Navneobjekttype

kodeliste

Kartverket Utkast

Navneobjekttypene som stedsnavn er delt inn i.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
administrativBydel Offisielt navn på bydelsforvaltningen i et angitt område. administrativBydel
adressenavn Offisielt adressenavn, veg-/gatenavn eller områdenavn, jf. § 2 bokstav e i matrikkelforskriften. adressenavn
adressetilleggsnavn Et stedsnavn som er en del av den offisielle (veg-)adressen, jf. § 54 i matrikkelforskriften; vanligvis bruksnavn eller sjeldnere bygnings-/institusjonsnavn. adressetilleggsnavn
allmenning Område hvor rettighetene er regulert og fordelt på flere. allmenning
alpinanlegg Anlegg for slalåm, utfor, snøbrett osv. alpinanlegg
ankringsplass Opplagsplass for store fartøy. ankringsplass
annenAdministrativInndeling Andre administrative inndelinger som ikke tilhører øvrige navneobjekttyper. annenAdministrativInndeling
annenBygningForReligionsutøvelse Synagoge, moské, frikirke, menighetshus, kloster, gravkapell, bårehus, krematorium. annenBygningForReligionsutøvelse
annenIndustri-OgLagerbygning Mindre industri- og produksjonsbedrift eller lager. annenIndustri-OgLagerbygning
annenKulturdetalj Alle andre typer kulturdetaljer, f.eks. lekeplass, utkikkstårn, fiskeplass, og lignende. annenKulturdetalj
annenTerrengdetalj Små detaljer som ikke dekkes av andre navneobjekttyper innenfor kategorien. annenTerrengdetalj
annenVanndetalj Andre navngitte forhold i ferskvann. annenVanndetalj
badeplass Offentlig eller privat badeplass. badeplass
bakke Terrengskråning, særlig om siden av en ås eller haug. bakke
bakkeISjø Skrånende sjøbunn. bakkeISjø
bakketoppISjø Undersjøisk knaus, kolle eller haug. bakketoppISjø
bakkeVeg Allment kjent bakke på alle typer veger og gater. bakkeVeg
banestrekning Jernbanestrekning, tunnelbane eller trikkelinje/-strekning. banestrekning
banke Flatt, større undervannsområde. banke
bankeISjø Større grunt område i sjøen med dypere vann omkring; fiskegrunn. bankeISjø
barnehage Offentlig og privat barnehage. barnehage
bassengISjø Vid, undersjøisk dal. bassengISjø
bekk Rennende vann i naturlig vannvei, vanligvis smalere enn 3 meter. bekk
berg Markert eller avrunda høyde med stein, steinmasse (med eller uten vegetasjon). berg
bergverk Gruve, skjerp og mineraluttak i dagen eller under jorda. bergverk
boligblokk Stort (bolig)hus av mur, betong med over fire boliger som har felles trapp(er) eller heis(er). boligblokk
boligfelt Regulert boligområde. boligfelt
bomstasjon Større bomanlegg på offentlig veg. bomstasjon
borettslag Bofellesskap i blokk eller flerbebyggelse. borettslag
botn Innerste del av en dal; rundaktig, bratt dal eller uthulning i fjellet. botn
bru Både på veg og jernbane. bru
bruk Navn på (landbruks)eiendom med ett eller flere bruksnummer under ett gardsnummer, jf. lov om stadnamn §§ 2 og 8. bruk
brygge Mindre, fastbygd bryggeanlegg. brygge
busstopp Stoppested for rutegående vegtrafikk. busstopp
by Tettbygd sted som er større og (til dels) innehar viktigere funksjoner enn andre tettbygde steder / tettsteder. by
bydel Kulturmessig del av by. bydel
bygdelagBygd Stort, uregulert gards- og boligområde. bygdelagBygd
byggForJordbrukFiskeOgFangst Til primærnæring, f.eks. naust, uthus, sommerfjøs eller gamme. byggForJordbrukFiskeOgFangst
båe Fjell eller stein under vannflaten. båe
båeISjø Spiss grunne; blindskjær som sjøen bryter over. båeISjø
båke Fast sjømerke. Sprinkelverk bygget i tre eller metall. båke
campingplass Alle typer, med/uten campinghytter, campingvogner og telt. campingplass
dal Mellomstor eller liten dal. dal
dalføre Stor dal med sidedaler. dalføre
dam Oppbygd hindring, demning, oftest i en elv, for å samle opp vann og få jevn vannføring til fløting, til kraftverk eller for å hindre skadeflom. dam
delAvInnsjø Mindre del av innsjø. delAvInnsjø
eggISjø Undersjøisk kant mot havdyp. eggISjø
eid Lavt eller smalt parti mellom to vannkanter (elv eller vann). eid
eidISjø Landstripe med sjø på begge sider som binder sammen to landområder. eidISjø
eiendom Navn på eiendomer som ikke er bruksnavn, ev. felles stedsnavn for flere eiendommer. eiendom
elv Rennende vann i naturlig vannvei, vanligvis bredere enn 3 meter. elv
elvemel Bratt sand-/grusskråning langs elv eller vann. elvemel
elvesving Naturlig sving i elv eller bekk. elvesving
eneboligMindreBoligbygg Navn på mindre eiendom for fast bosetting. Hovedsakelig eiendom hvor eier kan bestemme skrivemåten (jf. § 8 i lov om stadnamn og § 54 i matrikkelforskriften). Kan også omfatte eget navn på bygg, eller våningshus/gardsbruk som ikke er gitt eget matrikkelnummer. eneboligMindreBoligbygg
eng Kultivert slåtte-/gressmark. eng
fabrikk Større industrivirksomhet. fabrikk
farledSkipslei Allment kjent seglingslei/farvannsområde med dybdeforhold passende for skip av en viss størrelse. farledSkipslei
fengsel Bygning der arresterte eller dømte personer soner straff. fengsel
ferjekai Ferjekai i fast regulert ferjesamband. ferjekai
ferjestrekning Ferjesamband som inngår i områdets samferdselsnett. ferjestrekning
fiskeplassISjø Navngitt fiskested; fiskemed. fiskeplassISjø
fjell Høyereliggende område (over tregrensa) med stein og sva og lite vegetasjon som reiser seg over landskapet omkring (med høye berg og nuter). fjell
fjellheis Gondolbane og trallebane for frakt av folk. fjellheis
fjellIDagen Lite/ingen vegetasjon; sva, svaberg. fjellIDagen
fjellkant Aksel, skulder, nese og bryn. fjellkant
fjellkjedeISjø Lengre, sammenhengende undersjøisk fjellformasjon. fjellkjedeISjø
fjellområde Større område med fjell og fjellandskap. fjellområde
fjellside Åpent, skrånende terreng i fjellet. fjellside
fjelltoppISjø Undersjøisk fjelltopp. fjelltoppISjø
fjord Arm av havet inn i fastlandet. fjord
fjordmunning Område ytterst i en fjord. fjordmunning
