Målemetode MeasuringMethod

kodeliste

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon
method on which registration of position is based

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument 10 Målt i terrenget , uspesifisert metode/måleinstrument
Terrengmålt: Totalstasjon 11 Målt i terrenget med totalstasjon
Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler 12 Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler
Terrengmålt: Teodolitt og målebånd 13 Målt i terrenget med teodolitt og målebånd
Terrengmålt: Ortogonalmetoden 14 Målt i terrenget, ortogonalmetoden
Utmål 15 Punkt beregnet på bakgrunn av måling mot andre punkter, slik som to avstander eller avstand og retning
Tatt fra plan 18 Tatt fra plan eller godkjent tiltak
Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) 19 Annet
Stereoinstrument 20 Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument
Aerotriangulert 21 Punkt beregnet ved aerotriangulering
Stereoinstrument: Analytisk plotter 22 Målt i stereoinstrument, analytisk plotter
Stereoinstrument: Autograf 23 Målt i stereoinstrument, autograf, analogt instrument
Stereoinstrument: Digitalt 24 Målt i stereoinstrument, digitalt instrument
Scannet fra kart 30 Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium
Skannet fra kart: Blyantoriginal 31 Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er blyantoriginal
Skannet fra kart: Rissefolie 32 Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er rissefolie
Skannet fra kart: Transparent folie, god kvalitet 33 Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet.
Skannet fra kart: Transparent folie, mindre god kvalitet 34 Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet
Skannet fra kart: Papirkopi 35 Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er papirkopi.
Flybåren laserscanner 36 Målt med laserskanner fra fly
Bilbåren laser 37 Målt med laserskanner plassert i kjøretøy
Lineær referanse 38 brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser
Digitaliseringbord: Ortofoto eller flybilde 40 Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium
Digitaliseringbord: Ortofoto, film 41 Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film
Digitaliseringbord: Ortofoto, fotokopi 42 Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi
Digitaliseringbord: Flybilde, film 43 Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film
Digitaliseringbord: Flybilde, fotokopi 44 Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi
Digitalisert på skjerm fra ortofoto 45 Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde 46 Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på skjerm
Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata 47
Digitalisert på skjerm fra tolkning av seismikk 48
Vektorisering av laserdata 49 Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto
Digitaliseringsbord: Kart 50 Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert
Digitaliseringsbord: Kart, blyantoriginal 51 Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er blyantoriginal
Digitaliseringsbord: Kart, rissefoile 52 Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er rissefolie
Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, god kvalitet 53 Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet, samkopi
Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, mindre god kvalitet 54 Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet, samkopi
Digitaliseringsbord: Kart, papirkopi 55 Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi
Digitalisert på skjerm fra skannet kart 56 Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi
Genererte data (interpolasjon) 60 Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell 61 Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell
Genererte data (interpolasjon): Vektet middel 62 Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet middel
Genererte data: Fra annen geometri 63 Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg)
Genererte data: Generalisering 64 Genererte data: Generalisering
Genererte data: Sentralpunkt 65 Genererte data: Sentralpunkt
Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt 66 Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks mellom ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom ulike kilder til kart)
Koordinater hentet fra GAB 67 Koordinater hentet fra GAB, forløperen til registerdelen av matrikkelen
Koordinater hentet fra JREG 68 Koordinater hentet fra JREG, jordregisteret
Beregnet 69 Beregnet, uspesifisert hvordan
Spesielle metoder 70 Spesielle metoder, uspesifisert
Spesielle metoder: Målt med stikkstang 71 Spesielle metoder: Målt med stikkstang
Spesielle metoder: Målt med waterstang 72 Spesielle metoder: Målt med waterstang
Spesielle metoder: Målt med målehjul 73 Spesielle metoder: Målt med målehjul
Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler 74 Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler
Fastsatt punkt 77 Punkt fastsatt ut fra et grunnlag (kart, bilde), f.eks ved partenes enighet ved en oppmålingsforretning
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon 78 Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon
Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer) 79 Annet (spesifiseres i filhode)
Frihåndstegning 80 Digitalisert ut fra frihåndstegning. Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag
Frihåndstegning på kart 81 Digitalisert fra krokering på kart, dvs grovt skissert på kart
Frihåndstegning på skjerm 82 Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag
Treghetsstedfesting 90 Treghetsstedfesting
GNSS: Kodemåling, relative målinger 91 Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger.
GNSS: Kodemåling, enkle målinger 92 Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger.
GNSS: Fasemåling, statisk måling 93 Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling.
GNSS: Fasemåling, andre metoder 94 Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder.
