Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_A98FC285_586C_45cf_AAFB_CFA8DA25051D;Hoveddiagram;;diagram;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_6CD7669B_51CF_490d_BA0C_F948DC975E91;Realisering av objekttyper fra fagområder;;diagram;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_6865C66B_8DF1_43fa_B87A_4E671A85A204;Kodelister;;diagram;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_8E94893A_AB54_4645_B65E_6B0F8249A25C;Realisering av datatyper;;diagram;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_9CD0662F_271E_4758_883F_A5274DD86EE9;Realisering objekttyper fra generelle typer;;diagram;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_4856EE9F_775D_49ba_8327_B154E1D10EF8;Pakkerealisering;;diagram;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_F2A02AEA_F844_4821_9AE5_F3E9136BC64B;Supplement til SOSI del 2 - nye kodelister;;diagram;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_46200A4F_E2CF_4a92_B676_2BAB8D996F82;Realisering av kodelister;;diagram;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_0E00685E_E595_4e73_BBCA_62081D4280EF;NedbørfeltGr;grense mellom (vannskille) nedbørfelt -- Definition -- Boundry between two catchment areas.;objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_2B70EA86_0D52_4919_BD63_BA13D2FE17F9;Rørgate;Vannet føres gjennom en rørgate;objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_361683E4_ED66_42ea_B75B_6EC981D4A189;Nettverkskomponent;komponent i et elektrisk nettverk;objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_3C6BEDCA_999B_4a56_9125_FB43CA02D149;NVEFellesegenskaperVannkraft;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_4B7E3A0E_458E_4445_AC2F_CACF1C4CD0A4;Kanal;En kunstig kanal for overføring av vann;objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;Dam;konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water;objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_52D02195_2A02_4ebc_AD09_C5439A3820BA;Framføringsnode;Tilsvarer det som INSPIRE Utility 2.9 kaller UtilityNodeContainer;objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_587A71DF_6428_41bd_A526_18AFF13ED64B;EL_Stasjon;"stasjon i et elektrisk nettverk; eksempel vannkraftverk";objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;Delfelt;delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam -- Definition --;objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_7D69EBD8_613F_405a_8127_7D714CB6B59B;Nettverkstasjon;et fysisk, gjerne bygningsmessig, objekt som inneholder komponenter som gjør en eller annen behandling av vann, elektrisk strøm, signal eller annet som det nettverket den er en del av fører. Komponenter som gjør behandlingen kan f.eks. være pumper for vann, transformatorer for elektrisk strøm, forsterkere for signal osv;objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_8F0139CF_79BD_4508_892C_3BB0F7DDDE45;EL_Kraftstasjon;Anlegg for å produsere elektrisitet. Merk. Dette er kontaineren som samler sammen alle komponentene i en kraftstasjon: - generatorer (EL_Generator) - transformatorer - vindurbin (EL_Vindturbin) - matepunkt (EL_Matepunkt);objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_91DE97DD_5090_417f_B0C8_E0D1D33BCB27;Inntakspunkt;Det punktet vannet blir tatt inn i en vannvei/dam for overføring til et annet nedbørfelt ,magasin eller vannkraftverk - EL_Kraftstasjon -- Definition -- Point where water is transfered to another catchment, reservoir or hydro power plant;objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_994E8AC4_F48A_4ac5_9086_EB29F3C8F77F;FellesegenskaperDelfelt;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;InnsjøRegulert;en ferskvannsflate som ikke er rennende vann og som er regulert -- Definition -- Freshwater surface which is not running water, but regulated;objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_C8A05993_46E7_4fde_BA97_79DA7B7A37C5;Kraftverkstunnel;Vannet føres gjennom en tunnel;objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_D833A302_FFA4_4e44_A9B2_D853FE3464AA;Kopling;generell betegnelse på objekt som er node (punkt) i et ledningsnettverk;objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_DED22B75_66F4_4e1a_ABC5_9E5CFBE26BB5;InnsjøkantRegulert;avgrensningslinje