flyplass Offentlig godkjent, avgrenset område med start- og landingsplass for fly. flyplass
fløtningsanlegg Kunstig fløtningsanlegg. fløtningsanlegg
fonn Liten snø- eller isflate som vanligvis ikke smelter om sommeren. fonn
fornøyelsespark Store, regulerte anlegg. fornøyelsespark
forretningsbygg Bygning for kontor-, salg- og servicevirksomhet. forretningsbygg
forsamlingshusKulturhus Teater, kino, samfunnshus, grendehus o.l. forsamlingshusKulturhus
forskningsstasjon Bemannet forskningsstasjon eller meteorologisk stasjon med bygningsmasse. forskningsstasjon
foss Vann i tilnærmet fritt fall. foss
fritidsbolig Eget navn på hytter og hus som ikke er ment for fast bosetting. fritidsbolig
fylke Offisielt navn. fylke
fyllplass Plass for deponering av masse som stein, jord og søppel. fyllplass
fyrlykt Linse og lyskilde anbrakt i hus eller liknende. Ikke flytende. fyrlykt
fyrstasjon Automatisk og ubemannet. Et fast anlegg hvor linse og lyskilde er anbrakt i hus, tårn eller spesielt bygg. Ikke flytende. fyrstasjon
gammelBosettingsplass Nedlagt bruk, seter, boplass hvor bygningen(e) er borte eller bare tuftene er tilbake. gammelBosettingsplass
garasjeHangarbygg Trikkestall, bussgarasje, flyhangar eller lokomotivstall. garasjeHangarbygg
gard Felles navn for et helt gardsnummer (jf. § 8 i lov om stadnamn). gard
gass-OljefeltISjø Navngitt gass- eller oljefelt i havet. gass-OljefeltISjø
geologiskStruktur Navngitt struktur/formasjon i berggrunnen. geologiskStruktur
gjerde Oppsatt stengsel, vern, skille mellom jordstykker, eiendommer eller beiteområder. gjerde
gravplass Alle typer gravlunder, gravplasser. gravplass
grend Mindre uregulert gards-, seter- og boligområde. grend
grensemerke Offisielt grensemerke: Varde, tre, stein, bolt, kors o.l. grensemerke
grind Port i gjerde. grind
grotte Naturlig fjellgrotte. grotte
grunne Lite område under vann som hever seg fra området rundt. grunne
grunneISjø Markant forhøyning av havbunnen. grunneISjø
grunnkrets Offisielt navn på grunnkrets. grunnkrets
gruppeAvTjern To eller flere små tjern. gruppeAvTjern
gruppeAvVann To eller flere vann. gruppeAvVann
grustakSteinbrudd Uttaksplass/-område for sand, grus, pukk, skifer eller stein. grustakSteinbrudd
grøft Rennende vann i oppgravd vannvei, f.eks. dreneringsgrøft i myr. grøft
halvøy Større nes i ferskvann med smalt eid mot fastland. halvøy
halvøyISjø Større nes med smalt eid mot fastland. halvøyISjø
haug Liten, markant forhøynet terrengform. haug
havdyp Stort, dypt område i havet. havdyp
havn Sted der fartøy laster, losser eller søker ly for vær og sjø. havn
havnehage Inngjerdet beitemark. havnehage
havområde Del av et hav. havområde
havstrøm Kontinuerlig bevegelse av vann (i havet) på grunn av klimatiske forhold eller tidevann. havstrøm
hei Berglendt, høyere beliggende område med beitemark. hei
heller Utoverhengende bergvegg eller berghule. heller
helseinstitusjon Aldershjem, rekreasjonshjem og lignende. helseinstitusjon
historiskBosetting Ubebodd eller forlatt bosetting med bestående bygningsmasse eller ruiner. historiskBosetting
holdeplass Ubetjent stoppested for jernbane, tunnelbane og/eller trikk. holdeplass
holme Liten øy i ferskvann. holme
holmegruppeISjø To eller flere små øyer. holmegruppeISjø
holmeISjø Liten øy. holmeISjø
hotell Større, offentlig godkjent overnattingssted. hotell
hylle Flatt, tilnærmet vannrett område i fjellside. hylle
hylleISjø Undersjøisk benk; klippeavsats, kant, fremspring, avsats. hylleISjø
hyttefelt Offentlig eller privat hyttefelt. Regulert område med høy utnyttelsesgrad. hyttefelt
høl Dyp elvebunn under foss eller etter et stryk. høl
høyde Høyereliggende terrengform, mindre omfattende enn ås og større enn haug. høyde
idrettsanlegg Alle typer utendørsanlegg for idrett. idrettsanlegg
idrettshall Alle typer innendørsanlegg, f.eks. ishall, svømmehall, idrettshall og ridehall. idrettshall
industriområde Større, sammenhengende område til industri- og næringsformål. industriområde
innsjø Stort vann. innsjø
isbre Større sammenhengende snø- eller isområde som ikke smelter i løpet av sommeren. isbre
iskuppel Konveks ismasse av en viss tykkelse i større bre eller innlandsis. iskuppel
jernstang Fast sjømerke av typen jernstang eller jernsøyle. jernstang
jorde Kultivert dyrkningsmark. jorde
juv Kløftlignende dal eller canyon. juv
kabel Alle typer kabler i sjø eller i ferskvann. kabel
kai Større, fastbygd bryggeanlegg. kai
kanal Kunstig eller naturlig vannvei eller gjennomseiling. kanal
kilde Oppkomme, olle, kildeutspring, osv. kilde
kirke Kirke, kapell, arbeidskirke o.l. kirke
klakkISjø Fjellknatt på sjøbunnen. klakkISjø
klopp Liten gangbru av stokker og/eller stein over bekker og elver, i myr eller i fjæra. klopp
kommune Offisielt navn. kommune
kontinentalsokkel Område med grunt hav rundt kontinentene. Ofte brukt om et lands økonomiske interessesone til sjøs. kontinentalsokkel
korallrev Rev som er dannet av koraller. korallrev
kraftgateRørgate Store tilførselsrør for kraftanlegg. kraftgateRørgate
kraftledning Stor strømoverføringsledning. kraftledning
kraftstasjon Alle typer / alle størrelser til energiproduksjon (f.eks. el. og varme). kraftstasjon
krater Skål- eller traktformet senkning i jordoverflaten forårsaket av vulkansk aktivitet eller av meteorittnedslag. krater
landingsplass Landingsplass for helikopter og/eller privatfly. landingsplass
landskapsområde Område der drag i landskapet, naturforhold, arealbruk og bosetting er samlende og skiller seg fra tilgrensende områder. landskapsområde
lanterne En innretning hvor linsen med eller uten beskyttelsesglass utgjør en del av den bærende del av konstruksjonen. Ikke flytende. lanterne
li Skrånende terreng. li
lon Utbuktning i elv eller bekk der vannet renner stille. lon
lysbøye Flytende innretning for farvannsmerking med en lanterne som lyskilde. lysbøye