Kombinasjon av GNSS/Treghet 95 Kombinasjon av GPS/Treghet
GNSS: Fasemåling RTK 96 Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling)
GNSS: Fasemåling , float-løsning 97 Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning
Ukjent målemetode 99 Målemetode er ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument Målt i terrenget , uspesifisert metode/måleinstrument
Terrengmålt: Totalstasjon Målt i terrenget med totalstasjon
Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler
Terrengmålt: Teodolitt og målebånd Målt i terrenget med teodolitt og målebånd
Terrengmålt: Ortogonalmetoden Målt i terrenget, ortogonalmetoden
Utmål Punkt beregnet på bakgrunn av måling mot andre punkter, slik som to avstander eller avstand og retning
Tatt fra plan Tatt fra plan eller godkjent tiltak
Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) Annet
Stereoinstrument Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument
Aerotriangulert Punkt beregnet ved aerotriangulering
Stereoinstrument: Analytisk plotter Målt i stereoinstrument, analytisk plotter
Stereoinstrument: Autograf Målt i stereoinstrument, autograf, analogt instrument
Stereoinstrument: Digitalt Målt i stereoinstrument, digitalt instrument
Scannet fra kart Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium
Skannet fra kart: Blyantoriginal Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er blyantoriginal
Skannet fra kart: Rissefolie Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er rissefolie
Skannet fra kart: Transparent folie, god kvalitet Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet.
Skannet fra kart: Transparent folie, mindre god kvalitet Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet
Skannet fra kart: Papirkopi Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er papirkopi.
Flybåren laserscanner Målt med laserskanner fra fly
Bilbåren laser Målt med laserskanner plassert i kjøretøy
Lineær referanse brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser
Digitaliseringbord: Ortofoto eller flybilde Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium
Digitaliseringbord: Ortofoto, film Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film
Digitaliseringbord: Ortofoto, fotokopi Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi
Digitaliseringbord: Flybilde, film Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film
Digitaliseringbord: Flybilde, fotokopi Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi
Digitalisert på skjerm fra ortofoto Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på skjerm
Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata
Digitalisert på skjerm fra tolkning av seismikk
Vektorisering av laserdata Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto
Digitaliseringsbord: Kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert
Digitaliseringsbord: Kart, blyantoriginal Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er blyantoriginal
Digitaliseringsbord: Kart, rissefoile Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er rissefolie
Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, god kvalitet Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet, samkopi
Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, mindre god kvalitet Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet, samkopi
Digitaliseringsbord: Kart, papirkopi Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi
Digitalisert på skjerm fra skannet kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi
Genererte data (interpolasjon) Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell
Genererte data (interpolasjon): Vektet middel Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet middel
Genererte data: Fra annen geometri Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg)
Genererte data: Generalisering Genererte data: Generalisering
Genererte data: Sentralpunkt Genererte data: Sentralpunkt
Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks mellom ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom ulike kilder til kart)
Koordinater hentet fra GAB Koordinater hentet fra GAB, forløperen til registerdelen av matrikkelen
Koordinater hentet fra JREG Koordinater hentet fra JREG, jordregisteret
Beregnet Beregnet, uspesifisert hvordan
Spesielle metoder Spesielle metoder, uspesifisert
Spesielle metoder: Målt med stikkstang Spesielle metoder: Målt med stikkstang
Spesielle metoder: Målt med waterstang Spesielle metoder: Målt med waterstang
Spesielle metoder: Målt med målehjul Spesielle metoder: Målt med målehjul
Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler
Fastsatt punkt Punkt fastsatt ut fra et grunnlag (kart, bilde), f.eks ved partenes enighet ved en oppmålingsforretning
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon
Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer) Annet (spesifiseres i filhode)
Frihåndstegning Digitalisert ut fra frihåndstegning. Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag
Frihåndstegning på kart Digitalisert fra krokering på kart, dvs grovt skissert på kart
Frihåndstegning på skjerm Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag
Treghetsstedfesting Treghetsstedfesting
GNSS: Kodemåling, relative målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger.
GNSS: Kodemåling, enkle målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger.
GNSS: Fasemåling, statisk måling Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling.
GNSS: Fasemåling, andre metoder Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder.
Kombinasjon av GNSS/Treghet Kombinasjon av GPS/Treghet
GNSS: Fasemåling RTK Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling)
GNSS: Fasemåling , float-løsning Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning
Ukjent målemetode Målemetode er ukjent
Name Type English Description
Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument <undefined> Measured in terrain
Terrengmålt: Totalstasjon <undefined> Total station
Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler <undefined> Theodolite with electronic rangefinder
Terrengmålt: Teodolitt og målebånd <undefined> Theodolite with measuring tape
Terrengmålt: Ortogonalmetoden <undefined> Orthogonal method
Utmål <undefined> MeasureOut Point calculated on the basis of other items, such as two distances or distance + direction.
