Fender

objekttype

Geovekst Gyldig

Beskytter/demper for bevegelse mellom båt og kai. Monteres ofte fast på kaikanten.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fenderspesifikasjon Egenskap for å spesifisere fender. Fenderen kan beskrives med mål, for eksempel bredde, høyde, diameter etc. CharacterString 0..1
fendertype fendertype Fendertype (kodeliste) 1..1
høydereferanse høydereferanse til kartobjektet Høydereferanse (kodeliste) 1..1
høydeSjøkartnull Angitt høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 1..1
orientering reting/orientering på fenderen Fenderorientering (kodeliste) 1..1
posisjon posisjon Punkt 1..1
ObjektIdGenerell
objektId Unik identisfisering av det enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet CharacterString 0..1
KaiobjektGenerell
kaiident Tekst i form av URL, nummer, navn eller annet som unikt definerer den aktuelle kaia innenfor den aktuelle havna. Denne egenskapen må ligge på alle geografiske objekter som tilhører kaia. CharacterString 1..1
kainavn Navn på kaien. Kan brukes til å angi navn på større kaiområde som inneholder flere kaifronter med hver sine identer. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTID CharacterString 25 0..1
KAIIDENT CharacterString 25 1..1
KAINAVN CharacterString 50 0..1
FENDERSPESIFIKASJON CharacterString 255 0..1
Fendertype 1..1
Høydereferanse 1..1
HØYDESJØKARTNULL Real 1..1
Fenderorientering 1..1
Punkt 1..1
Name Type English Description
objektId CharacterString
kaiident CharacterString
kainavn CharacterString
fenderspesifikasjon CharacterString
fendertype Fendertype
høydereferanse Høydereferanse
høydeSjøkartnull Real
orientering Fenderorientering
posisjon Punkt

Vis Fender i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Fendertype 1 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Real 1 ..1
Fenderorientering 1 ..1
Punkt 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Fender supertype ObjektIdGenerell