matrikkeladressenavn Et stedsnavn som inngår i den offiselle adressen ved matrikkeladresser, jf. § 55 tredje ledd i matrikkelforskriften. matrikkeladressenavn
melkeplass Seterplass uten hus (ev. med enkelt skur) brukt til melking av husdyr. melkeplass
militærtByggAnlegg Militærleir. militærtByggAnlegg
mo Større, flatt landområde (ofte skogkledd). mo
molo Fast byggverk, utstikkende voll i sjøen. molo
moreneryggISjø Marin israndavsetning. moreneryggISjø
museumGalleriBibliotek Alle typer museum, galleri og bibliotek. museumGalleriBibliotek
myr Alle typer fra åpen gressmyr til våt moldjord dekket med kjerr. myr
nasjon Offisielt navn på selvstendig stat eller land. nasjon
navnegard Opprinnelig navn fra før garden ble oppdelt i gards- og bruksenheter. Navnegardens utbredelse kan omfatte flere enn ett gardsnummer. navnegard
nes Landområde stikkende ut i ferskvann. nes
nesISjø Landområde stikkende ut i sjø. nesISjø
nesVedElver Landet mellom to møtende elver. nesVedElver
offersted Alle typer offersted. offersted
oljeinstallasjon Stasjonær olje- og gassinstallasjon (fast eller flytende). oljeinstallasjon
oppdrettsanlegg Anlegg for foring og stell av husdyr til de kan settes i produksjon eller slaktes; oppforing av fisk (og andre sjødyr) i fangenskap. oppdrettsanlegg
os Innløp eller utløp av elv eller bekk i innsjø/vann/tjern eller sjø (saltvann). os
overett To sjømerker, med eller uten lys, som, når de peiles på linje, viser kurs for gjennomseiling. overett
park Kultivert grøntområde i by/tettsted. park
parkeringsplass Tomt (eller bygning) for parkering av biler. parkeringsplass
pensjonat Mindre, offentlig godkjent overnattingssted. pensjonat
platåISjø Stor, flat forhøyning som skiller seg fra havbunnen omkring. platåISjø
poststed Offisielt poststed/postnummerområde. poststed
pytt Lite vannhull (mindre enn tjern). pytt
rasISjø Undersjøisk rasområde med stein, jord, sand eller leire. rasISjø
rasteplass Rasteplass definert og lagt til rette av Statens vegvesen eller annen offentlig myndighet. rasteplass
renneKløftISjø Undersjøisk dal, kanal, senkning, ravine, fure, spor, rille o.l. renneKløftISjø
revISjø Grunne, banke av stein/fjell (som strekker seg ut fra en kyst). revISjø
rygg Langstrakt terrengform. rygg
ryggISjø Undersjøisk ås, åskam eller fjellrygg. ryggISjø
rørledning Alle typer rørledninger: Olje, gass, vann o.l. rørledning
rådhus Administrasjonssenteret i den administrative enheten, f.eks. stat, fylke, kommune. rådhus
sadelISjø Undersjøisk skar mellom to høyere topper/rygger. sadelISjø
sand Finkornede avsetninger (sand og/eller grus). sand
senkning Flat forsenkning, dalsenkning. senkning
serveringssted Serveringssted uten overnatting. serveringssted
seterStøl Enklere landbruksbebyggelse med hus. Kan ha periodisk fast bosetting, vanligvis sommerstid. seterStøl
setervoll Ryddet, gressbevokst område på seter uten hus. setervoll
severdighet Minnesmerke, arkeologiske funn o.l. severdighet
sjødetalj Detalj som ikke dekkes av andre sjø-navneobjekttyper. sjødetalj
sjøstykke Stykke av sjøen utanfor land, vanligvis innaskjærs eller i kystnære farvann. sjøstykke
sjøvarde Varde av stein eller betong primært for navigering til sjøs. sjøvarde
skar Markant senkning i fjell eller berg. skar
skiheis Skitrekk og stolheis i skianlegg. skiheis
skjær Fjell eller stein i vannflaten. skjær
skjærISjø Bergrunn nær eller rett over vannflaten. skjærISjø
skog Alle typer fra stor barskog til og med vierkratt i Finnmark. skog
skogholt Mindre samling av trær. skogholt
skogområde Større område med skog og mark. skogområde
skole Offentlig og privat skole. skole
skolekrets Skolekrets definert av kommunen. skolekrets
skredområde Område der det går eller har gått skred. skredområde
skytebane Bane for øvelse el. konkurranse i skyting. skytebane
skytefelt Militært sprengingsfelt, bombe- og skytefelt, både på land og sjø. skytefelt
slette Åpent, flatt område. slette
sluse Kunstig løfteanretning for båter i vassdrag. sluse
småbåthavn Regulert havneanlegg for småbåter. småbåthavn
sokkelISjø Undersjøisk fjellfot. sokkelISjø
sokn Kirkesokn i Den norske kirke. sokn
soneinndelingTilHavs Fiskerisone, havrettssone og lignende. soneinndelingTilHavs
stake Flytende sjømerke. Ofte kalt bøyestake, stakebøye, kubbestake. stake
stasjon Stoppested for jernbane, tunnelbane og/eller trikk. Som regel betjent. stasjon
statistiskTettsted Tettsted etter Statistisk sentralbyrås klassifisering som brukes for å lage statistikk over befolkning og tettsteder. statistiskTettsted
stein Frittliggende steinblokk. stein
sti Stistrekning, råk, slepe (gammel drifteveg), reindriftsveg. sti
strand Sand-, grus- eller steindekket område i vannkanten ved elv eller vann. strand
strandISjø Sand-, grus- eller steindekket område i sjøkanten. strandISjø
stryk Del av elv, bekk der vannet går i stryk (og skiller seg tydelig fra resten av elva/bekken). stryk
stup Loddrett, svært bratt berg. stup
stø Båtplass i vannkanten uten naust. stø
sund Innsnevret område i vann eller vassdrag. sund
sundISjø Innsnevret område mellom øyer eller fastland. sundISjø
sykehus Offentlig og privat sykehus. sykehus
søkk Mindre markant, begrenset fordypning. søkk
søkkISjø Stor eller liten grop på sjøbunnen. søkkISjø
taubane Heis til frakt av gods/høy, ikke persontrafikk. taubane
tettbebyggelse Bebygd område uten sentrumskarakter. tettbebyggelse
tettsted Mindre, bymessig bebygd område med sentrumskarakter. tettsted
tettsteddel Kulturmessig del av tettsted. tettsteddel
tjern Lite vann. tjern
topp Tind, markant topp på fjell, berg, ås osv. topp
torg Stor, åpen plass i en by. torg
torvtak Sted for uttak av myrtorv, brenntorv eller veksttorv. torvtak
traktorveg Driftsveg anlagt for traktorbruk. Ikke fremkommelig med vanlig personbil. traktorveg
