Kulturminne CulturalHeritageSite

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale Merknad: En lokalitet kan inneholde et eller flere enkeltminner. Objekttypen omfatter ikke stående bygninger (dvs. bygninger med tak), disse hører inn under objekttypen "bygningenhet". I tilfeller hvor kulturminnet har en viss utstrekning som f.eks. en kirkegård eller et gravfelt, bør det angis som en flate. Eksempel: Boplasser, gravminner, forsvarsverk, fangstanlegg, vegfar, bruer, kanaler, tekniske installasjoner, ruiner m.m.
site with physical traces of human activity, or sites to which historical incidents, beliefs or traditions are associated, or locations at which discoveries of antiquities or Sami material have been made
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
kulturminneAntall totale antall enkeltminner innenfor en sammensatt kulturminnelokalitet Integer 0..1
kulturminneSynlig opplysning om hvorvidt objektet er synlig på eller over bakkenivå Merknad: Dersom minst ett av enkeltminene på en kulturminnelokalitet er synlig, skal lokaliteten regnes som synlig Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
KM_ANTALL Integer 3 0..1
KM_SYNLIG Boolean 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
kulturminneAntall Integer culturalHeritageNumber the total number of individual sites/artefacts within a compound cultural heritage locality
kulturminneSynlig Boolean culturalHeritageVisible information as to whether the object is visible on or above ground level Note: If at least one of the individual sites/artefacts at cultural heritage location is visible, then the site must be regarded as visible

Vis Kulturminne i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Kulturminne 1..2 avgrenser KulturminneGrense 0..*
arv subtype Kulturminne supertype GravplassSupertype