Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_908B4E49_5F83_4b13_AD9A_77CF40114ED0;SOSI_Objekt realisering;;diagram;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_96106A29_4A50_46ff_814B_D19D9357192A;Realisering;;diagram;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_396955C0_248E_444c_BED8_0C83059084EE;Datatyper og kodelister hovedmodell;;diagram;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_8A30C95C_2337_4fcc_A199_9244897391D5;Hovedmodell Gravplass;;diagram;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_1B0382AF_7605_4f21_AD66_B8562C36A255;Kulturminne;;diagram;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_54C85604_2F51_4797_9D34_51068DF89F9E;Datatyper og kodelister kulturminne;;diagram;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_3A627C22_6420_4e54_B9F2_5B88DBCCC583;Datatyper og kodelister kulturminne forts;;diagram;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_71EFDB38_D3EF_4845_8195_051E2DED70D3;Pakkeavhengighet;;diagram;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_4C00CF0C_21FA_4295_A6AD_9D4935CA5266;Datatyper og kodelister Generell;;diagram;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_219C51C7_5A0D_4c08_8CFB_53A30643013E;KulturminneSikringssone;områder som er avgrenset gjennom fredninger etter Kulturminneloven §§ 6 og 19 Merknad: Dvs. en fredet sone som omgir selve kulturminnet, men som ikke trenger å ha særskilte kulturhistoriske kvaliteter utover dette. -- Definition -- areas which are delimited through preservation in accordance with Sections 6 and 19 of the Cultural Heritage Act;objekttype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;SOSI_Objekt;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_3541BD49_6E80_4242_9400_58FD940887C4;AnnetMinnesmerke;"fysisk objekt som er tillatt satt opp på en gravplass for å markere en hendelse eller en eller flere personer";objekttype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_43042642_0BAB_4481_AB1C_243CE15FD160;GravplassSupertype;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_472AE44A_555F_49d6_8703_CC53B49A66E8;Gravplass;areal hvor gravlegging kan finne sted i en grav innenfor gravfelt;objekttype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_50748D6D_C96D_45d6_8FA5_07444A623A94;Grav;"areal som er avsatt til gravlegging ";objekttype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_52886FB6_5657_404b_B10E_48EC6F401947;Gravfelt;areal innenfor en gravplass som normalt inneholder en samling enkeltgraver. Merknad: Gravfelt er normalt bygget opp av en matrise, hvor radene går på tvers av gravens lengderetning, mens kolonnene følger gravens lengderetning. Det kan finnes gravfelt for kistegraver og urnegraver.;objekttype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_6CE25DA1_EC7F_4aad_AFA6_0DDCAF7C27D4;GravfeltFastmerke;Et gravfelt skal ha som regel minst fire fastmerker. I tillegg kan det etableres et fritt antall fastmerker, enten for å synliggjøre gravfeltets form, eller for å synliggjøre radene og kolonnene det er bygget opp av.;objekttype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_7B1AC1A9_7AAC_4fde_9ABE_5282B9E2EA16;Gravplasskant;avgrensning av en gravplass. Merknad:En gravplasskant følger normalt gjerdet eller muren som avgrenser gravplassen.;objekttype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_99FAFC87_321C_4e7f_8175_07445C6C1304;KulturminneSikringssoneGr;avgrensing av en sikringssone -- Definition -- delimitation of a protection zone;objekttype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_9BA19553_A7A7_4643_98AB_161676211164;KulturminneGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;objekttype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_A4D698D0_888C_4093_9B59_B361AAE2DCF6;Gravsted;et administrativt objekt som det knyttes feste- og eventuelt stell-avtale til. Graver som kan inngå i et gravsted må ligge geografisk samlet.;objekttype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_A5F84593_9231_4ed9_B797_9A2A69BBA7B3;Gravminne;minnesmerke som er plassert på en grav eller gravsted og er utstyrt med navn og data på den (de) gravlagte;objekttype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_A72AC2EB_0124_4f03_8F6D_FA35C2E167B1;Urneplass;areal som er avsatt til nedsetting av urner;objekttype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;Kulturminne;"lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale Merknad: En lokalitet kan inneholde et eller flere enkeltminner. Objekttypen omfatter ikke stående bygninger (dvs. bygninger med tak), disse hører inn under objekttypen ""bygningenhet"". I tilfeller hvor kulturminnet har en viss utstrekning som f.eks. en kirkegård eller et gravfelt, bør det