Dam Dam

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen
construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
damKategori kode for hva dammen regulerer: reguleringsdam, oppemt/senket innsjø, elv eller bekkeinntak DamKategori (kodeliste) 1..1
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 0..1
damNr unik løpenummer i NVE dam database Integer 0..1
damNavn dammens navn CharacterString 0..1
kdbNr Unik løpenr i konsesjonsdatabasen hos NVE Integer 0..1
damFunksjon angivelse av om det er en hoveddam eller sperredam DamFunksjon (kodeliste) 0..1
damHovedType konstruksjonsmateriale til dammen DamHovedType (kodeliste) 0..1
damFormålListe hvilke hensikt dammen er tiltenkt, liste over alle formål CharacterString 0..1
damAnsvarlig navn på den ansvarlige for dammen CharacterString 0..1
damLengde total damlengde oppgitt i meter Real 0..1
NVEFellesegenskaperVannkraft
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
konsesjonStatus Status for behandlingen av søknaden om vannkraftkonsesjon i NVE KonsesjonStatus (kodeliste) 0..1
konsesjonStatusDato Tidspunktet for gjeldende konsesjonsStatus -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
status objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc Status (kodeliste) 0..1
idriftsattAar Året for idriftssettelse Integer 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
vannkraftverkNr Unik nr på utbygde vannkraftverk hos NVE Integer 0..1
vannkraftverkNavn Vannkraftverkets navn CharacterString 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KONSESJONSTATUS KonsesjonStatus (kodeliste) 2 0..1
KONSESJONSTATUSDATO DateTime 0..1
STATUS Status (kodeliste) 0..1
IDRIFTSATTAAR Integer 4 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
VANNKRAFTVERKNR Integer 4 0..1
VANNKRAFTVERKNAVN CharacterString 35 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Punkt Punkt 0..1
DAMKATEGORI DamKategori 2 1..1
Kurve Kurve 0..1
DAMNR Integer 4 0..1
DAMNAVN CharacterString 80 0..1
KDBNR Integer 4 0..1
DAMFUNKSJON DamFunksjon 1 0..1
HOVEDDAMTYPE DamHovedType 15 0..1
DAMFORMÅLLISTE CharacterString 60 0..1
DAMANSVARLIG CharacterString 35 0..1
DAMLENGDE Real 4.1 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
konsesjonStatus KonsesjonStatus (kodeliste)
konsesjonStatusDato DateTime validFrom
status Status (kodeliste)
idriftsattAar Integer
oppdateringsdato DateTime
vannkraftverkNr Integer
vannkraftverkNavn CharacterString
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
posisjon Punkt position location where the object exists
damKategori DamKategori
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
damNr Integer
damNavn CharacterString
kdbNr Integer
damFunksjon DamFunksjon damFunction indication of how the dam regulates the water
damHovedType DamHovedType damType the construction material of the dam
damFormålListe CharacterString damPurpose what the purpose of the dam is meant to be
damAnsvarlig CharacterString
damLengde Real damLength total length of the dam in metres

Vis Dam i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 0 ..1
DamKategori 1 ..1
Kurve 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
DamFunksjon 0 ..1
DamHovedType 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Dam supertype NVEFellesegenskaperVannkraft