Vannkraft

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig 1.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen inneholder alle deler av vannkraft systemet, både planlagt og utbygd. I tillegg beskriver den dammer og regulerte innsjøer som er regulert til andre formål enn vannkraftproduksjon.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Vannkraft/1.2

Viser treff 1 - 42 av 42

Dam objekttype

konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water


DamFunksjon kodeliste

angivelse av hvilken funksjon dammen har -- Definition - - specification of how the dam regulates the water


DamHovedType kodeliste

konstruksjonsmateriale til dammen -- Definition - - construction materials for the dam


DamKategori kodeliste

kategori av dam: dvs reguleringsdam, dam som demmer opp/senker uten regulering. Dam ved bekkeinntak, dam i elv, dam ved sluse


Delfelt objekttype

delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam -- Definition --


FellesegenskaperDelfelt objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Framføringsnode objekttype

Tilsvarer det som INSPIRE Utility 2.9 kaller UtilityNodeContainer


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


InnsjøkantRegulert objekttype

avgrensningslinje for innsjø som er oppdemt/regulert -- Definition -- Demarkation line for dammed or regulated lake.


InnsjøRegulert objekttype

en ferskvannsflate som ikke er rennende vann og som er regulert -- Definition -- Freshwater surface which is not running water, but regulated


InntakFunksjon kodeliste

Type inntak: hovedinntak eller andre inntak


Inntakspunkt objekttype

Det punktet vannet blir tatt inn i en vannvei/dam for overføring til et annet nedbørfelt ,magasin eller vannkraftverk - EL_Kraftstasjon -- Definition -- Point where water is transfered to another catchment, reservoir or hydro power plant


InntakType kodeliste

Type inntak: hovedinntak eller andre inntak


Kanal objekttype

En kunstig kanal for overføring av vannKommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.


KonsesjonStatus kodeliste

Liste over mulige status for behandlingen av søknaden om vannkraftkonsesjon i NVE


Kopling objekttype

generell betegnelse på objekt som er node (punkt) i et ledningsnettverk


EL_Kraftstasjon objekttype

Anlegg for å produsere elektrisitet. Merk. Dette er kontaineren som samler sammen alle komponentene i en kraftstasjon: - generatorer (EL_Generator) - transformatorer - vindurbin (EL_Vindturbin) - matepunkt (EL_Matepunkt)


EL_Kraftstasjonstype kodeliste

Merknad: Kodeliste hovedsaklig fra NVE


Kraftverkstunnel objekttype

Vannet føres gjennom en tunnel


MagasinKategori kodeliste

kategori av magasin: dvs reguleringsmagasin, oppdemt/senket innsjø


Medium kodeliste

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


NedbørfeltGr objekttype

grense mellom (vannskille) nedbørfelt -- Definition -- Boundry between two catchment areas.


Nettverkskomponent objekttype

komponent i et elektrisk nettverk


Nettverkstasjon objekttype

et fysisk, gjerne bygningsmessig, objekt som inneholder komponenter som gjør en eller annen behandling av vann, elektrisk strøm, signal eller annet som det nettverket den er en del av fører. Komponenter som gjør behandlingen kan f.eks. være pumper for vann, transformatorer for elektrisk strøm, forsterkere for signal osv


NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


NVEFellesegenskaperVannkraft objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Rørgate objekttype

Vannet føres gjennom en rørgate


EL_Stasjon objekttype

stasjon i et elektrisk nettverk; eksempel vannkraftverk


Status kodeliste

objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.
Vannvei objekttype

Vannvei er et objekt som fører vann utenom naturlig elveløp