for innsjø som er oppdemt/regulert -- Definition -- Demarkation line for dammed or regulated lake.;objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_DF598E08_0368_4576_8588_0C3AC60A2168;Vannvei;Vannvei er et objekt som fører vann utenom naturlig elveløp;objekttype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_6876CD36_83A8_46e2_879D_556CFC3E2065;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_C924DDB6_87A2_466d_A7C2_6DCC4181615B;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_133863BC_2319_407d_BDAD_FE0DF108D0CA;DamKategori;kategori av dam: dvs reguleringsdam, dam som demmer opp/senker uten regulering. Dam ved bekkeinntak, dam i elv, dam ved sluse;kodeliste;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_1A4AE770_C79E_4c16_B0B4_3CE84C203F14;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.;kodeliste;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_279EAB34_2B03_430f_AE93_E3BDE85DB14E;KonsesjonStatus;Liste over mulige status for behandlingen av søknaden om vannkraftkonsesjon i NVE;kodeliste;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_3EEC0D4A_168B_41d1_8AEC_83469CB0724E;Status;objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.;kodeliste;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_48790D52_0FB7_48d7_8739_15D53EB65525;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;kodeliste;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_58EE93D0_AB38_4b96_832B_35E78D96912B;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_5A7E6A80_D75A_4d4e_8117_B345FB03E24F;InntakType;Type inntak: hovedinntak eller andre inntak;kodeliste;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_6F70ADB7_3574_44f7_AD5D_E44037934467;MagasinKategori;kategori av magasin: dvs reguleringsmagasin, oppdemt/senket innsjø;kodeliste;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_72E73544_5DE7_487a_B065_6C150BC33FD7;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;kodeliste;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_830D8B42_AA7B_4a32_BD67_9A2C95362109;InntakFunksjon;Type inntak: hovedinntak eller andre inntak;kodeliste;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_A3AFB7C9_7B8A_4636_B3DE_8F1310797453;DamFunksjon;angivelse av hvilken funksjon dammen har -- Definition - - specification of how the dam regulates the water;kodeliste;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_CE5B20FE_E873_4c3f_AF74_06056E5C1034;DamHovedType;konstruksjonsmateriale til dammen -- Definition - - construction materials for the dam;kodeliste;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_E90333F0_0C3C_4af7_AB2D_2A4B7CF3549F;EL_Kraftstasjonstype;Merknad: Kodeliste hovedsaklig fra NVE;kodeliste;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft EAID_0E00685E_E595_4e73_BBCA_62081D4280EF;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NedbørfeltGr EAID_361683E4_ED66_42ea_B75B_6EC981D4A189;eier;Eier av vannkraftverket;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Nettverkskomponent EAID_3C6BEDCA_999B_4a56_9125_FB43CA02D149;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEFellesegenskaperVannkraft EAID_3C6BEDCA_999B_4a56_9125_FB43CA02D149;konsesjonStatus;Status for behandlingen av søknaden om vannkraftkonsesjon i NVE;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEFellesegenskaperVannkraft EAID_3C6BEDCA_999B_4a56_9125_FB43CA02D149;konsesjonStatusDato;Tidspunktet for gjeldende konsesjonsStatus -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEFellesegenskaperVannkraft EAID_3C6BEDCA_999B_4a56_9125_FB43CA02D149;status;objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEFellesegenskaperVannkraft EAID_3C6BEDCA_999B_4a56_9125_FB43CA02D149;idriftsattAar;Året for idriftssettelse;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEFellesegenskaperVannkraft EAID_3C6BEDCA_999B_4a56_9125_FB43CA02D149;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEFellesegenskaperVannkraft EAID_3C6BEDCA_999B_4a56_9125_FB43CA02D149;vannkraftverkNr;Unik nr på utbygde vannkraftverk hos NVE;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEFellesegenskaperVannkraft EAID_3C6BEDCA_999B_4a56_9125_FB43CA02D149;vannkraftverkNavn;Vannkraftverkets navn ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEFellesegenskaperVannkraft EAID_3C6BEDCA_999B_4a56_9125_FB43CA02D149;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEFellesegenskaperVannkraft EAID_3C6BEDCA_999B_4a56_9125_FB43CA02D149;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEFellesegenskaperVannkraft EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damKategori;kode for hva dammen regulerer: reguleringsdam, oppemt/senket innsjø, elv eller bekkeinntak;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damNr;unik løpenummer i NVE dam database;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damNavn;dammens navn;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;kdbNr;Unik løpenr i konsesjonsdatabasen hos NVE;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damFunksjon;angivelse av om det er en hoveddam eller sperredam -- Definition -- indication of how the dam regulates the water;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damHovedType;konstruksjonsmateriale til dammen -- Definition -- the construction material of the dam;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damFormålListe;hvilke hensikt dammen er tiltenkt, liste over alle formål -- Definition -- what the purpose of the dam is meant to be;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damAnsvarlig;navn på den ansvarlige for dammen;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam EAID_4F2C87F2_25BC_4f24_8A36_54A216F46906;damLengde;total damlengde oppgitt i meter -- Definition -- total length of the dam in metres;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Dam EAID_587A71DF_6428_41bd_A526_18AFF13ED64B;type;Type vannkraftverk i hht til kodeliste;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\EL_Stasjon EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;delfeltNr;unikt løpenummer for delfelt i NVE database. delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;delfeltNavn;delfeltets navn;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;delfeltAreal;"areal beregnet for en et delfelt -- Definition -- area calculated for a ??(watershed/catchment basin) from NVE's REGINE - REGIster of ""NEdbørfelt"" (watersheds) Previously NVEAREAL ";egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;qNormalDelfelt;"Midlere avrenning for en normalperiode, pr.dato 1961-90 i millioner kubikkmeter pr år -- Definition -- area calculated for a ??(watershed/catchment basin) from NVE's REGINE - REGIster of ""NEdbørfelt"" (watersheds) Previously NVEAREAL ";egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;nesteDelfeltNr;delfeltnr til delfeltet vannet overføres til hvis delfeltet ikke drenerer direkte til et kraftverk;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;magasinNr;unikt løpenummer for magasiner i NVE database. ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;magasinNavn;Magasinets navn;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;vannkraftverkNr;unik løpenummer på nedbørfelt i NVEs database som drenerer til en innsjø som er regulert til ulike formål;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;vannkraftverkNavn;Vannkraftverkets navn ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;delfeltFomål;hvilke hensikt er feltet regulert, liste over alle formål -- Definition -- what the purpose of the dam is meant to be;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;vassdragsområdeNr;Vassdragnummer på vassdragsområdet i følge NVEs REGINE - REGIster over NEdbørfelt;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt EAID_5E551978_24D4_419a_8D1E_B8369C4C3D95;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Delfelt EAID_6876CD36_83A8_46e2_879D_556CFC3E2065;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Posisjonskvalitet EAID_6876CD36_83A8_46e2_879D_556CFC3E2065;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Posisjonskvalitet EAID_8F0139CF_79BD_4508_892C_3BB0F7DDDE45;vannkraftverkNr;Unik nr på utbygde vannkraftverk hos NVE;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\EL_Kraftstasjon EAID_8F0139CF_79BD_4508_892C_3BB0F7DDDE45;vannkraftverkNavn;Navn på vannkraftverket;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\EL_Kraftstasjon EAID_8F0139CF_79BD_4508_892C_3BB0F7DDDE45;kdbNr;Unik