Gravplass

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 55 av 55

AnnetMinnesmerke objekttype

fysisk objekt som er tillatt satt opp på en gravplass for å markere en hendelse eller en eller flere personer


Arealbruksstatus kodeliste

status for arealbruk innen oversiktsplan (PBL § 20-4, 1. ledd og § 25) -- Definition - - status of land use within general plan (PBA § 20-4, subsection 1 and § 25)


Bruksform enumeration

angivelse av hvorvidt og hvordan graven er i bruk, og om den er festet


Grav objekttype

areal som er avsatt til gravlegging


GravDato datatype

datoer knyttet til forvaltning av en grav


Gravdybde enumeration

enkel eller dobbelt dybde


Gravfelt objekttype

areal innenfor en gravplass som normalt inneholder en samling enkeltgraver. Merknad: Gravfelt er normalt bygget opp av en matrise, hvor radene går på tvers av gravens lengderetning, mens kolonnene følger gravens lengderetning. Det kan finnes gravfelt for kistegraver og urnegraver.


GravfeltDato datatype

ulike datoer knyttet til det enkelte gravfelt


GravfeltFastmerke objekttype

Et gravfelt skal ha som regel minst fire fastmerker. I tillegg kan det etableres et fritt antall fastmerker, enten for å synliggjøre gravfeltets form, eller for å synliggjøre radene og kolonnene det er bygget opp av.


GravfeltFastmerkeType enumeration

materialet på det aktuelle fastmerket


Gravfeltskant objekttype

avgrensning av et gravfelt Merknad: Gravfeltkanten kan følge ytterkant av gravsystemet det inneholder, men kan også ha en fri linjeføring, dog slik at den omslutter alle graver som inngår i feltet.


Gravfelttype kodeliste

Beskriver hva slags graver et gravfelt består av. Merknad: Et gravfelt vil normalt inneholde én type graver.


GravId datatype

unik identifikasjon av en grav innenfor et gravfelt


Gravkant objekttype

avgrensning av en grav


Gravminne objekttype

minnesmerke som er plassert på en grav eller gravsted og er utstyrt med navn og data på den (de) gravlagte


Gravplass objekttype

areal hvor gravlegging kan finne sted i en grav innenfor gravfelt


Gravplasskant objekttype

avgrensning av en gravplass. Merknad:En gravplasskant følger normalt gjerdet eller muren som avgrenser gravplassen.


GravplassStatus kodeliste

tilstand på gravplass


GravplassStatusType datatype

status på gravplassen


GravplassSupertype objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Gravsted objekttype

et administrativt objekt som det knyttes feste- og eventuelt stell-avtale til. Graver som kan inngå i et gravsted må ligge geografisk samlet.


Gravstørrelse kodeliste

størrelse og form på graven


Gravtype enumeration

kistegrav eller urnegravKommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. -- Definition - - numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits.Kulturminne objekttype

lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale Merknad: En lokalitet kan inneholde et eller flere enkeltminner. Objekttypen omfatter ikke stående bygninger (dvs. bygninger med tak), disse hører inn under objekttypen "bygningenhet". I tilfeller hvor kulturminnet har en viss utstrekning som f.eks. en kirkegård eller et gravfelt, bør det angis som en flate. Eksempel: Boplasser, gravminner, forsvarsverk, fangstanlegg, vegfar, bruer, kanaler, tekniske installasjoner, ruiner m.m. -- Definition -- site with physical traces of human activity, or sites to which historical incidents, beliefs or traditions are associated, or locations at which discoveries of antiquities or Sami material have been made


KulturminneDateringGruppe datatype

kulturminnets alder -- Definition - - the age of the cultural heritage site/artefact


KulturminneGrense objekttype

avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site


KulturminneHovedgruppe kodeliste

hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon -- Definition - - which business group/sector of society the cultural heritage site/artefact belongs to Note: General grouping of cultural artefacts based on function


KulturminneHovedMateriale kodeliste

hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet Merknad: Kun hovedmaterialet skal angis, men kombinasjoner kan forekomme. Det er mulighet for å registrere inntil 3 verdier pr. objekt. -- Definition - - the main material used in the making of the cultural artefact Note: Only the main material shall be indicated, but combinations may occur. Up to 3 values per object may be registered.


KulturminneKategori kodeliste

hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.


KulturminneNåværendeFunksjon kodeliste

nåværende eller sist registrerte funksjon -- Definition - - current or most recently registered function


KulturminneOpprinneligFunksjon kodeliste

kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon -- Definition - - the original main function of the cultural artefact


KulturminneSikringssone objekttype

områder som er avgrenset gjennom fredninger etter Kulturminneloven §§ 6 og 19 Merknad: Dvs. en fredet sone som omgir selve kulturminnet, men som ikke trenger å ha særskilte kulturhistoriske kvaliteter utover dette. -- Definition -- areas which are delimited through preservation in accordance with Sections 6 and 19 of the Cultural Heritage Act


KulturminneSikringssoneGr objekttype

avgrensing av en sikringssone -- Definition -- delimitation of a protection zone


KulturminneVerneverdi kodeliste

vurdering av verneverdien til kulturminner og kulturmiljøer Merknad: (For lovfestet vern: se elementet Vern) -- Definition - - assessment of the preservation value of cultural heritage sites/artefacts and cultural environments Note: (For statutory preservation: see the Preservation element)Matrikkelnummer datatype

den offisielle benevnelsen for hver enkelt matrikkelenhet -- Definition - - the official term for each individual cadastral unit


MinneType kodeliste

kategorier for annet minnesmerke


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdiPlanstatus kodeliste

planens behandling (pbl. 1985 §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 og 28-2) samt planens virkning (pbl. 1985 §§ 19-6, 20-6, 28-2 og 31/pbl. §§ 8-3, 8-4, 9-3, 9-4, §§ 11-12 til 11-15, og §§ 12-8 til 12-12)


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen
SOSI_Objekt objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


Tilrettelegging datatype

tilpassning til særskilt trosretning


Urneplass objekttype

areal som er avsatt til nedsetting av urner