tunnel Vanlig tunnel, rasoverbygg eller undergang. Både på veg og jernbane. tunnel
turisthytte Overnattingssted utenfor tettbygd område. turisthytte
tV-Radio-EllerMobiltelefontårn Alle typer bakkebasert telekommunikasjon. tV-Radio-EllerMobiltelefontårn
tømmervelte Midlertidig lagringsplass for tømmer. tømmervelte
undersjøiskVegg Fjellside i havet. undersjøiskVegg
universitetHøgskole Offentlig og privat høgskole og universitet. universitetHøgskole
ur Steinområde, steinrøys. ur
utmark Beitemark i skog og mark vekk fra garden (og innmarka). utmark
utsiktspunkt Både fra tårn og på bakken. utsiktspunkt
utstikker Flytende bryggeanlegg. utstikker
vad Vadested, vanligvis der en stistrekning krysser elv, bekk eller vann. vad
vaktstasjonBeredsskapsbygning Bygning for politi/brann/los/toll/ambulanse/fly- og skipsovervåkning. vaktstasjonBeredsskapsbygning
valgkrets Valgkrets definert av kommunen. valgkrets
vann Middels stort vann. vann
varde (Som oftest) oppstablet stein som skal markere sti, grensemerke, trigonometrisk punkt o.l. varde
vegbom Mindre bomanlegg på privat veg. vegbom
vegkryss Allment kjent vegkryss i alle typer veger og gater. vegkryss
vegstrekning Navn på vegstrekning som ikke nødvendigvis har et formelt vedtak, og ikke er det samme som adressenavnet. Det kan være f.eks. fjelloverganger, turistrekninger og ringveger rundt en by. vegstrekning
vegsving Allment kjent sving på alle typer veger og gater. vegsving
verneområde Et område med spesiell natur- og/eller kulturverdi som er formelt vedtatt vernet etter offentlig regelverk. Alle typer, både på sjø og land. verneområde
vidde Høyereliggende (fjell)område med lite høydevariasjoner innenfor området, som regel over tregrensa. vidde
vik Kil eller bukt i vann eller vassdrag. vik
vikISjø Kil, bukt. vikISjø
vulkanISjø Vulkan eller slamvulkan på havbunnen. vulkanISjø
vågISjø Fjordarm, større vik. vågISjø
øy Tørt landområde i ferskvann atskilt fra fastlandet. øy
øygruppe To eller flere øyer i ferskvann. øygruppe
øygruppeISjø To eller flere øyer. øygruppeISjø
øyISjø Tørt landområde atskilt fra fastlandet. øyISjø
øyr Sand-/grusområde i elvemunning, elvedelta både mot innsjø/vann og saltvann. øyr
ås Langstrakt høydedrag. ås
Verdi Navn Beskrivelse
administrativBydel Offisielt navn på bydelsforvaltningen i et angitt område.
adressenavn Offisielt adressenavn, veg-/gatenavn eller områdenavn, jf. § 2 bokstav e i matrikkelforskriften.
adressetilleggsnavn Et stedsnavn som er en del av den offisielle (veg-)adressen, jf. § 54 i matrikkelforskriften; vanligvis bruksnavn eller sjeldnere bygnings-/institusjonsnavn.
allmenning Område hvor rettighetene er regulert og fordelt på flere.
alpinanlegg Anlegg for slalåm, utfor, snøbrett osv.
ankringsplass Opplagsplass for store fartøy.
annenAdministrativInndeling Andre administrative inndelinger som ikke tilhører øvrige navneobjekttyper.
annenBygningForReligionsutøvelse Synagoge, moské, frikirke, menighetshus, kloster, gravkapell, bårehus, krematorium.
annenIndustri-OgLagerbygning Mindre industri- og produksjonsbedrift eller lager.
annenKulturdetalj Alle andre typer kulturdetaljer, f.eks. lekeplass, utkikkstårn, fiskeplass, og lignende.
annenTerrengdetalj Små detaljer som ikke dekkes av andre navneobjekttyper innenfor kategorien.
annenVanndetalj Andre navngitte forhold i ferskvann.
badeplass Offentlig eller privat badeplass.
bakke Terrengskråning, særlig om siden av en ås eller haug.
bakkeISjø Skrånende sjøbunn.
bakketoppISjø Undersjøisk knaus, kolle eller haug.
bakkeVeg Allment kjent bakke på alle typer veger og gater.
banestrekning Jernbanestrekning, tunnelbane eller trikkelinje/-strekning.
banke Flatt, større undervannsområde.
bankeISjø Større grunt område i sjøen med dypere vann omkring; fiskegrunn.
barnehage Offentlig og privat barnehage.
bassengISjø Vid, undersjøisk dal.
bekk Rennende vann i naturlig vannvei, vanligvis smalere enn 3 meter.
berg Markert eller avrunda høyde med stein, steinmasse (med eller uten vegetasjon).
bergverk Gruve, skjerp og mineraluttak i dagen eller under jorda.
boligblokk Stort (bolig)hus av mur, betong med over fire boliger som har felles trapp(er) eller heis(er).
boligfelt Regulert boligområde.
bomstasjon Større bomanlegg på offentlig veg.
borettslag Bofellesskap i blokk eller flerbebyggelse.
botn Innerste del av en dal; rundaktig, bratt dal eller uthulning i fjellet.
bru Både på veg og jernbane.
bruk Navn på (landbruks)eiendom med ett eller flere bruksnummer under ett gardsnummer, jf. lov om stadnamn §§ 2 og 8.
brygge Mindre, fastbygd bryggeanlegg.
busstopp Stoppested for rutegående vegtrafikk.
by Tettbygd sted som er større og (til dels) innehar viktigere funksjoner enn andre tettbygde steder / tettsteder.
bydel Kulturmessig del av by.
bygdelagBygd Stort, uregulert gards- og boligområde.
byggForJordbrukFiskeOgFangst Til primærnæring, f.eks. naust, uthus, sommerfjøs eller gamme.
båe Fjell eller stein under vannflaten.
båeISjø Spiss grunne; blindskjær som sjøen bryter over.
båke Fast sjømerke. Sprinkelverk bygget i tre eller metall.
campingplass Alle typer, med/uten campinghytter, campingvogner og telt.
dal Mellomstor eller liten dal.
dalføre Stor dal med sidedaler.
dam Oppbygd hindring, demning, oftest i en elv, for å samle opp vann og få jevn vannføring til fløting, til kraftverk eller for å hindre skadeflom.
delAvInnsjø Mindre del av innsjø.
eggISjø Undersjøisk kant mot havdyp.
eid Lavt eller smalt parti mellom to vannkanter (elv eller vann).
eidISjø Landstripe med sjø på begge sider som binder sammen to landområder.
eiendom Navn på eiendomer som ikke er bruksnavn, ev. felles stedsnavn for flere eiendommer.
elv Rennende vann i naturlig vannvei, vanligvis bredere enn 3 meter.
elvemel Bratt sand-/grusskråning langs elv eller vann.
elvesving Naturlig sving i elv eller bekk.
