EL_Kraftstasjon

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

Anlegg for å produsere elektrisitet. Merk. Dette er kontaineren som samler sammen alle komponentene i en kraftstasjon: - generatorer (EL_Generator) - transformatorer - vindurbin (EL_Vindturbin) - matepunkt (EL_Matepunkt)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
vannkraftverkNr Unik nr på utbygde vannkraftverk hos NVE Integer 0..1
vannkraftverkNavn Navn på vannkraftverket CharacterString 0..1
kdbNr Unik løpenr i konsesjonsdatabasen hos NVE Integer 0..1
spID identifikasjon på vannkraftverket i prosjektet Samlet Plan CharacterString 0..1
maksYtelse Maksimal ytelse MW til kraftverket ved midlere fallhøyde og maksimal slukeevne Real 0..1
bruttoFallhøyde Høydeforskjellen mellom vannivået ved inntak og undervannet for et vannkraftverk (turbinsenter ved Pelton-turbiner). Ved inntak i magasin regnes vannnivået som 1/3 av reguleringshøyden under høyeste regulerte vannstand og tilsvarende dersom utløp er i magasin. Enhet er meter. Real 0..1
energiEkvivalent Energiekvivalenten sier hvor mye energi en kan få ut per kubikkmeter vann gjennom kraftverket. Enhet kWh/m³ Real 0..1
nedstromVannkraftverkNr Unikt nr. hos NVE på neste nedstrøms vannkraftverk. Integer 0..1
nedstromVannkraftverkNrListe En liste med alle nedstrøm vannkraftverk, hvor hvert vannkraftverk er gitt et unikt nr. hos NVE. CharacterString 0..1
vannkraftverkEier Navn på vannkraftverket CharacterString 0..1
EL_Stasjon
type Type vannkraftverk i hht til kodeliste EL_Kraftstasjonstype (kodeliste) 0..1
Nettverkstasjon
Framføringsnode
Navn Type Lengde Multiplisitet
EL_Kraftstasjonstype (kodeliste) 5 0..1
VANNKRAFTVERKNR Integer 4 0..1
VANNKRAFTVERKNAVN CharacterString 30 0..1
KDBNR Integer 4 0..1
SPID CharacterString 6 0..1
MAKSYTELSE Real 8.2 0..1
BRUTTOFALLHØYDE Real 8.2 0..1
ENERGIEKVIVALENT Real 8.3 0..1
NEDSTROMVANNKRAFTVERKNR Integer 4 0..1
NEDSTROMVANNKRAFTVERKNRLISTE CharacterString 200 0..1
VANNKRAFTVERKEIER CharacterString 30 0..1
Name Type English Description
type EL_Kraftstasjonstype (kodeliste)
vannkraftverkNr Integer
vannkraftverkNavn CharacterString
kdbNr Integer
spID CharacterString
maksYtelse Real
bruttoFallhøyde Real
energiEkvivalent Real
nedstromVannkraftverkNr Integer
nedstromVannkraftverkNrListe CharacterString
vannkraftverkEier CharacterString

Vis EL_Kraftstasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype EL_Kraftstasjon supertype EL_Stasjon