angis som en flate. Eksempel: Boplasser, gravminner, forsvarsverk, fangstanlegg, vegfar, bruer, kanaler, tekniske installasjoner, ruiner m.m. -- Definition -- site with physical traces of human activity, or sites to which historical incidents, beliefs or traditions are associated, or locations at which discoveries of antiquities or Sami material have been made";objekttype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_C205E70A_4621_47f7_BA2F_469BD805E39A;Gravkant;avgrensning av en grav;objekttype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_F28AE130_D313_419d_A30A_62D44D4DED54;Gravfeltskant;avgrensning av et gravfelt Merknad: Gravfeltkanten kan følge ytterkant av gravsystemet det inneholder, men kan også ha en fri linjeføring, dog slik at den omslutter alle graver som inngår i feltet.;objekttype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_126C5670_8CB8_4be6_B66F_33219E7C585E;GravfeltDato;ulike datoer knyttet til det enkelte gravfelt;datatype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_2FE7D2FF_0C46_4c60_BB0B_EF501DB9D9B0;GravId;unik identifikasjon av en grav innenfor et gravfelt;datatype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_3B5DCBA8_46A7_4166_AAC2_C58FAF4F6292;GravDato;datoer knyttet til forvaltning av en grav;datatype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_40BC63DD_618D_4f7d_9A68_03DEE1C3991A;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_5D7BCDE9_2E3B_4194_B7E8_ABC8C596503D;GravplassStatusType;status på gravplassen;datatype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_B691B4E1_C65D_4a85_8C8F_23D3DB33FDDE;Tilrettelegging;tilpassning til særskilt trosretning;datatype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_BB10F49D_ED81_4e83_8E11_96B16AC7788D;Matrikkelnummer;den offisielle benevnelsen for hver enkelt matrikkelenhet -- Definition - - the official term for each individual cadastral unit;datatype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_BB1AD372_254C_43fd_85E8_30B51DCAA7D7;KulturminneDateringGruppe;kulturminnets alder -- Definition - - the age of the cultural heritage site/artefact;datatype;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_2CB98CF0_D1F6_48ee_B779_44C845ADC05E;Gravfelttype;Beskriver hva slags graver et gravfelt består av. Merknad: Et gravfelt vil normalt inneholde én type graver.;kodeliste;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_530B6846_ACA3_4464_A600_19DF56E62639;MinneType;kategorier for annet minnesmerke;kodeliste;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_6C7FBA57_B1CE_4930_9ACC_F1F40329F74F;Matrikkelkommune;;kodeliste;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_70D2D662_1D9D_42b3_8E42_EC8FD9CAAE53;KulturminneOpprinneligFunksjon;kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon -- Definition - - the original main function of the cultural artefact;kodeliste;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_7A034C9E_FD26_4c15_98E4_2D1C297C0FAD;Gravstørrelse;størrelse og form på graven;kodeliste;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_8E79DEB3_F0BA_414c_93D0_9174A62C91F9;Planstatus;planens behandling (pbl. 1985 §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 og 28-2) samt planens virkning (pbl. 1985 §§ 19-6, 20-6, 28-2 og 31/pbl. §§ 8-3, 8-4, 9-3, 9-4, §§ 11-12 til 11-15, og §§ 12-8 til 12-12);kodeliste;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_92C0A6ED_09A0_41a1_8C8D_14903D1BA035;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. -- Definition - - numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits.;kodeliste;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_9B5A1C78_5815_48bf_BA70_8006DCDD86AD;GravplassStatus;tilstand på gravplass;kodeliste;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_9F16A91B_FBFC_4465_9377_A51342500C83;KulturminneKategori;hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.;kodeliste;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_A3BE2C4C_1D91_4ab9_8E18_9B7750B885F9;Arealbruksstatus;status for arealbruk innen oversiktsplan (PBL § 20-4, 1. ledd og § 25) -- Definition - - status of land use within general plan (PBA § 20-4, subsection 1 and § 25);kodeliste;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_AD1706AE_4AD2_4fdd_BA5A_BE35DCC771C8;KulturminneHovedMateriale;hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet Merknad: Kun hovedmaterialet skal angis, men kombinasjoner kan forekomme. Det er mulighet for å registrere inntil 3 verdier pr. objekt. -- Definition - - the main material used in the making of the cultural artefact Note: Only the main material shall be indicated, but combinations may occur. Up to 3 values per object may be