Gravplass

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet 20180601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter produksjon av gravplasskart med plotting av gravfelt, graver etc. SOSI gravplass produktspesifikasjon spesifiserer hvordan gravplasskart skal lages ut fra kravene i gravferdsforskriften. I tillegg er også noen ikke-obligatoriske objekter som anbefales inkludert.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Gravplass/20180601

Viser treff 1 - 42 av 42KulturminneSikringssone objekttype

områder som er avgrenset gjennom fredninger etter Kulturminneloven §§ 6 og 19 Merknad: Dvs. en fredet sone som omgir selve kulturminnet, men som ikke trenger å ha særskilte kulturhistoriske kvaliteter utover dette. -- Definition -- areas which are delimited through preservation in accordance with Sections 6 and 19 of the Cultural Heritage Act


Gravfeltskant objekttype

avgrensning av et gravfelt Merknad: Gravfeltkanten kan følge ytterkant av gravsystemet det inneholder, men kan også ha en fri linjeføring, dog slik at den omslutter alle graver som inngår i feltet.


Urneplass objekttype

areal som er avsatt til nedsetting av en urne


Kulturminne objekttype

lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale Merknad: En lokalitet kan inneholde et eller flere enkeltminner. Objekttypen omfatter ikke stående bygninger (dvs. bygninger med tak), disse hører inn under objekttypen "bygningenhet". I tilfeller hvor kulturminnet har en viss utstrekning som f.eks. en kirkegård eller et gravfelt, bør det angis som en flate. Eksempel: Boplasser, gravminner, forsvarsverk, fangstanlegg, vegfar, bruer, kanaler, tekniske installasjoner, ruiner m.m. -- Definition -- site with physical traces of human activity, or sites to which historical incidents, beliefs or traditions are associated, or locations at which discoveries of antiquities or Sami material have been made


Gravsted objekttype

et administrativt objekt som det knyttes feste- og eventuelt stell-avtale til. Graver som kan inngå i et gravsted må ligge geografisk samlet.


Gravfelt objekttype

areal innenfor en gravplass som normalt inneholder en samling enkeltgraver. Merknad: Gravfelt er normalt bygget opp av en matrise, hvor radene går på tvers av gravens lengderetning, mens kolonnene følger gravens lengderetning. Det kan finnes gravfelt for kistegraver og urnegraver.


Gravplasskant objekttype

avgrensning av en gravplass. Merknad:En gravplasskant følger normalt gjerdet eller muren som avgrenser gravplassen.


KulturminneGrense objekttype

avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site


AnnetMinnesmerke objekttype

fysisk objekt som er tillatt satt opp på en gravplass for å markere en hendelse eller en eller flere personer


Gravplass objekttype

areal hvor gravlegging kan finne sted i en grav innenfor gravfelt


Gravminne objekttype

minnesmerke som er plassert på en grav eller gravsted og er utstyrt med navn og data på den (de) gravlagte


Gravkant objekttype

avgrensning av en grav


GravplassSupertype objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


GravfeltFastmerke objekttype

Et gravfelt skal ha som regel minst fire fastmerker. I tillegg kan det etableres et fritt antall fastmerker, enten for å synliggjøre gravfeltets form, eller for å synliggjøre radene og kolonnene det er bygget opp av.


KulturminneSikringssoneGr objekttype

avgrensing av en sikringssone -- Definition -- delimitation of a protection zone


Grav objekttype

areal som er avsatt til gravlegging


GravstedKant objekttype

avgrensning av et gravsted


Tilrettelegging datatype

tilpassning til særskilt trosretning


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


GravDato datatype

datoer knyttet til forvaltning av en grav


GravId datatype

unik identifikasjon av en grav innenfor et gravfelt


GravplassStatusType datatype

status på gravplassen


GravfeltDato datatype

ulike datoer knyttet til det enkelte gravfelt


Gravfelttype kodeliste

Beskriver hva slags graver et gravfelt består av. Merknad: Et gravfelt vil normalt inneholde én type graver.


MinneType kodeliste

kategorier for annet minnesmerke


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Gravstørrelse kodeliste

størrelse og form på graven


GravplassStatus kodeliste

tilstand på gravplass


Bruksform enumeration

angivelse av hvorvidt og hvordan graven er i bruk, og om den er festet


Gravtype enumeration

kistegrav eller urnegrav


GravfeltFastmerkeType enumeration

materialet på det aktuelle fastmerket


Gravdybde enumeration

enkel eller dobbelt dybde