Havnedata

Geovekst Gyldig 20201022

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Havnedata er detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter. Dataene inneholder mulighet for å bruke koblingsnøkler for å koble de geografiske objektene til bakenforliggende systemer med ytterligere informasjon om havnene. Brukerne av havnedataene er havnemyndighetene selv og brukerne av havna. I tillegg er Kystverket og Forsvaret viktige interessenter i datasettet. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltnig i en sentral base etter samme forvaltningskonsept som Sentral FKB.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Havnedata/20201022

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_37A45246_BDA2_457b_BF8E_3EF9F43B9E50

Viser treff 1 - 48 av 48

Avfallspunkt objekttype

punkt for å kaste avfall


Avfallstype kodeliste

Angir type avfall


Beholdertype kodeliste

Angir type avfallsbeholder


Beredskapspunkt objekttype

punkt på kaia der det er plassert utstyr for beredskap/sikkerhetBruksklassetype kodeliste

Kodelisten angir bruksklasse på kai. Bruksklassetype er kodeliste for egenskap bruksklasse på objekttype Lastbegrensningsområde. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. Som beskrevet i "Forskrift om bruk av kjøretøy" og Statens vegvesen sin håndbok R412.


Drivstofftilkobling objekttype

mulighet for fylling av drivstoff på kaia


DrivstoffTilkoblingstype kodeliste

fast eller mobilt tilkoblingspunkt for drivstoff


Drivstofftype kodeliste

Angir hvilke typer drivstoff som kan fyllesFender objekttype

Beskytter/demper for bevegelse mellom båt og kai. Monteres ofte fast på kaikanten.


Fenderorientering kodeliste

Angir orientering til fender


Fendertype kodeliste

angivelse av ulike fendertyperFortøyningsinnretning objekttype

fortøyningsinnretning som tilhører kaia


Fortøyningstype kodeliste

type fortøyningsinnretning


Havnegjerde objekttype

Gjerde eller annen barriere for avgrensning av Havneområde eller Havnesikkerhetsområde. Havnegjerde vil også ofte være kartlagt i FKB-BygnAnlegg som AnnetGjerde, mur e.l. I så fall bør disse objektene ha sammenfallende geometri.


HavneobjektGenerell objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper som er felles for alle objekttyper i FKB-Havn


Havneområde objekttype

Et havneområde som definert i SSNN (Safe Seanet) eller av havnen selv. Havneområdet kan inneholde mange kaier og andre havneobjekter. Objektene må ikke nødvendigvis ligge innenfor havneområdet.


HavneområdeGrense objekttype

avgrensning av havneområde.


Havnesensor objekttype

Sensor som måler, samler inn data eller registrerer annet i tilknytning til havnen.


Havnesikkerhetsområde objekttype

Mindre del av havneområde som er underlagt særskilt sikkerhet i henhold til ISPS (International Ship and Port Facility Security code). ISPS-regelverket inneholder en rekke myndighetskrav og krav til konkrete sikringstiltak som skal iverksettes om bord på skip og i havneanlegg som betjener slike skip.


HavnesikkerhetsområdeGrense objekttype

avgrensning av havnesikkerhetsområdeHøydereferanse kodeliste

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt


Kaidekketype kodeliste

angivelse av ulike typer dekke på kai


Kaifront objekttype

Kaifronten er en del av kaia som er egna for å legge til med båt. Hvert kaifront-objekt har en kaitype-egenskap som sier noe om hva slags bruk kaia er egnet for. En kai deles i flere kaifront-objekter der kaia har en knekk, slik at det ikke er egnet for fortøying av båter, eller der type kai forandres. Kaifront har sammenfallende geometri i 3D med den delen av KaiBryggeKant (i FKB-BygnAnlegg) som følger kystkonturen. Kaifronten har sammenfallende geometri i grunnriss (2D), med KystkonturTekniskeAnlegg (i FKB-Vann).


Kaifrontområde objekttype

Kaiområde er området innenfor kaifronten som tilhører den samme kaien. Hvert Kaiområde skal tilhøre en Kaifront og avgrenses av Kaifronten mot vannet.


KaiobjektGenerell objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper som er felles for alle objekttyper i FKB-Havn


KaiområdeGrense objekttype

avgrensning av kaiområde


Kaitype kodeliste

angivelse av ulike kaityperGenerelle konsepter pakke

Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Generelle konsepter

Gyldig

1.0


Kran objekttype

Innretning for å løfte eller flytte tunge gjenstander, og hører til på kaien/havnen.


Krantype kodeliste

Angir hvilken type kran


Lastbegrensningsområde objekttype

Kaiområde er området innenfor kaifronten som tilhører den samme kaien. Hvert Kaiområde skal tilhøre en Kaifront og avgrenses av Kaifronten mot vannet.


LastbegrensningsområdeGrense objekttype

avgrensning av område med fartsbegrensning.


ObjektIdGenerell objekttype

Abstrakt objekt som objektid-egenskapen. Dette er en unik identifisering av enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet. For havneobjekt, som ikke hører til under verken generelle havneobjekt eller generelle kaiobjekt benyttes ObjektId_generell for å definere objektid-egenskapen.
Sikringstype kodeliste

Angir sikring til havneobjekt


Status kodeliste

Angir status til havneobjektStrømtilkobling objekttype

tilkoblingspunkt for strøm på kaia


Tilgangstype kodeliste

Angir tilgang til havneobjekt


Toalett objekttype

offentlig toalett


Vanntilkobling objekttype

tilkoblingspunkt for vann på kaia


Vanntilkoblingstype kodeliste

Type vanntilkobling. Kodeliste for objekttypen Vanntilkoblingspunkt. Ved flere typer, bruk annen.