Tatt fra plan <undefined> Taken from plan
Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) <undefined>
Stereoinstrument <undefined> Stereo instrument
Aerotriangulert <undefined> Aerotriangulated Point calculated by aerotriangulation
Stereoinstrument: Analytisk plotter <undefined> Analytical plotter
Stereoinstrument: Autograf <undefined> Autograph - normal registration
Stereoinstrument: Digitalt <undefined> Digital stereo instrument
Scannet fra kart <undefined> Scanned from map
Skannet fra kart: Blyantoriginal <undefined> Scannet from pencilled original
Skannet fra kart: Rissefolie <undefined> Scanned from ??scribing folio
Skannet fra kart: Transparent folie, god kvalitet <undefined> Scanned from transparency folio - good quality
Skannet fra kart: Transparent folie, mindre god kvalitet <undefined> Scanned from transparency folio - inferior quality
Skannet fra kart: Papirkopi <undefined> Scannet from paper / hard copy
Flybåren laserscanner <undefined> Airbourne laser scanner
Bilbåren laser <undefined>
Lineær referanse <undefined>
Digitaliseringbord: Ortofoto eller flybilde <undefined> Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo
Digitaliseringbord: Ortofoto, film <undefined> Digitised from orthophoto - film
Digitaliseringbord: Ortofoto, fotokopi <undefined> Digitised from orthophoto - photocopy
Digitaliseringbord: Flybilde, film <undefined> Digitised from aerial photo - mono-digitised from film
Digitaliseringbord: Flybilde, fotokopi <undefined> Digitised from aerial photo - mono-digitised from photocopy
Digitalisert på skjerm fra ortofoto <undefined> Digitised from orthophoto
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde <undefined> Digitised on screen from satellite photo
Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata <undefined>
Digitalisert på skjerm fra tolkning av seismikk <undefined>
Vektorisering av laserdata <undefined>
Digitaliseringsbord: Kart <undefined> Digitised on dig.table from line-map
Digitaliseringsbord: Kart, blyantoriginal <undefined> Digitised on dig.table from pencilled original
Digitaliseringsbord: Kart, rissefoile <undefined> Digitised on dig.table from ??scribing folio
Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, god kvalitet <undefined> Digitised on dig.table from transparency film - good quality
Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, mindre god kvalitet <undefined> Digitised on dig.table from transparency film - lower quality
Digitaliseringsbord: Kart, papirkopi <undefined> Digitised on dig.table from paper copy
Digitalisert på skjerm fra skannet kart <undefined> Digitised on screen from scanned photographic combination
Genererte data (interpolasjon) <undefined> Generated data (interpolation)
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell <undefined> Generated in terrain model
Genererte data (interpolasjon): Vektet middel <undefined> Weighted mean
Genererte data: Fra annen geometri <undefined> Generated circular geometry
Genererte data: Generalisering <undefined> Generalised
Genererte data: Sentralpunkt <undefined> Generated central point
Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt <undefined> Connection point/edge point
Koordinater hentet fra GAB <undefined> Coordinates retrieved from GAB
Koordinater hentet fra JREG <undefined> Coordinates retrieved from JREG
Beregnet <undefined> Calculated
Spesielle metoder <undefined> Special methods
Spesielle metoder: Målt med stikkstang <undefined> Measured with range pole
Spesielle metoder: Målt med waterstang <undefined> Measured with
Spesielle metoder: Målt med målehjul <undefined> Measured with measuring wheel
Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler <undefined> Measured with rate of climb indicator
Fastsatt punkt <undefined>
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon <undefined> Stipulated by court decision or royal decree
Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer) <undefined> ????
Frihåndstegning <undefined> Free-hand drawing
Frihåndstegning på kart <undefined> Digitised from sketching on map
Frihåndstegning på skjerm <undefined> Directly input on screen
Treghetsstedfesting <undefined> Inertial ??positioning/localization
GNSS: Kodemåling, relative målinger <undefined> GPS code measurement, relatively measurements
GNSS: Kodemåling, enkle målinger <undefined> GPS code measurement, individual measurements
GNSS: Fasemåling, statisk måling <undefined> GPS phase measurement, static measurement
GNSS: Fasemåling, andre metoder <undefined> GPS phase measurement, other methods
Kombinasjon av GNSS/Treghet <undefined> Combination of GPS/Inertia
GNSS: Fasemåling RTK <undefined> GPS phase measurement RTK
GNSS: Fasemåling , float-løsning <undefined> GPS phase measurement, float solution
Ukjent målemetode <undefined> Unknown measurement method

Vis Målemetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1