eneboligMindreBoligbygg Navn på mindre eiendom for fast bosetting. Hovedsakelig eiendom hvor eier kan bestemme skrivemåten (jf. § 8 i lov om stadnamn og § 54 i matrikkelforskriften). Kan også omfatte eget navn på bygg, eller våningshus/gardsbruk som ikke er gitt eget matrikkelnummer.
eng Kultivert slåtte-/gressmark.
fabrikk Større industrivirksomhet.
farledSkipslei Allment kjent seglingslei/farvannsområde med dybdeforhold passende for skip av en viss størrelse.
fengsel Bygning der arresterte eller dømte personer soner straff.
ferjekai Ferjekai i fast regulert ferjesamband.
ferjestrekning Ferjesamband som inngår i områdets samferdselsnett.
fiskeplassISjø Navngitt fiskested; fiskemed.
fjell Høyereliggende område (over tregrensa) med stein og sva og lite vegetasjon som reiser seg over landskapet omkring (med høye berg og nuter).
fjellheis Gondolbane og trallebane for frakt av folk.
fjellIDagen Lite/ingen vegetasjon; sva, svaberg.
fjellkant Aksel, skulder, nese og bryn.
fjellkjedeISjø Lengre, sammenhengende undersjøisk fjellformasjon.
fjellområde Større område med fjell og fjellandskap.
fjellside Åpent, skrånende terreng i fjellet.
fjelltoppISjø Undersjøisk fjelltopp.
fjord Arm av havet inn i fastlandet.
fjordmunning Område ytterst i en fjord.
flyplass Offentlig godkjent, avgrenset område med start- og landingsplass for fly.
fløtningsanlegg Kunstig fløtningsanlegg.
fonn Liten snø- eller isflate som vanligvis ikke smelter om sommeren.
fornøyelsespark Store, regulerte anlegg.
forretningsbygg Bygning for kontor-, salg- og servicevirksomhet.
forsamlingshusKulturhus Teater, kino, samfunnshus, grendehus o.l.
forskningsstasjon Bemannet forskningsstasjon eller meteorologisk stasjon med bygningsmasse.
foss Vann i tilnærmet fritt fall.
fritidsbolig Eget navn på hytter og hus som ikke er ment for fast bosetting.
fylke Offisielt navn.
fyllplass Plass for deponering av masse som stein, jord og søppel.
fyrlykt Linse og lyskilde anbrakt i hus eller liknende. Ikke flytende.
fyrstasjon Automatisk og ubemannet. Et fast anlegg hvor linse og lyskilde er anbrakt i hus, tårn eller spesielt bygg. Ikke flytende.
gammelBosettingsplass Nedlagt bruk, seter, boplass hvor bygningen(e) er borte eller bare tuftene er tilbake.
garasjeHangarbygg Trikkestall, bussgarasje, flyhangar eller lokomotivstall.
gard Felles navn for et helt gardsnummer (jf. § 8 i lov om stadnamn).
gass-OljefeltISjø Navngitt gass- eller oljefelt i havet.
geologiskStruktur Navngitt struktur/formasjon i berggrunnen.
gjerde Oppsatt stengsel, vern, skille mellom jordstykker, eiendommer eller beiteområder.
gravplass Alle typer gravlunder, gravplasser.
grend Mindre uregulert gards-, seter- og boligområde.
grensemerke Offisielt grensemerke: Varde, tre, stein, bolt, kors o.l.
grind Port i gjerde.
grotte Naturlig fjellgrotte.
grunne Lite område under vann som hever seg fra området rundt.
grunneISjø Markant forhøyning av havbunnen.
grunnkrets Offisielt navn på grunnkrets.
gruppeAvTjern To eller flere små tjern.
gruppeAvVann To eller flere vann.
grustakSteinbrudd Uttaksplass/-område for sand, grus, pukk, skifer eller stein.
grøft Rennende vann i oppgravd vannvei, f.eks. dreneringsgrøft i myr.
halvøy Større nes i ferskvann med smalt eid mot fastland.
halvøyISjø Større nes med smalt eid mot fastland.
haug Liten, markant forhøynet terrengform.
havdyp Stort, dypt område i havet.
havn Sted der fartøy laster, losser eller søker ly for vær og sjø.
havnehage Inngjerdet beitemark.
havområde Del av et hav.
havstrøm Kontinuerlig bevegelse av vann (i havet) på grunn av klimatiske forhold eller tidevann.
hei Berglendt, høyere beliggende område med beitemark.
heller Utoverhengende bergvegg eller berghule.
helseinstitusjon Aldershjem, rekreasjonshjem og lignende.
historiskBosetting Ubebodd eller forlatt bosetting med bestående bygningsmasse eller ruiner.
holdeplass Ubetjent stoppested for jernbane, tunnelbane og/eller trikk.
holme Liten øy i ferskvann.
holmegruppeISjø To eller flere små øyer.
holmeISjø Liten øy.
hotell Større, offentlig godkjent overnattingssted.
hylle Flatt, tilnærmet vannrett område i fjellside.
hylleISjø Undersjøisk benk; klippeavsats, kant, fremspring, avsats.
hyttefelt Offentlig eller privat hyttefelt. Regulert område med høy utnyttelsesgrad.
høl Dyp elvebunn under foss eller etter et stryk.
høyde Høyereliggende terrengform, mindre omfattende enn ås og større enn haug.
idrettsanlegg Alle typer utendørsanlegg for idrett.
idrettshall Alle typer innendørsanlegg, f.eks. ishall, svømmehall, idrettshall og ridehall.
industriområde Større, sammenhengende område til industri- og næringsformål.
innsjø Stort vann.
isbre Større sammenhengende snø- eller isområde som ikke smelter i løpet av sommeren.
iskuppel Konveks ismasse av en viss tykkelse i større bre eller innlandsis.
jernstang Fast sjømerke av typen jernstang eller jernsøyle.
jorde Kultivert dyrkningsmark.
juv Kløftlignende dal eller canyon.
kabel Alle typer kabler i sjø eller i ferskvann.
kai Større, fastbygd bryggeanlegg.
kanal Kunstig eller naturlig vannvei eller gjennomseiling.
kilde Oppkomme, olle, kildeutspring, osv.
kirke Kirke, kapell, arbeidskirke o.l.
klakkISjø Fjellknatt på sjøbunnen.
klopp Liten gangbru av stokker og/eller stein over bekker og elver, i myr eller i fjæra.
kommune Offisielt navn.
kontinentalsokkel Område med grunt hav rundt kontinentene. Ofte brukt om et lands økonomiske interessesone til sjøs.
korallrev Rev som er dannet av koraller.
kraftgateRørgate Store tilførselsrør for kraftanlegg.
kraftledning Stor strømoverføringsledning.
kraftstasjon Alle typer / alle størrelser til energiproduksjon (f.eks. el. og varme).
krater Skål- eller traktformet senkning i jordoverflaten forårsaket av vulkansk aktivitet eller av meteorittnedslag.
landingsplass Landingsplass for helikopter og/eller privatfly.
