Havnedata

Geovekst Gyldig 20201022

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Havnedata er detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter. Dataene inneholder mulighet for å bruke koblingsnøkler for å koble de geografiske objektene til bakenforliggende systemer med ytterligere informasjon om havnene. Brukerne av havnedataene er havnemyndighetene selv og brukerne av havna. I tillegg er Kystverket og Forsvaret viktige interessenter i datasettet. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltnig i en sentral base etter samme forvaltningskonsept som Sentral FKB.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Havnedata/20201022

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_37A45246_BDA2_457b_BF8E_3EF9F43B9E50

Viser treff 1 - 48 av 48

Generelle konsepter pakke

Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Generelle konsepter

Gyldig

1.0Kaifront objekttype

Kaifronten er en del av kaia som er egna for å legge til med båt. Hvert kaifront-objekt har en kaitype-egenskap som sier noe om hva slags bruk kaia er egnet for. En kai deles i flere kaifront-objekter der kaia har en knekk, slik at det ikke er egnet for fortøying av båter, eller der type kai forandres. Kaifront har sammenfallende geometri i 3D med den delen av KaiBryggeKant (i FKB-BygnAnlegg) som følger kystkonturen. Kaifronten har sammenfallende geometri i grunnriss (2D), med KystkonturTekniskeAnlegg (i FKB-Vann).


LastbegrensningsområdeGrense objekttype

avgrensning av område med fartsbegrensning.


Beredskapspunkt objekttype

punkt på kaia der det er plassert utstyr for beredskap/sikkerhet


HavneområdeGrense objekttype

avgrensning av havneområde.


Fortøyningsinnretning objekttype

fortøyningsinnretning som tilhører kaia


Kran objekttype

Innretning for å løfte eller flytte tunge gjenstander, og hører til på kaien/havnen.


Vanntilkobling objekttype

tilkoblingspunkt for vann på kaia


KaiområdeGrense objekttype

avgrensning av kaiområde


KaiobjektGenerell objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper som er felles for alle objekttyper i FKB-Havn


Havneområde objekttype

Et havneområde som definert i SSNN (Safe Seanet) eller av havnen selv. Havneområdet kan inneholde mange kaier og andre havneobjekter. Objektene må ikke nødvendigvis ligge innenfor havneområdet.


Havnegjerde objekttype

Gjerde eller annen barriere for avgrensning av Havneområde eller Havnesikkerhetsområde. Havnegjerde vil også ofte være kartlagt i FKB-BygnAnlegg som AnnetGjerde, mur e.l. I så fall bør disse objektene ha sammenfallende geometri.


Havnesikkerhetsområde objekttype

Mindre del av havneområde som er underlagt særskilt sikkerhet i henhold til ISPS (International Ship and Port Facility Security code). ISPS-regelverket inneholder en rekke myndighetskrav og krav til konkrete sikringstiltak som skal iverksettes om bord på skip og i havneanlegg som betjener slike skip.


Strømtilkobling objekttype

tilkoblingspunkt for strøm på kaia


Toalett objekttype

offentlig toalett


Drivstofftilkobling objekttype

mulighet for fylling av drivstoff på kaia


ObjektIdGenerell objekttype

Abstrakt objekt som objektid-egenskapen. Dette er en unik identifisering av enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet. For havneobjekt, som ikke hører til under verken generelle havneobjekt eller generelle kaiobjekt benyttes ObjektId_generell for å definere objektid-egenskapen.


Fender objekttype

Beskytter/demper for bevegelse mellom båt og kai. Monteres ofte fast på kaikanten.


HavnesikkerhetsområdeGrense objekttype

avgrensning av havnesikkerhetsområde


Avfallspunkt objekttype

punkt for å kaste avfall


Havnesensor objekttype

Sensor som måler, samler inn data eller registrerer annet i tilknytning til havnen.


HavneobjektGenerell objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper som er felles for alle objekttyper i FKB-Havn


Lastbegrensningsområde objekttype

Kaiområde er området innenfor kaifronten som tilhører den samme kaien. Hvert Kaiområde skal tilhøre en Kaifront og avgrenses av Kaifronten mot vannet.


Kaifrontområde objekttype

Kaiområde er området innenfor kaifronten som tilhører den samme kaien. Hvert Kaiområde skal tilhøre en Kaifront og avgrenses av Kaifronten mot vannet.


Fendertype kodeliste

angivelse av ulike fendertyper
Drivstofftype kodeliste

Angir hvilke typer drivstoff som kan fylles


Beholdertype kodeliste

Angir type avfallsbeholder


Fortøyningstype kodeliste

type fortøyningsinnretningVanntilkoblingstype kodeliste

Type vanntilkobling. Kodeliste for objekttypen Vanntilkoblingspunkt. Ved flere typer, bruk annen.


Krantype kodeliste

Angir hvilken type kran


Kaidekketype kodeliste

angivelse av ulike typer dekke på kai


Status kodeliste

Angir status til havneobjekt


Sikringstype kodeliste

Angir sikring til havneobjekt


DrivstoffTilkoblingstype kodeliste

fast eller mobilt tilkoblingspunkt for drivstoff


Fenderorientering kodeliste

Angir orientering til fender


Avfallstype kodeliste

Angir type avfall


Kaitype kodeliste

angivelse av ulike kaityper


Bruksklassetype kodeliste

Kodelisten angir bruksklasse på kai. Bruksklassetype er kodeliste for egenskap bruksklasse på objekttype Lastbegrensningsområde. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. Som beskrevet i "Forskrift om bruk av kjøretøy" og Statens vegvesen sin håndbok R412.


Høydereferanse kodeliste

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt


Tilgangstype kodeliste

Angir tilgang til havneobjekt