Lastbegrensningsområde

objekttype

Geovekst Gyldig

Kaiområde er området innenfor kaifronten som tilhører den samme kaien. Hvert Kaiområde skal tilhøre en Kaifront og avgrenses av Kaifronten mot vannet.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
akseltrykk Det trykk som må bæres av én aksel på en vogn eller kjøretøy. Øvre grense for akseltrykk. Måles i tonn (t). Real 0..1
bruksklasse bruksklasse Bruksklassetype (kodeliste) 0..1
kaidekke kaidekke Kaidekketype (kodeliste) 0..1
lastreferanse Referanse til originaldokument, tegning e.l. som inneholder informasjon om lastebegrensing. CharacterString 0..1
minsteAvstandPunktlast Hvor tett to punktlaster kan stå for å ikke overbelaste kaien. Henger sammen med egenskapen punktlast. Måles i meter (m). CharacterString 0..1
område område Flate 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området Punkt 0..1
punktlast Vekten av last fordelt i et punkt. Øvre grense for maksimal vekt av en punktlast. Måles i tonn (t). Real 0..1
vektbegrensning Vekten av jevnt fordelt last over et område. Øvre grense for jevnt fordelt last. Måles i antall tonn pr. kvadratmeter (t/m2). Real 0..1
KaiobjektGenerell
kaiident Tekst i form av URL, nummer, navn eller annet som unikt definerer den aktuelle kaia innenfor den aktuelle havna. Denne egenskapen må ligge på alle geografiske objekter som tilhører kaia. CharacterString 1..1
kainavn Navn på kaien. Kan brukes til å angi navn på større kaiområde som inneholder flere kaifronter med hver sine identer. CharacterString 0..1
HavneobjektGenerell
havneident Tekst i form av URL, nummer, navn eller annet som unikt definerer et havneområde innenfor en UN/LOCODE-område. CharacterString 1..1
UNLOCODE Lokaliseringskode fra UN/LOCODE systemet som identifiserer et større havneområde Eks. Stavanger havn: NO SVG Se liste med lovlige kodeverdier her: https://service.unece.org/trade/locode/no.htm CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KAIIDENT CharacterString 25 1..1
KAINAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEIDENT CharacterString 50 1..1
UNLOCODE CharacterString 6 1..1
AKSELTRYKK Real 20 0..1
Bruksklassetype 0..1
Kaidekketype 0..1
LASTREFERANSE CharacterString 50 0..1
MINSTE_AVSTAND_PUNKTLAST CharacterString 20 0..1
Flate 1..1
Punkt 0..1
PUNKTLAST Real 0..1
VEKTBEGRENSNING Real 0..1
Name Type English Description
kaiident CharacterString
kainavn CharacterString
havneident CharacterString
UNLOCODE CharacterString
akseltrykk Real
bruksklasse Bruksklassetype
kaidekke Kaidekketype
lastreferanse CharacterString
minsteAvstandPunktlast CharacterString
område Flate
posisjon Punkt
punktlast Real
vektbegrensning Real

Vis Lastbegrensningsområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
Bruksklassetype 0 ..1
Kaidekketype 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning LastbegrensningsområdeGrense 0..* Lastbegrensningsområde
arv subtype Lastbegrensningsområde supertype KaiobjektGenerell