landskapsområde Område der drag i landskapet, naturforhold, arealbruk og bosetting er samlende og skiller seg fra tilgrensende områder.
lanterne En innretning hvor linsen med eller uten beskyttelsesglass utgjør en del av den bærende del av konstruksjonen. Ikke flytende.
li Skrånende terreng.
lon Utbuktning i elv eller bekk der vannet renner stille.
lysbøye Flytende innretning for farvannsmerking med en lanterne som lyskilde.
matrikkeladressenavn Et stedsnavn som inngår i den offiselle adressen ved matrikkeladresser, jf. § 55 tredje ledd i matrikkelforskriften.
melkeplass Seterplass uten hus (ev. med enkelt skur) brukt til melking av husdyr.
militærtByggAnlegg Militærleir.
mo Større, flatt landområde (ofte skogkledd).
molo Fast byggverk, utstikkende voll i sjøen.
moreneryggISjø Marin israndavsetning.
museumGalleriBibliotek Alle typer museum, galleri og bibliotek.
myr Alle typer fra åpen gressmyr til våt moldjord dekket med kjerr.
nasjon Offisielt navn på selvstendig stat eller land.
navnegard Opprinnelig navn fra før garden ble oppdelt i gards- og bruksenheter. Navnegardens utbredelse kan omfatte flere enn ett gardsnummer.
nes Landområde stikkende ut i ferskvann.
nesISjø Landområde stikkende ut i sjø.
nesVedElver Landet mellom to møtende elver.
offersted Alle typer offersted.
oljeinstallasjon Stasjonær olje- og gassinstallasjon (fast eller flytende).
oppdrettsanlegg Anlegg for foring og stell av husdyr til de kan settes i produksjon eller slaktes; oppforing av fisk (og andre sjødyr) i fangenskap.
os Innløp eller utløp av elv eller bekk i innsjø/vann/tjern eller sjø (saltvann).
overett To sjømerker, med eller uten lys, som, når de peiles på linje, viser kurs for gjennomseiling.
park Kultivert grøntområde i by/tettsted.
parkeringsplass Tomt (eller bygning) for parkering av biler.
pensjonat Mindre, offentlig godkjent overnattingssted.
platåISjø Stor, flat forhøyning som skiller seg fra havbunnen omkring.
poststed Offisielt poststed/postnummerområde.
pytt Lite vannhull (mindre enn tjern).
rasISjø Undersjøisk rasområde med stein, jord, sand eller leire.
rasteplass Rasteplass definert og lagt til rette av Statens vegvesen eller annen offentlig myndighet.
renneKløftISjø Undersjøisk dal, kanal, senkning, ravine, fure, spor, rille o.l.
revISjø Grunne, banke av stein/fjell (som strekker seg ut fra en kyst).
rygg Langstrakt terrengform.
ryggISjø Undersjøisk ås, åskam eller fjellrygg.
rørledning Alle typer rørledninger: Olje, gass, vann o.l.
rådhus Administrasjonssenteret i den administrative enheten, f.eks. stat, fylke, kommune.
sadelISjø Undersjøisk skar mellom to høyere topper/rygger.
sand Finkornede avsetninger (sand og/eller grus).
senkning Flat forsenkning, dalsenkning.
serveringssted Serveringssted uten overnatting.
seterStøl Enklere landbruksbebyggelse med hus. Kan ha periodisk fast bosetting, vanligvis sommerstid.
setervoll Ryddet, gressbevokst område på seter uten hus.
severdighet Minnesmerke, arkeologiske funn o.l.
sjødetalj Detalj som ikke dekkes av andre sjø-navneobjekttyper.
sjøstykke Stykke av sjøen utanfor land, vanligvis innaskjærs eller i kystnære farvann.
sjøvarde Varde av stein eller betong primært for navigering til sjøs.
skar Markant senkning i fjell eller berg.
skiheis Skitrekk og stolheis i skianlegg.
skjær Fjell eller stein i vannflaten.
skjærISjø Bergrunn nær eller rett over vannflaten.
skog Alle typer fra stor barskog til og med vierkratt i Finnmark.
skogholt Mindre samling av trær.
skogområde Større område med skog og mark.
skole Offentlig og privat skole.
skolekrets Skolekrets definert av kommunen.
skredområde Område der det går eller har gått skred.
skytebane Bane for øvelse el. konkurranse i skyting.
skytefelt Militært sprengingsfelt, bombe- og skytefelt, både på land og sjø.
slette Åpent, flatt område.
sluse Kunstig løfteanretning for båter i vassdrag.
småbåthavn Regulert havneanlegg for småbåter.
sokkelISjø Undersjøisk fjellfot.
sokn Kirkesokn i Den norske kirke.
soneinndelingTilHavs Fiskerisone, havrettssone og lignende.
stake Flytende sjømerke. Ofte kalt bøyestake, stakebøye, kubbestake.
stasjon Stoppested for jernbane, tunnelbane og/eller trikk. Som regel betjent.
statistiskTettsted Tettsted etter Statistisk sentralbyrås klassifisering som brukes for å lage statistikk over befolkning og tettsteder.
stein Frittliggende steinblokk.
sti Stistrekning, råk, slepe (gammel drifteveg), reindriftsveg.
strand Sand-, grus- eller steindekket område i vannkanten ved elv eller vann.
strandISjø Sand-, grus- eller steindekket område i sjøkanten.
stryk Del av elv, bekk der vannet går i stryk (og skiller seg tydelig fra resten av elva/bekken).
stup Loddrett, svært bratt berg.
stø Båtplass i vannkanten uten naust.
sund Innsnevret område i vann eller vassdrag.
sundISjø Innsnevret område mellom øyer eller fastland.
sykehus Offentlig og privat sykehus.
søkk Mindre markant, begrenset fordypning.
søkkISjø Stor eller liten grop på sjøbunnen.
taubane Heis til frakt av gods/høy, ikke persontrafikk.
tettbebyggelse Bebygd område uten sentrumskarakter.
tettsted Mindre, bymessig bebygd område med sentrumskarakter.
tettsteddel Kulturmessig del av tettsted.
tjern Lite vann.
topp Tind, markant topp på fjell, berg, ås osv.
torg Stor, åpen plass i en by.
torvtak Sted for uttak av myrtorv, brenntorv eller veksttorv.
traktorveg Driftsveg anlagt for traktorbruk. Ikke fremkommelig med vanlig personbil.
tunnel Vanlig tunnel, rasoverbygg eller undergang. Både på veg og jernbane.
turisthytte Overnattingssted utenfor tettbygd område.
tV-Radio-EllerMobiltelefontårn Alle typer bakkebasert telekommunikasjon.
tømmervelte Midlertidig lagringsplass for tømmer.
undersjøiskVegg Fjellside i havet.
universitetHøgskole Offentlig og privat høgskole og universitet.
ur Steinområde, steinrøys.
utmark Beitemark i skog og mark vekk fra garden (og innmarka).
