Gravfelt

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

areal innenfor en gravplass som normalt inneholder en samling enkeltgraver. Merknad: Gravfelt er normalt bygget opp av en matrise, hvor radene går på tvers av gravens lengderetning, mens kolonnene følger gravens lengderetning. Det kan finnes gravfelt for kistegraver og urnegraver.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon geometritype som representerer bare en posisjon Punkt 0..1
område geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve Flate 0..1
gravfeltsId unik identifikasjon av et gravfelt innenfor en gravplass bestående av inntil fire tegn; 3 tall med mulighet for en tilleggsbokstav. CharacterString 1..1
gravfelttype Beskrivelse hva slags graver et gravfelt består av. Merknad: Et gravfelt vil normalt inneholde én type graver. Gravfelttype 0..1
tilrettelegging tilpassning til særskilt trosretning Tilrettelegging 0..1
gravfeltDato dato for ulike faser for gravfeltet GravfeltDato 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt Punkt 0..1
Flate Flate 0..1
GRAVFELTSID CharacterString 4 1..1
Gravfelttype 0..1
TILRETTELEGGING Tilrettelegging 0..1
GRAVFELTDATO GravfeltDato 0..*
Name Type English Description
posisjon Punkt
område Flate
gravfeltsId CharacterString
gravfelttype Gravfelttype
tilrettelegging Tilrettelegging
gravfeltDato GravfeltDato

Vis Gravfelt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 0 ..1
Flate 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Gravfelttype 0 ..1
Tilrettelegging 0 ..1
GravfeltDato 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrenser Gravfeltskant 0..* Gravfelt 1..2
arv subtype Gravfelt supertype GravplassSupertype
Navn Beskrivelse
Må ha minst en geometri inv: count(posisjon) + count(område) >= 1