InnsjøRegulert Lake

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

en ferskvannsflate som ikke er rennende vann og som er regulert
Freshwater surface which is not running water, but regulated
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
vassdragsNr VassdragsNr på REGINE enheten ved venstre bredd av utløpet av innsjøen; CharacterString 0..1
elvenavnHierarki Hierarkisk elvenavn nedstrøm CharacterString 0..1
vatnLnr unik identifikasjon på innsjøer som fortløpende løpenummer i henhold til NVEs Innsjøregister Integer 0..1
magasinNr unikt løpenummer for regulerte innsjøer - magasiner i NVEs database Integer 0..1
magasinNavn Magasinets navn CharacterString 0..1
magasinAreal areal av innsjøens (magasinets) vannflate ved høyeste regulerte vannstand Real 0..1
volumOppdemt innsjøens (magasinets) reguleringsvolum i nærmeste hele milioner kubikkmeter, hvis kjent Integer 0..1
magasinKategori Kategoritype magasin. Reguleringsmagain eller oppdemt/senket innsjø MagasinKategori (kodeliste) 0..1
lavesteRegulerteVannstand laveste regulerte vannstand - LRV Real 0..1
høyesteRegulerteVannstand høyeste regulerte vannstand - HRV Real 0..1
magasinFormål Formål med reguleringene av innsjøen, Liste av formål CharacterString 0..1
kdbNr unikt løpenummer i NVE konsesjonsdatabase Integer 0..1
spID identifikasjon på magasinet i prosjektet Samlet Plan for vassdrag CharacterString 0..1
delfeltNr unik løpenummer på ett elller flere REGINE enheter i NVEs database som drenerer til et inntak Integer 0..1
NVEFellesegenskaperVannkraft
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
konsesjonStatus Status for behandlingen av søknaden om vannkraftkonsesjon i NVE KonsesjonStatus (kodeliste) 0..1
konsesjonStatusDato Tidspunktet for gjeldende konsesjonsStatus -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
status objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc Status (kodeliste) 0..1
idriftsattAar Året for idriftssettelse Integer 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
vannkraftverkNr Unik nr på utbygde vannkraftverk hos NVE Integer 0..1
vannkraftverkNavn Vannkraftverkets navn CharacterString 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KONSESJONSTATUS KonsesjonStatus (kodeliste) 2 0..1
KONSESJONSTATUSDATO DateTime 0..1
STATUS Status (kodeliste) 0..1
IDRIFTSATTAAR Integer 4 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
VANNKRAFTVERKNR Integer 4 0..1
VANNKRAFTVERKNAVN CharacterString 35 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Flate Flate 1..1
VASSDRAGSNR CharacterString 15 0..1
ELVENAVNHIERARKI CharacterString 100 0..1
VATNLNR Integer 6 0..1
MAGASINNR Integer 6 0..1
MAGASINNAVN CharacterString 35 0..1
MAGASINAREAL Real 8.2 0..1
VOLUMOPPDEMT Integer 11 0..1
MAGASINKATEGORI MagasinKategori 0..1
LRV Real 8.2 0..1
HRV Real 8.2 0..1
MAGASINFORMÅL CharacterString 60 0..1
KDBNR Integer 4 0..1
SPID CharacterString 6 0..1
DELFELTNR Integer 4 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
konsesjonStatus KonsesjonStatus (kodeliste)
konsesjonStatusDato DateTime validFrom
status Status (kodeliste)
idriftsattAar Integer
oppdateringsdato DateTime
vannkraftverkNr Integer
vannkraftverkNavn CharacterString
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
område Flate extent area over which an object extends
vassdragsNr CharacterString watercourseNumber
elvenavnHierarki CharacterString
vatnLnr Integer lakeSerialNumber unique identification of lakes as consecutive serial number in accordance with the lake register of the NVE (The Norwegian Water Resources and Energy Administration)
magasinNr Integer
magasinNavn CharacterString
magasinAreal Real areaLake the area of the water surface of the lake
volumOppdemt Integer volumeLake the volume of the lake to the nearest whole thousand cubic metres, if known
magasinKategori MagasinKategori
lavesteRegulerteVannstand Real waterLevelLowestRegulated lowest regulated water level
høyesteRegulerteVannstand Real waterLevelHighestRegulated highest regulated water level
magasinFormål CharacterString
kdbNr Integer
spID CharacterString watercourseNumber
delfeltNr Integer

Vis InnsjøRegulert i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
MagasinKategori 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 1..* InnsjøRegulert
arv subtype InnsjøRegulert supertype NVEFellesegenskaperVannkraft