registered.;kodeliste;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_C82EB724_334B_4b3c_B87F_58C5ABDFB70B;Synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;kodeliste;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_E2DCEB02_DFEA_4188_A7DE_A32FAF327171;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_E9EC9719_B3D8_47c0_A0D3_0689CF3EDF43;KulturminneVerneverdi;vurdering av verneverdien til kulturminner og kulturmiljøer Merknad: (For lovfestet vern: se elementet Vern) -- Definition - - assessment of the preservation value of cultural heritage sites/artefacts and cultural environments Note: (For statutory preservation: see the Preservation element);kodeliste;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_EA3A0A3C_1465_4915_A344_CE2ADAADFFC8;KulturminneHovedgruppe;hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon -- Definition - - which business group/sector of society the cultural heritage site/artefact belongs to Note: General grouping of cultural artefacts based on function;kodeliste;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_EA4BBDAA_C68E_4bf7_8998_F4428B4B1293;MålemetodeHøyde;metode for å måle objekttypens høydeverdi;kodeliste;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_EE7A6886_FE5C_4704_A034_53145B069FFF;KulturminneNåværendeFunksjon;nåværende eller sist registrerte funksjon -- Definition - - current or most recently registered function;kodeliste;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_126C5670_8CB8_4be6_B66F_33219E7C585E;etableringsdato;når gravfeltet ble etablert;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltDato EAID_126C5670_8CB8_4be6_B66F_33219E7C585E;tattIBrukDato;når gravfeltet ble tatt i bruk;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltDato EAID_126C5670_8CB8_4be6_B66F_33219E7C585E;vedtattEndretDato;når gravfeltet ble vedtatt endret, jfr figur 7;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltDato EAID_126C5670_8CB8_4be6_B66F_33219E7C585E;vedtattBevart;når det ble fattet vedtak om bevaring av gravfeltet;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltDato EAID_126C5670_8CB8_4be6_B66F_33219E7C585E;midlertidigStengt;når gravfeltet ble midlertidig stengt for bruk, jfr forskriftens $5;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltDato EAID_126C5670_8CB8_4be6_B66F_33219E7C585E;nårStengtDato;når gravfeltet ble stengt;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltDato EAID_219C51C7_5A0D_4c08_8CFB_53A30643013E;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\KulturminneSikringssone EAID_219C51C7_5A0D_4c08_8CFB_53A30643013E;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\KulturminneSikringssone EAID_219C51C7_5A0D_4c08_8CFB_53A30643013E;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. -- Definition -- numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that the municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with a leading zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits. ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\KulturminneSikringssone EAID_219C51C7_5A0D_4c08_8CFB_53A30643013E;vern;lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition -- legal basis for restrictions related to an object ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\KulturminneSikringssone EAID_219C51C7_5A0D_4c08_8CFB_53A30643013E;navn;ord som noen eller noe kalles ved -- Definition -- a word or words by which someone or something is designated ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\KulturminneSikringssone EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;førsteDatafangstdato;dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database.;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;sluttdato;Dato (og tid) for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere -- Definition -- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;endringsflagg;"endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede ""objekter"". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen";egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;status;objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;nøyaktighetsklasse;grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;stedfestingVerifisert;angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert);egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;digitaliseringsmålestokk;kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fra/ registrert på Eksempel: 1:50 000 = 50000.;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;prosesshistorie;beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring.;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;kommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;registreringsversjon;angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2F271997_40C1_49f0_9B04_7A9852EA135C;link;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\SOSI_Objekt