Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_9F8A6F2E_9ADE_4a9d_964A_77E0905C04AF;Hovedmodell - Gravplass;;diagram;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_D5FF0BA8_BC53_4ed5_9E40_B7727DFE0BCC;Realisering fra Generelle Typer;;diagram;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_851B3B0A_CB95_4a50_BE8F_95D183CD71EB;Datatyper og kodelister generell;;diagram;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_18084366_5C27_433f_9A99_68AD3A22056E;Datatyper og kodelister hovedmodell;;diagram;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_4DEB8DBE_C3AC_48c6_9338_2CE4EF4AD1F5;Hovedmodell - Kulturminne;;diagram;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_28BFB42C_6D15_459f_98FC_283634A69649;Realisering fra fagområde;;diagram;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_445FD969_6200_40d4_9CE2_D0211EBC85BE;Realisering fra Kulturminne;;diagram;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_57DB8316_FAAC_455e_BCA8_4107FB95E1F2;Pakkeavhengighet;;diagram;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_D075F1CD_B6D5_4b66_86A1_871EE3E0A34A;Realisering datatyper og kodelister;;diagram;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_2C496647_1924_4817_AD98_6311F208C828;Arv av generelle typer;;diagram;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_3B553686_E7DB_443c_AA96_3988CF3A8AB2;KulturminneSikringssone;områder som er avgrenset gjennom fredninger etter Kulturminneloven §§ 6 og 19 Merknad: Dvs. en fredet sone som omgir selve kulturminnet, men som ikke trenger å ha særskilte kulturhistoriske kvaliteter utover dette. -- Definition -- areas which are delimited through preservation in accordance with Sections 6 and 19 of the Cultural Heritage Act ;objekttype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_66AB9B37_70DC_4a63_A17F_DACFC362D89B;Gravfeltskant;avgrensning av et gravfelt Merknad: Gravfeltkanten kan følge ytterkant av gravsystemet det inneholder, men kan også ha en fri linjeføring, dog slik at den omslutter alle graver som inngår i feltet.;objekttype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_83103073_7FB0_4429_AA3D_782FDC8B11B1;Urneplass;areal som er avsatt til nedsetting av en urne;objekttype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_85F68844_484A_456d_8C0C_3ED0A846FC22;Kulturminne;"lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale Merknad: En lokalitet kan inneholde et eller flere enkeltminner. Objekttypen omfatter ikke stående bygninger (dvs. bygninger med tak), disse hører inn under objekttypen ""bygningenhet"". I tilfeller hvor kulturminnet har en viss utstrekning som f.eks. en kirkegård eller et gravfelt, bør det angis som en flate. Eksempel: Boplasser, gravminner, forsvarsverk, fangstanlegg, vegfar, bruer, kanaler, tekniske installasjoner, ruiner m.m. -- Definition -- site with physical traces of human activity, or sites to which historical incidents, beliefs or traditions are associated, or locations at which discoveries of antiquities or Sami material have been made ";objekttype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_86DEE638_83BD_4c21_B563_333E34F2EF0F;Gravsted;et administrativt objekt som det knyttes feste- og eventuelt stell-avtale til. Graver som kan inngå i et gravsted må ligge geografisk samlet.;objekttype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_8FC64975_1CC7_4586_84AA_C4EB244F6D83;Gravfelt;areal innenfor en gravplass som normalt inneholder en samling enkeltgraver. Merknad: Gravfelt er normalt bygget opp av en matrise, hvor radene går på tvers av gravens lengderetning, mens kolonnene følger gravens lengderetning. Det kan finnes gravfelt for kistegraver og urnegraver. ;objekttype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_A251B94E_A935_454c_B19B_142F677B23F6;Gravplasskant;avgrensning av en gravplass. Merknad:En gravplasskant følger normalt gjerdet eller muren som avgrenser gravplassen. ;objekttype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_C241A625_593E_4f71_8F42_05E6FBA0BB7F;KulturminneGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;objekttype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_C48721B7_00CA_4020_BC10_B48C68E1BEA8;AnnetMinnesmerke;"fysisk objekt som er tillatt satt opp på en gravplass for å markere en hendelse eller en eller flere personer";objekttype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_C6A13A36_E7C6_43eb_9F94_E9A38AB9BB5F;Gravplass;areal hvor gravlegging kan finne sted i en grav