utvides ved behov etter produksjonssetting.


SpråkprioriteringKode kodeliste

Kodeliste som angir visningsrekkefølgen til stedsnavn på forskjellig språk. Det er de første fem verdiene i kodene (de norske språkene) som varierer mellom kodene, ellers er det lik (alfabetisk i forhold til ISO-kodeverdien) rekkefølge på språkene som ikke er aktuelle for behandling etter lov om stadnamn.


Sted objekttype

Sted inneholder all egenskapene som er felles for de ulike stedsnavnene (og deres skrivemåter) for en lokalitet, uavhengig av språk. Med felles egenskaper menes posisjon, presentasjonsinformasjon, land, kommune, matrikkelnummer, navnetype, osv.Stedsnavn datatype

Navn på stedet/området/objektet. Her angir registerføreren hvilket språk (og eventuelt opphavsspråket), alfabetkode (styres av systemet), navnestatus, vedtaksmyndighet, primærfunksjon, osv...


StedstatusKode kodeliste

Kodeliste som gir status til Sted. Om det er f.eks. aktiv, relikt eller planlagt.


Tilleggsopplysning datatype

Tilleggsopplysninger skal brukes for å legge inn informasjon som ikke regnes som dokumentasjon av en skrivemåte. Dette kan være navnefaglige opplysninger om stedsnavnet (uavhengig av skrivemåte), informasjon om selve stedet, historiske begivenheter knyttet til stedet, fotografier, malerier og lignende.


TilleggsopplysningtypeKode kodeliste

Beskriver hva slags tilleggsopplysning dette er.


VedtaksmyndighetKode kodeliste

Liste over vedtaksmyndigheter for skrivemåten.


Vedtaksområde objekttype

Skal brukes for å vise utstrekningen av et samlevedtak. Et gitt vedtaksområde kan brukes av flere samlevedtak.