EAID_2FE7D2FF_0C46_4c60_BB0B_EF501DB9D9B0;rad;identifkasjon av rad, inntil 3 tegn, i utgangspunktet 2 siffer, eventuelt med tillegg av en bokstav ved innskutte rader;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravId EAID_2FE7D2FF_0C46_4c60_BB0B_EF501DB9D9B0;kolonne;identifikasjon av en kolonne. I utgangspunktet 3 siffer, eventuelt en ekstra bokstav for innskutt grav;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravId EAID_3541BD49_6E80_4242_9400_58FD940887C4;posisjon;geometritype som representeres av bare én posisjon;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\AnnetMinnesmerke EAID_3541BD49_6E80_4242_9400_58FD940887C4;minnesmerkeId;unik identifikasjon av et annetMinnesmerke Merknad: Unikt nummer bestående av Gravplass-ID pluss tre karakterer. Tildeles løpende og gjenbrukes ikke;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\AnnetMinnesmerke EAID_3541BD49_6E80_4242_9400_58FD940887C4;etableringsdato;Dato for når minnesmerket ble satt opp;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\AnnetMinnesmerke EAID_3541BD49_6E80_4242_9400_58FD940887C4;minnesmerkeType;beskrivelse av type minnesmerke;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\AnnetMinnesmerke EAID_35EF8EBF_CCA6_4fc0_8FF8_F9B441C3894C;enkelDybde;grav som tilfredsstiller normert dybde for en kiste;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravdybde EAID_35EF8EBF_CCA6_4fc0_8FF8_F9B441C3894C;dobbelDybde;grav hvor det er åpnet for å sette ned to kister;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravdybde EAID_35EF8EBF_CCA6_4fc0_8FF8_F9B441C3894C;trippelDybde;grav hvor det er åpnet for å sette ned tre kister Merknad: Ikke lenger tillatt i henhold til lovverket.;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravdybde EAID_3B5DCBA8_46A7_4166_AAC2_C58FAF4F6292;etableringsdato;dato når enheten ble etablert ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravDato EAID_3B5DCBA8_46A7_4166_AAC2_C58FAF4F6292;tattIBrukdato;"når graven ble tatt i bruk Merknad:(NB: Kan være flere datoer på en grav, jf to kister eller gjenbruk)";egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravDato EAID_3B5DCBA8_46A7_4166_AAC2_C58FAF4F6292;gjentattBrukDato;når graven ble tatt i ny bruk etter sletting;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravDato EAID_3B5DCBA8_46A7_4166_AAC2_C58FAF4F6292;forskjøvet;når graven ble forskjøvet, jf forskriftens § 5;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravDato EAID_3B5DCBA8_46A7_4166_AAC2_C58FAF4F6292;opphørAvFesteforhold;når feste opphører og graven er slettet, jf lovens § 18;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravDato EAID_40BC63DD_618D_4f7d_9A68_03DEE1C3991A;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Posisjonskvalitet EAID_40BC63DD_618D_4f7d_9A68_03DEE1C3991A;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Posisjonskvalitet EAID_40BC63DD_618D_4f7d_9A68_03DEE1C3991A;synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Posisjonskvalitet EAID_40BC63DD_618D_4f7d_9A68_03DEE1C3991A;målemetodeHøyde;metode for å måle høyden;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Posisjonskvalitet EAID_40BC63DD_618D_4f7d_9A68_03DEE1C3991A;nøyaktighetHøyde;nøyaktighet for høyden i cm;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Posisjonskvalitet EAID_40BC63DD_618D_4f7d_9A68_03DEE1C3991A;maksimaltAvvik;absolutt toleranse for geometriske avvik;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Posisjonskvalitet EAID_42582CBD_E5D7_4dbe_A945_1BC01372FE14;frigrav;grav hvor gravfred råder (og hvor det ikke betales festeavgift);egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Bruksform EAID_42582CBD_E5D7_4dbe_A945_1BC01372FE14;festetBrukt;grav hvor det betales festeavgift. Merknad: en festet grav kan være belagt med fredningstid;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Bruksform EAID_42582CBD_E5D7_4dbe_A945_1BC01372FE14;ubrukt;grav som ikke er i bruk;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Bruksform EAID_42582CBD_E5D7_4dbe_A945_1BC01372FE14;festetUbrukt;reservert grav;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Bruksform EAID_42582CBD_E5D7_4dbe_A945_1BC01372FE14;ikkeIBruk;grav som ikke skal brukes;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Bruksform EAID_43042642_0BAB_4481_AB1C_243CE15FD160;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravplassSupertype EAID_43042642_0BAB_4481_AB1C_243CE15FD160;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravplassSupertype EAID_472AE44A_555F_49d6_8703_CC53B49A66E8;posisjon;geometritype