innenfor gravfelt;objekttype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_D086DE87_866C_46a9_A801_B1DC42450812;Gravminne;minnesmerke som er plassert på en grav eller gravsted og er utstyrt med navn og data på den (de) gravlagte;objekttype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_D32AE139_E666_4eae_AF0E_21865BAD97A4;Gravkant;avgrensning av en grav;objekttype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_E4549DD7_E23D_49c4_92DA_E257E90B1586;GravplassSupertype;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_ED60CEAE_0073_492d_A501_40A13C0C6DCD;GravfeltFastmerke;Et gravfelt skal ha som regel minst fire fastmerker. I tillegg kan det etableres et fritt antall fastmerker, enten for å synliggjøre gravfeltets form, eller for å synliggjøre radene og kolonnene det er bygget opp av. ;objekttype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_F8AB2E10_6671_4be9_ABCF_C0BAA55A20AA;KulturminneSikringssoneGr;avgrensing av en sikringssone -- Definition -- delimitation of a protection zone ;objekttype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_FF9466FA_E90B_4ad4_B6EA_C5CCD9F4F6B6;Grav;"areal som er avsatt til gravlegging ";objekttype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_FFF9D447_2DF1_4ce5_B073_A82B99DEB83F;GravstedKant;avgrensning av et gravsted ;objekttype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_18FE9FE2_8CD4_469c_A7E9_665E800D9B58;Tilrettelegging;tilpassning til særskilt trosretning ;datatype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_2E3C8E68_3E46_47e0_B795_0E5085996E5F;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_30521998_A653_45a3_B071_053544924F5B;GravDato;datoer knyttet til forvaltning av en grav;datatype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_75082BFB_D078_45b2_A642_126109700B99;GravId;unik identifikasjon av en grav innenfor et gravfelt;datatype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_A34B2CEB_F5A9_4579_B352_7A8C8DE817D6;GravplassStatusType;status på gravplassen;datatype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_D77D5B31_3562_42cd_90C0_A35B70483314;GravfeltDato;ulike datoer knyttet til det enkelte gravfelt;datatype;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_4C6514D5_BFB8_4057_BE20_47A2B0DE436A;Gravfelttype;Beskriver hva slags graver et gravfelt består av. Merknad: Et gravfelt vil normalt inneholde én type graver.;kodeliste;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_9B0EE497_7CD4_4ba6_BAFC_6F95953213A4;MinneType;kategorier for annet minnesmerke;kodeliste;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_ED417F05_5E91_4718_9AA6_EDF0AC97AA74;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_F3DA9B5C_F1DD_463a_8CA3_00AB945BC28D;Gravstørrelse;størrelse og form på graven;kodeliste;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_FD9F7012_DB35_4835_B2B4_3B78CCF87B14;GravplassStatus;tilstand på gravplass;kodeliste;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_05286212_9CF8_4b48_BD2F_6146869CC46B;frigrav;grav hvor gravfred råder (og hvor det ikke betales festeavgift);egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Bruksform EAID_05286212_9CF8_4b48_BD2F_6146869CC46B;festetBrukt;grav hvor det betales festeavgift. Merknad: en festet grav kan være belagt med fredningstid;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Bruksform EAID_05286212_9CF8_4b48_BD2F_6146869CC46B;ubrukt;grav som ikke er i bruk;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Bruksform EAID_05286212_9CF8_4b48_BD2F_6146869CC46B;festetUbrukt;reservert grav;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Bruksform EAID_05286212_9CF8_4b48_BD2F_6146869CC46B;ikkeIBruk;grav som ikke skal brukes;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Bruksform EAID_18FE9FE2_8CD4_469c_A7E9_665E800D9B58;tilrettelagt;Tilrettelagt for særskilt trosretning;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Tilrettelegging EAID_18FE9FE2_8CD4_469c_A7E9_665E800D9B58;merknad;Merknad knytet til tilrettelegging for særskilt trosretning: Eksempel: Særlig gravretning ;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Tilrettelegging EAID_2E3C8E68_3E46_47e0_B795_0E5085996E5F;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Posisjonskvalitet EAID_2E3C8E68_3E46_47e0_B795_0E5085996E5F;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Posisjonskvalitet EAID_30521998_A653_45a3_B071_053544924F5B;etableringsdato;dato når enheten ble etablert ;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravDato EAID_30521998_A653_45a3_B071_053544924F5B;tattIBrukdato;"når graven ble tatt i bruk Merknad:(NB: Kan være flere datoer på en grav, jf to kister eller gjenbruk)";egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravDato EAID_30521998_A653_45a3_B071_053544924F5B;gjentattBrukDato;når graven ble tatt i ny bruk etter sletting;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravDato EAID_30521998_A653_45a3_B071_053544924F5B;forskjøvet;når graven ble forskjøvet, jf forskriftens § 5;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravDato EAID_30521998_A653_45a3_B071_053544924F5B;opphørAvFesteforhold;når feste opphører og graven er slettet, jf lovens § 18;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravDato EAID_382F5A15_9DB3_4057_AE7C_084E7235F097;kistegrav;grav hvor det kan settes ned én eller to kister eller inntill 8 urner. Merknad: det kan settes ned urner også der det er satt ned en eller to kister tidligere.;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravtype EAID_382F5A15_9DB3_4057_AE7C_084E7235F097;urnegrav;grav hvor det kan settes ned inntill 4 urner;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravtype EAID_382F5A15_9DB3_4057_AE7C_084E7235F097;anonymUrnegrav;grav hvor det kan settes ned én urne;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravtype EAID_3B553686_E7DB_443c_AA96_3988CF3A8AB2;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\KulturminneSikringssone EAID_3B553686_E7DB_443c_AA96_3988CF3A8AB2;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\KulturminneSikringssone EAID_66AB9B37_70DC_4a63_A17F_DACFC362D89B;grense;geometritype som representeres av en kurve;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravfeltskant EAID_75082BFB_D078_45b2_A642_126109700B99;rad;identifkasjon av rad, inntil 3 tegn, i utgangspunktet 2 siffer, eventuelt med tillegg av en bokstav ved innskutte rader;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravId EAID_75082BFB_D078_45b2_A642_126109700B99;kolonne;identifikasjon av en kolonne. I utgangspunktet 3 siffer, eventuelt en ekstra bokstav for innskutt grav;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravId EAID_808AE015_6730_4be0_B8C2_0448B2A7E253;stålmerke;Normalt galvanisert rør med plate;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerkeType EAID_808AE015_6730_4be0_B8C2_0448B2A7E253;aluminiumsmerke;kvalitetsmerke av aluminium med plate;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerkeType EAID_808AE015_6730_4be0_B8C2_0448B2A7E253;betongmerke;betongsøyle med istøpt rør;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerkeType EAID_808AE015_6730_4be0_B8C2_0448B2A7E253;annetMerke;merke som ikke tilfredsstiller kriteriene over;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerkeType EAID_83103073_7FB0_4429_AA3D_782FDC8B11B1;posisjon;geometritype som representerer bare en posisjon;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Urneplass EAID_83103073_7FB0_4429_AA3D_782FDC8B11B1;urneplassId;unik identifikasjon i form av bokstaven U + ett tall eksempel: U1, U2 , ..;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Urneplass EAID_83103073_7FB0_4429_AA3D_782FDC8B11B1;urneplassDato;dato for når urneplassen sist ble tatt i bruk;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Urneplass EAID_85F68844_484A_456d_8C0C_3ED0A846FC22;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_85F68844_484A_456d_8C0C_3ED0A846FC22;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_85F68844_484A_456d_8C0C_3ED0A846FC22;kulturminneAntall;totale antall enkeltminner innenfor en sammensatt kulturminnelokalitet -- Definition -- the total number of individual sites/artefacts within a compound cultural heritage locality ;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_85F68844_484A_456d_8C0C_3ED0A846FC22;kulturminneSynlig;opplysning om hvorvidt objektet er synlig på eller over bakkenivå Merknad: Dersom minst ett av enkeltminene på en kulturminnelokalitet er synlig, skal lokaliteten regnes som synlig -- Definition -- information as to whether the object is visible on or above ground level Note: If at least one of the individual sites/artefacts at cultural heritage location is visible, then the site must be regarded as visible ;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_86DEE638_83BD_4c21_B563_333E34F2EF0F;posisjon;geometritype som representerer bare en posisjon;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravsted