Fortøyningsinnretning

objekttype

Geovekst Gyldig

fortøyningsinnretning som tilhører kaia
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fortøyningstype fortøyningstype Fortøyningstype (kodeliste) 1..1
høydereferanse høydereferanse til kartobjektet Høydereferanse (kodeliste) 1..1
høydeSjøkartnull Angitt høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 1..1
maksbelastning Beskrivelse av maks belastning for pullerten i antall tonn Real 0..1
posisjon posisjon Punkt 1..1
retning Retningen angis kun dersom fortøyningsinnretningen er rotert i forhold til kaifronten. Det er retningen på sokkelen som måles inn. Retning angis i grader mot geografisk nord. Retningen måles med klokka. Real 0..1
sertifiseringsdato Dato for forrige sertifisering Date 0..1
spesifikasjon Egenskap for å spesifisere fortøyningsinnretning CharacterString 0..1
status status Status (kodeliste) 0..1
tillattFortøyningsvinkelGrunnriss Tillatt område for fortøyning sett i grunnriss. Eksempel: +/-90° CharacterString 0..1
tillattFortøyningsvinkelOppriss Tillatt område for fortøyning sett i oppriss. Eksempel: +75°/-15° CharacterString 0..1
ObjektIdGenerell
objektId Unik identisfisering av det enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet CharacterString 0..1
KaiobjektGenerell
kaiident Tekst i form av URL, nummer, navn eller annet som unikt definerer den aktuelle kaia innenfor den aktuelle havna. Denne egenskapen må ligge på alle geografiske objekter som tilhører kaia. CharacterString 1..1
kainavn Navn på kaien. Kan brukes til å angi navn på større kaiområde som inneholder flere kaifronter med hver sine identer. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTID CharacterString 25 0..1
KAIIDENT CharacterString 25 1..1
KAINAVN CharacterString 50 0..1
Fortøyningstype 1..1
Høydereferanse 1..1
HØYDESJØKARTNULL Real 1..1
MAKSBELASTNING Real 0..1
Punkt 1..1
RETNING Real 0..1
SERTIFISERINGSDATO Date 0..1
SPESIFIKASJON CharacterString 255 0..1
Status 0..1
TILLATTVINKELGRUNNRISS CharacterString 25 0..1
TILLATTVINKELOPPRISS CharacterString 25 0..1
Name Type English Description
objektId CharacterString
kaiident CharacterString
kainavn CharacterString
fortøyningstype Fortøyningstype
høydereferanse Høydereferanse
høydeSjøkartnull Real
maksbelastning Real
posisjon Punkt
retning Real
sertifiseringsdato Date
spesifikasjon CharacterString
status Status
tillattFortøyningsvinkelGrunnriss CharacterString
tillattFortøyningsvinkelOppriss CharacterString

Vis Fortøyningsinnretning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Fortøyningstype 1 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Real 1 ..1
Real 0 ..1
Punkt 1 ..1
Real 0 ..1
Date 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Status 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Fortøyningsinnretning supertype ObjektIdGenerell