som representerer bare en posisjon;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravplass EAID_472AE44A_555F_49d6_8703_CC53B49A66E8;område;geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravplass EAID_472AE44A_555F_49d6_8703_CC53B49A66E8;gravplassId;unik identifikasjon av en gravplass. Merknad: bygget opp av kommunenummer(fire siffer) og et løpenummer (to tegn), i alt seks tegn.;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravplass EAID_472AE44A_555F_49d6_8703_CC53B49A66E8;gravplassStatus;status på gravplass;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravplass EAID_472AE44A_555F_49d6_8703_CC53B49A66E8;gravplassNavn;gravplassens offisielle navn merknad: maks 30 karakterer ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravplass EAID_472AE44A_555F_49d6_8703_CC53B49A66E8;etableringsdato;dato for når gravplassen ble godkjent av rett organ Merknad: Med rett organ menes bispedømmerådet eller fylkesmannen ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravplass EAID_50748D6D_C96D_45d6_8FA5_07444A623A94;posisjon;geometritype som representerer bare en posisjon;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_50748D6D_C96D_45d6_8FA5_07444A623A94;område;geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_50748D6D_C96D_45d6_8FA5_07444A623A94;gravId;unik identifikasjon av en grav innenfor et gravfelt Eksempel: 01a 001b Merknad:Det er ingen regulering av om hvilket punkt på gravfeltet som skal defineres som origo i dette systemet.;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_50748D6D_C96D_45d6_8FA5_07444A623A94;gravtype;kistegrav eller urnegrav;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_50748D6D_C96D_45d6_8FA5_07444A623A94;fredet;fredet i henhold til kulturminneloven ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_50748D6D_C96D_45d6_8FA5_07444A623A94;gravdybde;enkel eller dobbelt dybde;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_50748D6D_C96D_45d6_8FA5_07444A623A94;gravDato;dato for når graven ble tatt i bruk første gang;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_50748D6D_C96D_45d6_8FA5_07444A623A94;tilretteleggging;særskilt tilrettelagt grav jfr forskriftens §2;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_50748D6D_C96D_45d6_8FA5_07444A623A94;gravstørrelse;størrelse og form på graven;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_50748D6D_C96D_45d6_8FA5_07444A623A94;bruksform;angivelse av hvorvidt og hvordan graven er i bruk, og om den er festet;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Grav EAID_52886FB6_5657_404b_B10E_48EC6F401947;posisjon;geometritype som representerer bare en posisjon;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravfelt EAID_52886FB6_5657_404b_B10E_48EC6F401947;område;geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravfelt EAID_52886FB6_5657_404b_B10E_48EC6F401947;gravfeltsId;" unik identifikasjon av et gravfelt innenfor en gravplass bestående av inntil fire tegn; 3 tall med mulighet for en tilleggsbokstav.";egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravfelt EAID_52886FB6_5657_404b_B10E_48EC6F401947;gravfelttype;Beskrivelse hva slags graver et gravfelt består av. Merknad: Et gravfelt vil normalt inneholde én type graver.;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravfelt EAID_52886FB6_5657_404b_B10E_48EC6F401947;gravfeltDato;dato for når graven ble tatt i bruk første gang;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravfelt EAID_52886FB6_5657_404b_B10E_48EC6F401947;tilretelegging;tilpassning til særskilt trosretning ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravfelt EAID_5D7BCDE9_2E3B_4194_B7E8_ABC8C596503D;gravplassStatus;tilstand på gravplass;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravplassStatusType EAID_5D7BCDE9_2E3B_4194_B7E8_ABC8C596503D;dato;dato for tilstand ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravplassStatusType EAID_6CE25DA1_EC7F_4aad_AFA6_0DDCAF7C27D4;posisjon;geometritype som representerer bare en posisjon;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerke EAID_6CE25DA1_EC7F_4aad_AFA6_0DDCAF7C27D4;fastmerkeID;unik identifikasjon bygget opp av gravfeltId supplert med et valgfritt antall karakterer. Merknad: Både bokstaver og tall er tillatt;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerke EAID_6CE25DA1_EC7F_4aad_AFA6_0DDCAF7C27D4;gravfeltFastmerkeType;materialet på det aktuelle fastmerket ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerke EAID_6CE25DA1_EC7F_4aad_AFA6_0DDCAF7C27D4;etableringsdato;dato for når merket ble etablert;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerke EAID_7B1AC1A9_7AAC_4fde_9ABE_5282B9E2EA16;grense;geometritype som