Delfelt CatchmentArea

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
delfeltNr unikt løpenummer for delfelt i NVE database. delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam Integer 1..1
delfeltNavn delfeltets navn CharacterString 0..1
delfeltAreal areal beregnet for en et delfelt Real 0..1
qNormalDelfelt Midlere avrenning for en normalperiode, pr.dato 1961-90 i millioner kubikkmeter pr år Real 0..1
nesteDelfeltNr delfeltnr til delfeltet vannet overføres til hvis delfeltet ikke drenerer direkte til et kraftverk Integer 0..1
magasinNr unikt løpenummer for magasiner i NVE database. Integer 0..1
magasinNavn Magasinets navn CharacterString 0..1
vannkraftverkNr unik løpenummer på nedbørfelt i NVEs database som drenerer til en innsjø som er regulert til ulike formål Integer 0..1
vannkraftverkNavn Vannkraftverkets navn CharacterString 0..1
delfeltFomål hvilke hensikt er feltet regulert, liste over alle formål CharacterString 0..1
vassdragsområdeNr Vassdragnummer på vassdragsområdet i følge NVEs REGINE - REGIster over NEdbørfelt CharacterString 1..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
FellesegenskaperDelfelt
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Flate Flate 1..1
DELFELTNR Integer 4 1..1
DELFELTNAVN CharacterString 30 0..1
AREALREGINE Real 8.2 0..1
QNORMALDELFELT Real 8.2 0..1
NESTEDELFELTNR Integer 4 0..1
MAGASINNR Integer 4 0..1
MAGASINNAVN CharacterString 35 0..1
VANNKRAFTVERKNR Integer 4 0..1
VANNKRAFTVERKNAVN CharacterString 35 0..1
DELFELTFORMÅL CharacterString 60 0..1
VASSDRAGSOMRÅDENR CharacterString 3 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
område Flate extent area over which an object extends
delfeltNr Integer watercourseNumber
delfeltNavn CharacterString
delfeltAreal Real areaRegine area calculated for a ??(watershed/catchment basin) from NVE's REGINE - REGIster of "NEdbørfelt" (watersheds) Previously NVEAREAL
qNormalDelfelt Real areaRegine area calculated for a ??(watershed/catchment basin) from NVE's REGINE - REGIster of "NEdbørfelt" (watersheds) Previously NVEAREAL
nesteDelfeltNr Integer watercourseNumber
magasinNr Integer watercourseNumber
magasinNavn CharacterString
vannkraftverkNr Integer
vannkraftverkNavn CharacterString
delfeltFomål CharacterString damPurpose what the purpose of the dam is meant to be
vassdragsområdeNr CharacterString
oppdateringsdato DateTime

Vis Delfelt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
DateTime 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Delfelt nedbørfeltGr NedbørfeltGr 1..*
arv subtype Delfelt supertype FellesegenskaperDelfelt