utsiktspunkt Både fra tårn og på bakken.
utstikker Flytende bryggeanlegg.
vad Vadested, vanligvis der en stistrekning krysser elv, bekk eller vann.
vaktstasjonBeredsskapsbygning Bygning for politi/brann/los/toll/ambulanse/fly- og skipsovervåkning.
valgkrets Valgkrets definert av kommunen.
vann Middels stort vann.
varde (Som oftest) oppstablet stein som skal markere sti, grensemerke, trigonometrisk punkt o.l.
vegbom Mindre bomanlegg på privat veg.
vegkryss Allment kjent vegkryss i alle typer veger og gater.
vegstrekning Navn på vegstrekning som ikke nødvendigvis har et formelt vedtak, og ikke er det samme som adressenavnet. Det kan være f.eks. fjelloverganger, turistrekninger og ringveger rundt en by.
vegsving Allment kjent sving på alle typer veger og gater.
verneområde Et område med spesiell natur- og/eller kulturverdi som er formelt vedtatt vernet etter offentlig regelverk. Alle typer, både på sjø og land.
vidde Høyereliggende (fjell)område med lite høydevariasjoner innenfor området, som regel over tregrensa.
vik Kil eller bukt i vann eller vassdrag.
vikISjø Kil, bukt.
vulkanISjø Vulkan eller slamvulkan på havbunnen.
vågISjø Fjordarm, større vik.
øy Tørt landområde i ferskvann atskilt fra fastlandet.
øygruppe To eller flere øyer i ferskvann.
øygruppeISjø To eller flere øyer.
øyISjø Tørt landområde atskilt fra fastlandet.
øyr Sand-/grusområde i elvemunning, elvedelta både mot innsjø/vann og saltvann.
ås Langstrakt høydedrag.
Name Type Description Code value
Administrativ bydel <undefined> Administrativ bydel
Adressenavn <undefined> Adressenavn
Adressetilleggsnavn <undefined> Adressetilleggsnavn
Allmenning <undefined> Allmenning
Alpinanlegg <undefined> Alpinanlegg
Ankringsplass <undefined> Ankringsplass
Annen administrativ inndeling <undefined> Annen administrativ inndeling
Annen bygning for religionsutøvelse <undefined> Annen bygning for religionsutøvelse
Annen industri- og lagerbygning <undefined> Annen industri- og lagerbygning
Annen kulturdetalj <undefined> Annen kulturdetalj
Annen terrengdetalj <undefined> Annen terrengdetalj
Annen vanndetalj <undefined> Annen vanndetalj
Badeplass <undefined> Badeplass
Bakke <undefined> Bakke
Bakke i sjø <undefined> Bakke i sjø
Bakketopp i sjø <undefined> Bakketopp i sjø
Bakke (Veg) <undefined> Bakke (Veg)
Banestrekning <undefined> Banestrekning
Banke <undefined> Banke
Banke i sjø <undefined> Banke i sjø
Barnehage <undefined> Barnehage
Basseng i sjø <undefined> Basseng i sjø
Bekk <undefined> Bekk
Berg <undefined> Berg
Bergverk <undefined> Bergverk
Boligblokk <undefined> Boligblokk
Boligfelt <undefined> Boligfelt
Bomstasjon <undefined> Bomstasjon
Borettslag <undefined> Borettslag
Botn <undefined> Botn
Bru <undefined> Bru
Bruk <undefined> Bruk
Brygge <undefined> Brygge
Busstopp <undefined> Busstopp
By <undefined> By
Bydel <undefined> Bydel
Bygdelag (bygd) <undefined> Bygdelag (bygd)
Bygg for jordbruk, fiske og fangst <undefined> Bygg for jordbruk, fiske og fangst
Båe <undefined> Båe
Båe i sjø <undefined> Båe i sjø
Båke <undefined> Båke
Campingplass <undefined> Campingplass
Dal <undefined> Dal
Dalføre <undefined> Dalføre
Dam <undefined> Dam
Del av innsjø <undefined> Del av innsjø
Egg i sjø <undefined> Egg i sjø
Eid <undefined> Eid
Eid i sjø <undefined> Eid i sjø
Eiendom <undefined> Eiendom
Elv <undefined> Elv
Elvemel <undefined> Elvemel
Elvesving <undefined> Elvesving
Enebolig/mindre boligbygg <undefined> Enebolig/mindre boligbygg
Eng <undefined> Eng
Fabrikk <undefined> Fabrikk
Farled/skipslei <undefined> Farled/skipslei
Fengsel <undefined> Fengsel
Ferjekai <undefined> Ferjekai
Ferjestrekning <undefined> Ferjestrekning
Fiskeplass i sjø <undefined> Fiskeplass i sjø
Fjell <undefined> Fjell
Fjellheis <undefined> Fjellheis
Fjell i dagen <undefined> Fjell i dagen
Fjellkant <undefined> Fjellkant
Fjellkjede i sjø <undefined> Fjellkjede i sjø
Fjellområde <undefined> Fjellområde
Fjellside <undefined> Fjellside
Fjelltopp i sjø <undefined> Fjelltopp i sjø
Fjord <undefined> Fjord
Fjordmunning <undefined> Fjordmunning
Flyplass <undefined> Flyplass
Fløtningsanlegg <undefined> Fløtningsanlegg
Fonn <undefined> Fonn
Fornøyelsespark <undefined> Fornøyelsespark
Forretningsbygg <undefined> Forretningsbygg
Forsamlingshus/kulturhus <undefined> Forsamlingshus/kulturhus
Forskningsstasjon <undefined> Forskningsstasjon
Foss <undefined> Foss
Fritidsbolig <undefined> Fritidsbolig
Fylke <undefined> Fylke
Fyllplass <undefined> Fyllplass
Fyrlykt <undefined> Fyrlykt
Fyrstasjon <undefined> Fyrstasjon
Gammel bosettingsplass <undefined> Gammel bosettingsplass
Garasje/hangarbygg <undefined> Garasje/hangarbygg
Gard <undefined> Gard
Gass-/oljefelt i sjø <undefined> Gass-/oljefelt i sjø
Geologisk struktur <undefined> Geologisk struktur
Gjerde <undefined> Gjerde
Gravplass <undefined> Gravplass
Grend <undefined> Grend
Grensemerke <undefined> Grensemerke
Grind <undefined> Grind
Grotte <undefined> Grotte
Grunne <undefined> Grunne
Grunne i sjø <undefined> Grunne i sjø
Grunnkrets <undefined> Grunnkrets
Gruppe av tjern <undefined> Gruppe av tjern
Gruppe av vann <undefined> Gruppe av vann
Grustak/steinbrudd <undefined> Grustak/steinbrudd
Grøft <undefined> Grøft
Halvøy <undefined> Halvøy
Halvøy i sjø <undefined> Halvøy i sjø
Haug <undefined> Haug
