Grav

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

areal som er avsatt til gravlegging
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon geometritype som representerer bare en posisjon Punkt 0..1
område geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve Flate 0..1
gravId unik identifikasjon av en grav innenfor et gravfelt Eksempel: <rad><kolonne> 01a 001b Merknad:Det er ingen regulering av om hvilket punkt på gravfeltet som skal defineres som origo i dette systemet. GravId 1..1
gravtype kistegrav eller urnegrav Gravtype 0..1
gravstørrelse størrelse og form på graven Gravstørrelse 0..1
bruksform angivelse av hvorvidt og hvordan graven er i bruk, og om den er festet Bruksform 0..1
tilrettelegging særskilt tilrettelagt grav jfr forskriftens §2 Tilrettelegging 0..1
fredet fredet i henhold til kulturminneloven Boolean 0..1
gravdybde enkel eller dobbelt dybde Gravdybde 0..1
gravDato dato for når graven ble tatt i bruk første gang GravDato 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt Punkt 0..1
Flate Flate 0..1
GravId 1..1
Gravtype 0..1
Gravstørrelse 0..1
Bruksform 0..1
TILRETTELEGGING Tilrettelegging 0..1
FREDET Boolean 0..1
GRAVDYBDE Gravdybde 15 0..1
GRAVDATO GravDato 0..*
Name Type English Description
posisjon Punkt
område Flate
gravId GravId
gravtype Gravtype
gravstørrelse Gravstørrelse
bruksform Bruksform
tilrettelegging Tilrettelegging
fredet Boolean
gravdybde Gravdybde
gravDato GravDato

Vis Grav i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 0 ..1
Flate 0 ..1
GravId 1 ..1
Gravtype 0 ..1
Gravstørrelse 0 ..1
Bruksform 0 ..1
Tilrettelegging 0 ..1
Boolean 0 ..1
Gravdybde 0 ..1
GravDato 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrenser Gravkant 0..* Grav 1..2
arv subtype Grav supertype GravplassSupertype
Navn Beskrivelse
Må ha minst en geometri inv: count(posisjon) + count(område) >= 1