Vedtaksområde

objekttype

Kartverket Utkast

Skal brukes for å vise utstrekningen av et samlevedtak. Et gitt vedtaksområde kan brukes av flere samlevedtak.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område Område er et slags navn for å lettere kunne søke opp vedtaksområdet og gjenbruke det i andre samlevedtak. Vedtaksområdene vil som regel være et administrativt område, jf. stedsnavnloven § 5 tredje ledd, men det kan ha blitt registrert gjort samlevdtak utover disse. I fremtiden kan man også se for seg en endring som gjør at det må vær mulig å gjøre samlevedtak med helt andre vedtaksområder enn kun innenfor et administrativt område. CharacterString 1..1
oppdatertdato Dato for siste oppdatering. DateTime 1..1
polygon Geometri for vedtaksområde. GM_Surface 1..1
registrertdato Dato for første registrering. DateTime 1..1
Fellesegenskaper
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden DateTime 0..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
område CharacterString 1..1
oppdatertdato DateTime 1..1
GM_Surface 1..1
registrertdato DateTime 1..1
Name Type English Description
gyldigFra DateTime validFrom The time when the phenomenon started to exist in the real world.
gyldigTil DateTime validTo The time from which the phenomenon no longer exists in the real world.
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
område CharacterString
oppdatertdato DateTime
polygon GM_Surface
registrertdato DateTime

Vis Vedtaksområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
DateTime 1 ..1
GM_Surface 1 ..1
DateTime 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon DokumentertSamlevedtak 0..* vedtaksområde Vedtaksområde 0..1
arv subtype Vedtaksområde supertype Fellesegenskaper