Havdyp <undefined> Havdyp
Havn <undefined> Havn
Havnehage <undefined> Havnehage
Havområde <undefined> Havområde
Havstrøm <undefined> Havstrøm
Hei <undefined> Hei
Heller <undefined> Heller
Helseinstitusjon <undefined> Helseinstitusjon
Historisk bosetting <undefined> Historisk bosetting
Holdeplass <undefined> Holdeplass
Holme <undefined> Holme
Holmegruppe i sjø <undefined> Holmegruppe i sjø
Holme i sjø <undefined> Holme i sjø
Hotell <undefined> Hotell
Hylle <undefined> Hylle
Hylle i sjø <undefined> Hylle i sjø
Hyttefelt <undefined> Hyttefelt
Høl <undefined> Høl
Høyde <undefined> Høyde
Idrettsanlegg <undefined> Idrettsanlegg
Idrettshall <undefined> Idrettshall
Industriområde <undefined> Industriområde
Innsjø <undefined> Innsjø
Isbre <undefined> Isbre
Iskuppel <undefined> Iskuppel
Jernstang <undefined> Jernstang
Jorde <undefined> Jorde
Juv <undefined> Juv
Kabel <undefined> Kabel
Kai <undefined> Kai
Kanal <undefined> Kanal
Kilde <undefined> Kilde
Kirke <undefined> Kirke
Klakk i sjø <undefined> Klakk i sjø
Klopp <undefined> Klopp
Kommune <undefined> Kommune
Kontinentalsokkel <undefined> Kontinentalsokkel
Korallrev <undefined> Korallrev
Kraftgate (rørgate) <undefined> Kraftgate (rørgate)
Kraftledning <undefined> Kraftledning
Kraftstasjon <undefined> Kraftstasjon
Krater <undefined> Krater
Landingsplass <undefined> Landingsplass
Landskapsområde <undefined> Landskapsområde
Lanterne <undefined> Lanterne
Li <undefined> Li
Lon <undefined> Lon
Lysbøye <undefined> Lysbøye
Matrikkeladressenavn <undefined> Matrikkeladressenavn
Melkeplass <undefined> Melkeplass
Militært bygg/anlegg <undefined> Militært bygg/anlegg
Mo <undefined> Mo
Molo <undefined> Molo
Morenerygg i sjø <undefined> Morenerygg i sjø
Museum/galleri/bibliotek <undefined> Museum/galleri/bibliotek
Myr <undefined> Myr
Nasjon <undefined> Nasjon
Navnegard <undefined> Navnegard
Nes <undefined> Nes
Nes i sjø <undefined> Nes i sjø
Nes ved elver <undefined> Nes ved elver
Offersted <undefined> Offersted
Oljeinstallasjon <undefined> Oljeinstallasjon
Oppdrettsanlegg <undefined> Oppdrettsanlegg
Os <undefined> Os
Overett <undefined> Overett
Park <undefined> Park
Parkeringsplass <undefined> Parkeringsplass
Pensjonat <undefined> Pensjonat
Platå i sjø <undefined> Platå i sjø
Poststed <undefined> Poststed
Pytt <undefined> Pytt
Ras i sjø <undefined> Ras i sjø
Rasteplass <undefined> Rasteplass
Renne/Kløft i sjø <undefined> Renne/Kløft i sjø
Rev i sjø <undefined> Rev i sjø
Rygg <undefined> Rygg
Rygg i sjø <undefined> Rygg i sjø
Rørledning <undefined> Rørledning
Rådhus <undefined> Rådhus
Sadel i sjø <undefined> Sadel i sjø
Sand <undefined> Sand
Senkning <undefined> Senkning
Serveringssted <undefined> Serveringssted
Seter/støl <undefined> Seter/støl
Setervoll <undefined> Setervoll
Severdighet <undefined> Severdighet
Sjødetalj <undefined> Sjødetalj
Sjøstykke <undefined> Sjøstykke
Sjømerke <undefined> Sjømerke
Skar <undefined> Skar
Skiheis <undefined> Skiheis
Skjær <undefined> Skjær
Skjær i sjø <undefined> Skjær i sjø
Skog <undefined> Skog
Skogholt <undefined> Skogholt
Skogområde <undefined> Skogområde
Skole <undefined> Skole
Skolekrets <undefined> Skolekrets
Skredområde <undefined> Skredområde
Skytebane <undefined> Skytebane
Skytefelt <undefined> Skytefelt
Slette <undefined> Slette
Sluse <undefined> Sluse
Småbåthavn <undefined> Småbåthavn
Sokkel i sjø <undefined> Sokkel i sjø
Sokn <undefined> Sokn
Soneinndeling til havs <undefined> Soneinndeling til havs
Stake <undefined> Stake
Stasjon <undefined> Stasjon
Statistisk tettsted <undefined> Statistisk tettsted
Stein <undefined> Stein
Sti <undefined> Sti
Strand <undefined> Strand
Strand i sjø <undefined> Strand i sjø
Stryk <undefined> Stryk
Stup <undefined> Stup
Stø <undefined> Stø
Sund <undefined> Sund
Sund i sjø <undefined> Sund i sjø
Sykehus <undefined> Sykehus
Søkk <undefined> Søkk
Søkk i sjø <undefined> Søkk i sjø
Taubane <undefined> Taubane
Tettbebyggelse <undefined> Tettbebyggelse
Tettsted <undefined> Tettsted
Tettsteddel <undefined> Tettsteddel
Tjern <undefined> Tjern
Topp <undefined> Topp
Torg <undefined> Torg
Torvtak <undefined> Torvtak
Traktorveg <undefined> Traktorveg
Tunnel <undefined> Tunnel
Turisthytte <undefined> Turisthytte
TV-/radio- eller mobiltelefontårn <undefined> TV-/radio- eller mobiltelefontårn
Tømmervelte <undefined> Tømmervelte
Undersjøisk vegg <undefined> Undersjøisk vegg
Universitet/høgskole <undefined> Universitet/høgskole
Ur <undefined> Ur
Utmark <undefined> Utmark
Utsiktspunkt <undefined> Utsiktspunkt
Utstikker <undefined> Utstikker
Vad <undefined> Vad
Vaktstasjon/beredsskapsbygning <undefined> Vaktstasjon/beredsskapsbygning
Valgkrets <undefined> Valgkrets
Vann <undefined> Vann
Varde <undefined> Varde
Vegbom <undefined> Vegbom
Vegkryss <undefined> Vegkryss
Vegstrekning <undefined> Vegstrekning
Vegsving <undefined> Vegsving
Verneområde <undefined> Verneområde
Vidde <undefined> Vidde
Vik <undefined> Vik
Vik i sjø <undefined> Vik i sjø
Vulkan i sjø <undefined> Vulkan i sjø
Våg i sjø <undefined> Våg i sjø
Øy <undefined> Øy
Øygruppe <undefined> Øygruppe
Øygruppe i sjø <undefined> Øygruppe i sjø
Øy i sjø <undefined> Øy i sjø
Øyr <undefined> Øyr
Ås <undefined> Ås

Vis Navneobjekttype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1