representeres av en kurve;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravplasskant EAID_9867ADE7_9320_452c_971F_C2DBC548B247;kistegrav;grav hvor det kan settes ned én eller to kister eller inntill 8 urner. Merknad: det kan settes ned urner også der det er satt ned en eller to kister tidligere.;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravtype EAID_9867ADE7_9320_452c_971F_C2DBC548B247;urnegrav;grav hvor det kan settes ned inntill 4 urner;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravtype EAID_9867ADE7_9320_452c_971F_C2DBC548B247;anonymUrnegrav;grav hvor det kan settes ned én urne;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravtype EAID_99FAFC87_321C_4e7f_8175_07445C6C1304;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\KulturminneSikringssoneGr EAID_9BA19553_A7A7_4643_98AB_161676211164;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\KulturminneGrense EAID_A07B60C2_672B_43b7_91E5_F7B458CA7FD1;stålmerke;Normalt galvanisert rør med plate;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerkeType EAID_A07B60C2_672B_43b7_91E5_F7B458CA7FD1;aluminiumsmerke;kvalitetsmerke av aluminium med plate;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerkeType EAID_A07B60C2_672B_43b7_91E5_F7B458CA7FD1;betongmerke;betongsøyle med istøpt rør;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerkeType EAID_A07B60C2_672B_43b7_91E5_F7B458CA7FD1;annetMerke;merke som ikke tilfredsstiller kriteriene over;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\GravfeltFastmerkeType EAID_A4D698D0_888C_4093_9B59_B361AAE2DCF6;gravstedId;unik ID innenfor det gravfeltet det tilhører;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravsted EAID_A5F84593_9231_4ed9_B797_9A2A69BBA7B3;posisjon;geometritype som representerer bare en posisjon;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravminne EAID_A72AC2EB_0124_4f03_8F6D_FA35C2E167B1;posisjon;geometritype som representerer bare en posisjon;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Urneplass EAID_A72AC2EB_0124_4f03_8F6D_FA35C2E167B1;urneplassId;unik identifikasjon i form av bokstaven U + ett tall;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Urneplass EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;kulturminneDateringGruppe;kulturminnets alder -- Definition -- the age of the cultural heritage site/artefact ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;navn;ord som noen eller noe kalles ved -- Definition -- a word or words by which someone or something is designated ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;matrikkelnummer;;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;kulturminneAntall;totale antall enkeltminner innenfor en sammensatt kulturminnelokalitet -- Definition -- the total number of individual sites/artefacts within a compound cultural heritage locality ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;vern;lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition -- legal basis for restrictions related to an object ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;kulturminneVerneverdi;;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;feltregistrert;angivelse av hvem og når feltregistrering og eventuelle ajourføringer ble utført Merknad: Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet. -- Definition -- statement as to by whom and when field registration and any updates were performed Note: Section no. 49 on the Sefrak form.;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;kulturminneSynlig;opplysning om hvorvidt objektet er synlig på eller over bakkenivå Merknad: Dersom minst ett av enkeltminene på en kulturminnelokalitet er synlig, skal lokaliteten regnes som synlig -- Definition -- information as to whether the object is visible on or above ground level Note: If at least one of the individual sites/artefacts at cultural heritage location is visible, then the site must be regarded as visible ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;kulturminneKategori;hvilken hovedkategori et kulturminne tilhører -- Definition -- main category to which a cultural heritage site/artefact belongs ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;kulturminneBetegnelse;kortfattet artsbetegnelse for kulturminnet eller kulturmiljøet -- Definition -- brief type designation for the cultural heritage site/artefact or the cultural environment ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;kulturminneHovedgruppe;hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon -- Definition -- which business group/sector of society to which the cultural heritage site/artefact belongs Note: General grouping of cultural artefacts based on function ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;kulturminneOpprinneligFunksjon;kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon -- Definition -- the original main function of the cultural artefact ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;kulturminneNåværendeFunksjon;nåværende eller sist registrerte funksjon -- Definition -- current or most recently registered function ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;kulturminneHovedMateriale;hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet -- Definition -- the main material used in the making of the cultural artefact ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;planidentifikasjon;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune (PBL § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2) -- Definition -- unique identification of a plan within a municipality (Section 19-1, subsection 6, Section 20-1, subsections 2 and 5 and Sections 22 and 28-2 of the PBA) ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;planstatus;planens behandling (PBL §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 og 28-2) samt planens virkning (PBL §§ 19-6, 20-6, 28-2 og 31) -- Definition -- the processing of the plan (Sections 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 and 28-2 of the PBA) as well as the effect of the plan (Sections 19-6, 20-6, 28-2 and 31 of the PBA) ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_AA4239B6_4E10_41a3_8B63_38776F18EAFB;arealbruksstatus;status for arealbruk innen oversiktsplan (PBL § 20-4, 1. ledd og § 25) -- Definition -- status of land use within general plan (Section 20-4, subsection 1 and Section 25 of the PBA) ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Kulturminne EAID_B691B4E1_C65D_4a85_8C8F_23D3DB33FDDE;tilrettelagt;Tilrettelagt for særskilt trosretning;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Tilrettelegging EAID_B691B4E1_C65D_4a85_8C8F_23D3DB33FDDE;merknad;Merknad knytet til tilrettelegging for særskilt trosretning: Eksempel: Særlig gravretning ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Tilrettelegging EAID_BB10F49D_ED81_4e83_8E11_96B16AC7788D;matrikkelkommune;angivelse av hvilken kommune objektet har vært eller er matrikulert i Merknad: Omfatter både eksisterende og foreldede kommuner -- Definition -- indication of the municipality which the object has been or is registered in Note: Includes both existing and obsolete municipalities;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Matrikkelnummer EAID_BB10F49D_ED81_4e83_8E11_96B16AC7788D;gårdsnummer;gårdsnummer -- Definition -- Land number;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Matrikkelnummer EAID_BB10F49D_ED81_4e83_8E11_96B16AC7788D;bruksnummer;bruksnummer -- Definition -- title number;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Matrikkelnummer EAID_BB10F49D_ED81_4e83_8E11_96B16AC7788D;festenummer;festenummer -- Definition -- Lease number;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Matrikkelnummer EAID_BB10F49D_ED81_4e83_8E11_96B16AC7788D;seksjonsnummer;seksjonsnummer -- Definition -- Unit number;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Matrikkelnummer EAID_BB1AD372_254C_43fd_85E8_30B51DCAA7D7;kulturminneDatering;hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra -- Definition -- epoch or period from which the cultural heritage site dates ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\KulturminneDateringGruppe EAID_BB1AD372_254C_43fd_85E8_30B51DCAA7D7;kulturminneDateringKvalitet;påliteligheten av datering under kulturminneDatering -- Definition -- the reliability of dating during culturalHeritageSiteDating ;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\KulturminneDateringGruppe EAID_C205E70A_4621_47f7_BA2F_469BD805E39A;grense;geometritype som representeres av en kurve;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravkant EAID_F28AE130_D313_419d_A30A_62D44D4DED54;grense;geometritype som representeres av en kurve;egenskap;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass\Gravfeltskant EAID_35EF8EBF_CCA6_4fc0_8FF8_F9B441C3894C;Gravdybde;enkel eller dobbelt dybde;enumeration;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_42582CBD_E5D7_4dbe_A945_1BC01372FE14;Bruksform;angivelse av hvorvidt og hvordan graven er i bruk, og om den er festet;enumeration;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_9867ADE7_9320_452c_971F_C2DBC548B247;Gravtype;kistegrav eller urnegrav;enumeration;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass EAID_A07B60C2_672B_43b7_91E5_F7B458CA7FD1;GravfeltFastmerkeType;materialet på det aktuelle fastmerket;enumeration;1.0;Erstattet;Gravplass;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass