Kaifront RoadSurfaceEdge

objekttype

Geovekst Gyldig

Kaifronten er en del av kaia som er egna for å legge til med båt. Hvert kaifront-objekt har en kaitype-egenskap som sier noe om hva slags bruk kaia er egnet for. En kai deles i flere kaifront-objekter der kaia har en knekk, slik at det ikke er egnet for fortøying av båter, eller der type kai forandres. Kaifront har sammenfallende geometri i 3D med den delen av KaiBryggeKant (i FKB-BygnAnlegg) som følger kystkonturen. Kaifronten har sammenfallende geometri i grunnriss (2D), med KystkonturTekniskeAnlegg (i FKB-Vann).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høyde Angitt høyde på kaia i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkart null (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 0..1
høydereferanse høydereferanse til kartobjektet Høydereferanse (kodeliste) 1..1
høydeSjøkartnull Angitt høyde på kaien i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 1..1
kaitype type kai Kaitype (kodeliste) 1..1
lengde Angitt lengde på kaifronten i antall meter. Kailengden måles opp på den delen av kaifronten som egner seg for anløp av skip. Lengde kan også beregnes ut fra lengden på geometrien. Real 0..1
retning Angitt retning på kaien, angitt i grader mot geografisk nord. Kairetningen måles på den delen av kaifronten som egner seg for anløp av skip. Kailinjer som går direkte fra sør mot nord har retning 0°. Retningen måles med klokka og retningen er alltid i området 0-180°. Retning kan også beregnes ut fra geometrien. Real 0..1
senterlinje forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
KaiobjektGenerell
kaiident Tekst i form av URL, nummer, navn eller annet som unikt definerer den aktuelle kaia innenfor den aktuelle havna. Denne egenskapen må ligge på alle geografiske objekter som tilhører kaia. CharacterString 1..1
kainavn Navn på kaien. Kan brukes til å angi navn på større kaiområde som inneholder flere kaifronter med hver sine identer. CharacterString 0..1
HavneobjektGenerell
havneident Tekst i form av URL, nummer, navn eller annet som unikt definerer et havneområde innenfor en UN/LOCODE-område. CharacterString 1..1
UNLOCODE Lokaliseringskode fra UN/LOCODE systemet som identifiserer et større havneområde Eks. Stavanger havn: NO SVG Se liste med lovlige kodeverdier her: https://service.unece.org/trade/locode/no.htm CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KAIIDENT CharacterString 25 1..1
KAINAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEIDENT CharacterString 50 1..1
UNLOCODE CharacterString 6 1..1
HØYDE Real 0..1
Høydereferanse 1..1
HØYDESJØKARTNULL Real 1..1
Kaitype 1..1
LENGDE Real 0..1
RETNING Real 0..1
Kurve 1..1
Name Type English Description
kaiident CharacterString
kainavn CharacterString
havneident CharacterString
UNLOCODE CharacterString
høyde Real
høydereferanse Høydereferanse
høydeSjøkartnull Real
kaitype Kaitype
lengde Real
retning Real
senterlinje Kurve

Vis Kaifront i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Real 1 ..1
Kaitype 1 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kaifront supertype KaiobjektGenerell