løpenr i konsesjonsdatabasen hos NVE;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\EL_Kraftstasjon EAID_8F0139CF_79BD_4508_892C_3BB0F7DDDE45;spID;identifikasjon på vannkraftverket i prosjektet Samlet Plan;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\EL_Kraftstasjon EAID_8F0139CF_79BD_4508_892C_3BB0F7DDDE45;maksYtelse;"Maksimal ytelse MW til kraftverket ved midlere fallhøyde og maksimal slukeevne";egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\EL_Kraftstasjon EAID_8F0139CF_79BD_4508_892C_3BB0F7DDDE45;bruttoFallhøyde;"Høydeforskjellen mellom vannivået ved inntak og undervannet for et vannkraftverk (turbinsenter ved Pelton-turbiner). Ved inntak i magasin regnes vannnivået som 1/3 av reguleringshøyden under høyeste regulerte vannstand og tilsvarende dersom utløp er i magasin. Enhet er meter.";egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\EL_Kraftstasjon EAID_8F0139CF_79BD_4508_892C_3BB0F7DDDE45;energiEkvivalent;"Energiekvivalenten sier hvor mye energi en kan få ut per kubikkmeter vann gjennom kraftverket. Enhet kWh/m³";egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\EL_Kraftstasjon EAID_8F0139CF_79BD_4508_892C_3BB0F7DDDE45;nedstromVannkraftverkNr;"Unikt nr. hos NVE på neste nedstrøms vannkraftverk. ";egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\EL_Kraftstasjon EAID_8F0139CF_79BD_4508_892C_3BB0F7DDDE45;nedstromVannkraftverkNrListe;"En liste med alle nedstrøm vannkraftverk, hvor hvert vannkraftverk er gitt et unikt nr. hos NVE.";egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\EL_Kraftstasjon EAID_8F0139CF_79BD_4508_892C_3BB0F7DDDE45;vannkraftverkEier;Navn på vannkraftverket;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\EL_Kraftstasjon EAID_91DE97DD_5090_417f_B0C8_E0D1D33BCB27;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Inntakspunkt EAID_91DE97DD_5090_417f_B0C8_E0D1D33BCB27;vannveiID;Unik ident for vannvei fra NVEs register Sikkerhet i vassdrag;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Inntakspunkt EAID_91DE97DD_5090_417f_B0C8_E0D1D33BCB27;kdbNr;Unik løpenr i konsesjonsdatabasen hos NVE;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Inntakspunkt EAID_91DE97DD_5090_417f_B0C8_E0D1D33BCB27;spID;Mill. m³;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Inntakspunkt EAID_91DE97DD_5090_417f_B0C8_E0D1D33BCB27;inntakType;Hvilken vanntype inntaket henter vann fra: elv, innsjø, innsjøRegulert eller under bre;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Inntakspunkt EAID_91DE97DD_5090_417f_B0C8_E0D1D33BCB27;inntakFunksjon;Hvilken funskjon inntaket har: hovedinntak eller andre inntak;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Inntakspunkt EAID_91DE97DD_5090_417f_B0C8_E0D1D33BCB27;inntakFormålListe;Hvilke formål brukes inntaket til;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Inntakspunkt EAID_91DE97DD_5090_417f_B0C8_E0D1D33BCB27;delfeltNr;unikt løpenummer for delfelt i NVE database. delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Inntakspunkt EAID_91DE97DD_5090_417f_B0C8_E0D1D33BCB27;hoyde;Hoyden på inntaket;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Inntakspunkt EAID_994E8AC4_F48A_4ac5_9086_EB29F3C8F77F;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\FellesegenskaperDelfelt EAID_994E8AC4_F48A_4ac5_9086_EB29F3C8F77F;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\FellesegenskaperDelfelt EAID_994E8AC4_F48A_4ac5_9086_EB29F3C8F77F;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\FellesegenskaperDelfelt EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;vassdragsNr;"VassdragsNr på REGINE enheten ved venstre bredd av utløpet av innsjøen;";egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;elvenavnHierarki;Hierarkisk elvenavn nedstrøm;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;vatnLnr;unik identifikasjon på innsjøer som fortløpende løpenummer i henhold til NVEs Innsjøregister -- Definition -- unique identification of lakes as consecutive serial number in accordance with the lake register of the NVE (The Norwegian Water Resources and Energy Administration) ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;magasinNr;unikt løpenummer for regulerte innsjøer - magasiner i NVEs database;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;magasinNavn;Magasinets navn;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;magasinAreal;areal av innsjøens (magasinets) vannflate ved høyeste regulerte vannstand -- Definition -- the area of the water surface of the lake ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;volumOppdemt;innsjøens (magasinets) reguleringsvolum i nærmeste hele milioner kubikkmeter, hvis kjent -- Definition -- the volume of the lake to the nearest whole thousand cubic metres, if known ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;magasinKategori;Kategoritype magasin. Reguleringsmagain eller oppdemt/senket innsjø;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;lavesteRegulerteVannstand;laveste regulerte vannstand - LRV -- Definition -- lowest regulated water level ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;høyesteRegulerteVannstand;høyeste regulerte vannstand - HRV -- Definition -- highest regulated water level ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;magasinFormål;Formål med reguleringene av innsjøen, Liste av formål;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;kdbNr;unikt løpenummer i NVE konsesjonsdatabase;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;spID;identifikasjon på magasinet i prosjektet Samlet Plan for vassdrag;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert EAID_B794D9C4_74A4_4ad8_9501_8FEFA45146C9;delfeltNr;unik løpenummer på ett elller flere REGINE enheter i NVEs database som drenerer til et inntak;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøRegulert EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;vassdragsNr;VassdragsNr på REGINE enheten kraftstasjonen ligger i;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;elvenavnHierarki;Hierarkisk elvenavn nedstrøm;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;konsesjonStatus;Status for behandlingen av søknaden om vannkraftkonsesjon i NVE;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;konsesjonStatusDato;Dato for gjeldende konsesjonsStatus -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;status;objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;idriftsattAar;Året for idriftssettelse;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;kommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;fylkesNr;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon EAID_C53BD7FB_3009_49ba_A22B_F81E76B48171;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon EAID_C924DDB6_87A2_466d_A7C2_6DCC4181615B;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Identifikasjon EAID_C924DDB6_87A2_466d_A7C2_6DCC4181615B;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Identifikasjon EAID_C924DDB6_87A2_466d_A7C2_6DCC4181615B;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Identifikasjon EAID_D833A302_FFA4_4e44_A9B2_D853FE3464AA;posisjon;sted som vannkraftverket eksisterer på;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Kopling EAID_DED22B75_66F4_4e1a_ABC5_9E5CFBE26BB5;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\InnsjøkantRegulert EAID_DF598E08_0368_4576_8588_0C3AC60A2168;vannvei;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Vannvei EAID_DF598E08_0368_4576_8588_0C3AC60A2168;vannveiID;Unik ident for vannvei fra NVEs register Sikkerhet i vassdrag;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Vannvei EAID_DF598E08_0368_4576_8588_0C3AC60A2168;kdbNr;Unik løpenr i konsesjonsdatabasen hos NVE;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Vannvei EAID_DF598E08_0368_4576_8588_0C3AC60A2168;spID;Til hvilket formål brukes vannveien. Liste over alle formål;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Vannvei EAID_DF598E08_0368_4576_8588_0C3AC60A2168;medium;Vannveiens plassering: På terrenget eller Under terrenget;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Vannvei EAID_DF598E08_0368_4576_8588_0C3AC60A2168;vannveiFormålListe;Til hvilket formål brukes vannveien. Liste over alle formål;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Vannvei EAID_DF598E08_0368_4576_8588_0C3AC60A2168;vannveiLengde;Lengde av vannvei;egenskap;1.2;Gyldig;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft\Vannvei