NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
vassdragsNr VassdragsNr på REGINE enheten kraftstasjonen ligger i CharacterString 1..1
elvenavnHierarki Hierarkisk elvenavn nedstrøm CharacterString 1..1
konsesjonStatus Status for behandlingen av søknaden om vannkraftkonsesjon i NVE KonsesjonStatus (kodeliste) 0..1
konsesjonStatusDato Dato for gjeldende konsesjonsStatus -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
status objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc Status (kodeliste) 0..1
idriftsattAar Året for idriftssettelse Integer 0..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Medium (kodeliste) 0..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..*
fylkesNr nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Fylkesnummer (kodeliste) 0..*
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon 1..1
VASSDRAGSNR CharacterString 15 1..1
ELVENAVNHIERARKI CharacterString 100 1..1
KONSESJONSTATUS KonsesjonStatus 2 0..1
KONSESJONSTATUSDATO DateTime 0..1
Status 0..1
IDRIFTSATTAAR Integer 4 0..1
Medium 0..1
Kommunenummer 0..*
FYLKESNR Fylkesnummer 2 0..*
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon
vassdragsNr CharacterString
elvenavnHierarki CharacterString
konsesjonStatus KonsesjonStatus
konsesjonStatusDato DateTime validFrom
status Status
idriftsattAar Integer
medium Medium
kommune Kommunenummer
fylkesNr Fylkesnummer
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet
datauttaksdato DateTime

Vis NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
KonsesjonStatus 0 ..1
DateTime 0 ..1
Status 0 ..1
Integer 0 ..1
Medium 0 ..1
Kommunenummer 0 ..*
Fylkesnummer 0 ..*
DateTime 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Posisjonskvalitet 0 ..1
DateTime 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Nettverkskomponent supertype NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon