SOSI_Objekt

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
førsteDatafangstdato dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database. DateTime 0..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
sluttdato Dato (og tid) for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere DateTime 0..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
endringsflagg endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede "objekter". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen Endringsflagg 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
- maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
status objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc Status 0..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Medium 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString (datatype) 0..1
nøyaktighetsklasse grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent Nøyaktighetsklasse 0..1
stedfestingVerifisert angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert) Boolean 0..1
digitaliseringsmålestokk kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fra/ registrert på Eksempel: 1:50 000 = 50000. Integer 0..1
prosesshistorie beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring. CharacterString (datatype) 0..*
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata 0..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..*
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString (datatype) 0..*
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon 0..1
link referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Link (datatype) 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
VERIFISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
SLUTTDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
Endringsflagg 0..1
Posisjonskvalitet 0..1
Status 0..1
Medium 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Nøyaktighetsklasse 0..1
STED_VERIF Boolean 0..1
DIGITALISERINGSMÅLESTOKK Integer 8 0..1
PROSESS_HISTORIE CharacterString 255 0..*
Kopidata 0..1
Kommunenummer 0..*
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
Registreringsversjon 0..1
Link 0..*
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon
datafangstdato DateTime
førsteDatafangstdato DateTime
førsteDigitaliseringsdato DateTime
verifiseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
sluttdato DateTime endLifespanVersion Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
gyldigFra DateTime validFrom
gyldigTil DateTime validTo
datauttaksdato DateTime
endringsflagg Endringsflagg
kvalitet Posisjonskvalitet
status Status
medium Medium
opphav CharacterString
nøyaktighetsklasse Nøyaktighetsklasse
stedfestingVerifisert Boolean
digitaliseringsmålestokk Integer
prosesshistorie CharacterString
kopidata Kopidata
kommune Kommunenummer
informasjon CharacterString
registreringsversjon Registreringsversjon
link Link

Vis SOSI_Objekt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 0 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
Endringsflagg 0 ..1
Posisjonskvalitet 0 ..1
Status 0 ..1
Medium 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Nøyaktighetsklasse 0 ..1
Boolean 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..*
Kopidata 0 ..1
Kommunenummer 0 ..*
CharacterString 0 ..*
Registreringsversjon 0 ..1
Link 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon SOSI_Objekt 0..* kartbladkantavgrensning Kartbladkant 0..*
assosiasjon SOSI_Objekt 0..* kantUtsnittavgrensning KantUtsnitt 0..*
assosiasjon SOSI_Objekt 0..* kantUtsnittavgrensning KantUtsnitt 0..*
assosiasjon SOSI_Objekt 0..* dataavgrensning Dataavgrensning 0..*
assosiasjon avgrenser SOSI_Objekt 0..* fiktivDelelinjeavgrensning FiktivDelelinje 0..*
assosiasjon SOSI_Objekt 0..* temakartavgrensning Temakartavgrensning 0..*
assosiasjon SOSI_Objekt 0..* kobling SOSI_Objekt 0..*
assosiasjon avgrenser SOSI_Objekt 0..* fiktivDelelinjeavgrensning FiktivDelelinje 0..*
assosiasjon SOSI_Objekt 0..* dataavgrensning Dataavgrensning 0..*
assosiasjon avgrenser SOSI_Objekt 0..* fiktivDelelinjeavgrensning FiktivDelelinje 0..*
assosiasjon SOSI_Objekt 0..* dataavgrensning Dataavgrensning 0..*
assosiasjon avgrenser SOSI_Objekt 0..* fiktivDelelinjeavgrensning FiktivDelelinje 0..*
assosiasjon SOSI_Objekt 0..* dataavgrensning Dataavgrensning 0..*
assosiasjon avgrenser SOSI_Objekt 0..* fiktivDelelinjeavgrensning FiktivDelelinje 0..*
assosiasjon SOSI_Objekt 0..* dataavgrensning Dataavgrensning 0..*
assosiasjon SOSI_Objekt 0..* kantUtsnittavgrensning KantUtsnitt 0..*
assosiasjon SOSI_Objekt 0..* kantUtsnittavgrensning KantUtsnitt 0..*
assosiasjon SOSI_Objekt 0..* kantUtsnittavgrensning KantUtsnitt 0..*
assosiasjon IpOmråde 0..* objektTyper SOSI_Objekt 1..*
arv subtype AktsomhetOmr supertype SOSI_Objekt
arv subtype IllustrertSOSIObjektType supertype SOSI_Objekt
Navn Beskrivelse
krav til egenskapen identifikasjon
krav til egenskapen sluttDato