EAID_86DEE638_83BD_4c21_B563_333E34F2EF0F;område;geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravsted EAID_86DEE638_83BD_4c21_B563_333E34F2EF0F;gravstedId;unik ID innenfor det gravfeltet det tilhører;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravsted EAID_8FC64975_1CC7_4586_84AA_C4EB244F6D83;posisjon;geometritype som representerer bare en posisjon;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravfelt EAID_8FC64975_1CC7_4586_84AA_C4EB244F6D83;område;geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravfelt EAID_8FC64975_1CC7_4586_84AA_C4EB244F6D83;gravfeltsId;"unik identifikasjon av et gravfelt innenfor en gravplass bestående av inntil fire tegn; 3 tall med mulighet for en tilleggsbokstav.";egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravfelt EAID_8FC64975_1CC7_4586_84AA_C4EB244F6D83;gravfelttype;Beskrivelse hva slags graver et gravfelt består av. Merknad: Et gravfelt vil normalt inneholde én type graver.;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravfelt EAID_8FC64975_1CC7_4586_84AA_C4EB244F6D83;tilrettelegging;tilpassning til særskilt trosretning ;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravfelt EAID_8FC64975_1CC7_4586_84AA_C4EB244F6D83;gravfeltDato;dato for ulike faser for gravfeltet;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravfelt EAID_9E8DCA5B_A53F_41bd_ABB6_0CDB4B8D6765;enkelDybde;grav som tilfredsstiller normert dybde for en kiste;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravdybde EAID_9E8DCA5B_A53F_41bd_ABB6_0CDB4B8D6765;dobbelDybde;grav hvor det er åpnet for å sette ned to kister;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravdybde EAID_9E8DCA5B_A53F_41bd_ABB6_0CDB4B8D6765;trippelDybde;grav hvor det er åpnet for å sette ned tre kister Merknad: Ikke lenger tillatt i henhold til lovverket.;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravdybde EAID_A251B94E_A935_454c_B19B_142F677B23F6;grense;geometritype som representeres av en kurve;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravplasskant EAID_A34B2CEB_F5A9_4579_B352_7A8C8DE817D6;gravplassStatus;tilstand på gravplass;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravplassStatusType EAID_A34B2CEB_F5A9_4579_B352_7A8C8DE817D6;dato;dato for tilstand ;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravplassStatusType EAID_C241A625_593E_4f71_8F42_05E6FBA0BB7F;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\KulturminneGrense EAID_C48721B7_00CA_4020_BC10_B48C68E1BEA8;posisjon;geometritype som representeres av bare én posisjon;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\AnnetMinnesmerke EAID_C48721B7_00CA_4020_BC10_B48C68E1BEA8;minnesmerkeId;unik identifikasjon av et annetMinnesmerke Merknad: Unikt nummer bestående av Gravplass-ID pluss tre karakterer. Tildeles løpende og gjenbrukes ikke;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\AnnetMinnesmerke EAID_C48721B7_00CA_4020_BC10_B48C68E1BEA8;minnesmerkeType;beskrivelse av type minnesmerke;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\AnnetMinnesmerke EAID_C48721B7_00CA_4020_BC10_B48C68E1BEA8;etableringsdato;Dato for når minnesmerket ble satt opp;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\AnnetMinnesmerke EAID_C6A13A36_E7C6_43eb_9F94_E9A38AB9BB5F;posisjon;geometritype som representerer bare en posisjon;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravplass EAID_C6A13A36_E7C6_43eb_9F94_E9A38AB9BB5F;område;geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravplass EAID_C6A13A36_E7C6_43eb_9F94_E9A38AB9BB5F;gravplassId;unikt identifikasjon av en gravplass. Merknad: bygget opp av kommunenummer(fire siffer) og et løpenummer (to tegn), i alt seks tegn.;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravplass EAID_C6A13A36_E7C6_43eb_9F94_E9A38AB9BB5F;gravplassNavn;gravplassens offisielle navn merknad: maks 30 karakterer ;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravplass EAID_C6A13A36_E7C6_43eb_9F94_E9A38AB9BB5F;gravplassStatusType;status på gravplass;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravplass EAID_C6A13A36_E7C6_43eb_9F94_E9A38AB9BB5F;etableringsdato;dato for når gravplassen ble godkjent av rett organ Merknad: Med rett organ menes bispedømmerådet eller fylkesmannen ;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravplass EAID_D086DE87_866C_46a9_A801_B1DC42450812;posisjon;geometritype som representerer bare en posisjon;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravminne EAID_D32AE139_E666_4eae_AF0E_21865BAD97A4;grense;geometritype som representeres av en kurve;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravkant EAID_D77D5B31_3562_42cd_90C0_A35B70483314;etableringsdato;når gravfeltet ble etablert;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltDato EAID_D77D5B31_3562_42cd_90C0_A35B70483314;tattIBrukDato;når gravfeltet ble tatt i bruk;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltDato EAID_D77D5B31_3562_42cd_90C0_A35B70483314;vedtattEndretDato;når gravfeltet ble vedtatt endret, jfr figur 7;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltDato EAID_D77D5B31_3562_42cd_90C0_A35B70483314;vedtattBevart;når det ble fattet vedtak om bevaring av gravfeltet;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltDato EAID_D77D5B31_3562_42cd_90C0_A35B70483314;midlertidigStengt;når gravfeltet ble midlertidig stengt for bruk, jfr forskriftens $5;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltDato EAID_D77D5B31_3562_42cd_90C0_A35B70483314;nårStengtDato;når gravfeltet ble stengt;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltDato EAID_E4549DD7_E23D_49c4_92DA_E257E90B1586;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravplassSupertype EAID_E4549DD7_E23D_49c4_92DA_E257E90B1586;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravplassSupertype EAID_ED60CEAE_0073_492d_A501_40A13C0C6DCD;posisjon;geometritype som representerer bare en posisjon;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerke EAID_ED60CEAE_0073_492d_A501_40A13C0C6DCD;fastmerkeID;unik identifikasjon inneholder opptill 4 tegn. Merknad: Både bokstaver og tall er tillatt;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerke EAID_ED60CEAE_0073_492d_A501_40A13C0C6DCD;gravfeltFastmerkeType;materialet på det aktuelle fastmerket ;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerke EAID_ED60CEAE_0073_492d_A501_40A13C0C6DCD;etableringsdato;dato for når merket ble etablert;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerke EAID_F8AB2E10_6671_4be9_ABCF_C0BAA55A20AA;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\KulturminneSikringssoneGr EAID_FF9466FA_E90B_4ad4_B6EA_C5CCD9F4F6B6;posisjon;geometritype som representerer bare en posisjon;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_FF9466FA_E90B_4ad4_B6EA_C5CCD9F4F6B6;område;geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_FF9466FA_E90B_4ad4_B6EA_C5CCD9F4F6B6;gravId;"unik identifikasjon av en grav innenfor et gravfelt Eksempel: <rad><kolonne> 01a 001b Merknad:Det er ingen regulering av om hvilket punkt på gravfeltet som skal defineres som origo i dette systemet.";egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_FF9466FA_E90B_4ad4_B6EA_C5CCD9F4F6B6;gravtype;kistegrav eller urnegrav;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_FF9466FA_E90B_4ad4_B6EA_C5CCD9F4F6B6;gravstørrelse;størrelse og form på graven;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_FF9466FA_E90B_4ad4_B6EA_C5CCD9F4F6B6;bruksform;angivelse av hvorvidt og hvordan graven er i bruk, og om den er festet;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_FF9466FA_E90B_4ad4_B6EA_C5CCD9F4F6B6;tilrettelegging;særskilt tilrettelagt grav jfr forskriftens §2;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_FF9466FA_E90B_4ad4_B6EA_C5CCD9F4F6B6;fredet;fredet i henhold til kulturminneloven ;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_FF9466FA_E90B_4ad4_B6EA_C5CCD9F4F6B6;gravdybde;enkel eller dobbelt dybde;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_FF9466FA_E90B_4ad4_B6EA_C5CCD9F4F6B6;gravDato;dato for når graven ble tatt i bruk første gang;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_FFF9D447_2DF1_4ce5_B073_A82B99DEB83F;grense;geometritype som representeres av en kurve ;egenskap;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravstedKant EAID_05286212_9CF8_4b48_BD2F_6146869CC46B;Bruksform;angivelse av hvorvidt og hvordan graven er i bruk, og om den er festet;enumeration;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_382F5A15_9DB3_4057_AE7C_084E7235F097;Gravtype;kistegrav eller urnegrav;enumeration;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_808AE015_6730_4be0_B8C2_0448B2A7E253;GravfeltFastmerkeType;materialet på det aktuelle fastmerket;enumeration;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_9E8DCA5B_A53F_41bd_ABB6_0CDB4B8D6765;Gravdybde;enkel eller dobbelt dybde;enumeration;20180601;Gyldig;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass