Bioma-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter leve- og funksjonsområder for arter av vilt, virvelløse dyr, planter og fisk

Viser treff 1 - 27 av 27
BmNatypPriOmråde objekttype

naturtyper kartlagt gjennom kommunal registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-1999 -- Definition -- nature types mapped through municipal registration of Biodiversity - DN manual 13-1999


BmArtOmråde objekttype

viktige forekomster av arter for det biologiske mangfoldet med unntak av marine arter -- Definition -- incidences of species which are important to biological diversity, with the exception of marine species


BmMarinGrense objekttype

avgrensning av område med viktig eller svært viktig marint biologisk mangfold -- Definition -- delimitation of area with important or extremely important marine biodiversity


BmMarinOmråde objekttype

viktig eller svært viktig marint biologisk mangfold -- Definition -- important or extremely important marine biodiversity


BmNatypPriGrense objekttype

avgrensning av en naturtypelokalitet -- Definition -- delimitation of a locality of a given type of nature


BmArtGrense objekttype

avgrensning av en artslokalitet -- Definition -- delimitation of the biotope of a species


BmArtsobservasjon datatype

observasjon av arter, med artsnavn, hvor mange og i hvilken form


BmKilde datatype

kilden registreringen er kommet fra, og en skjønnsmessig vurdering av kilden


BmNaturtypeTillegg datatype

angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde


BmArtsregistrering datatype

angir viktige områder/lokaliteter for arter Merknad: I utgangspunktet skal det prioriteres viktige leve- og funksjonsområder for arter av pattedyr, fugl, krypdyr og amfibier etter DN-håndbok 11, Viltkartlegging, 1996. (http://www.dirnat.no/wbch3.exe?d=2071&toppgiff=tema), samt lokaliteter for rødlistede arter av alle organismegrupper. Utgangspunktet for disse områdene er arealenes viktighet for en eller flere arter. I tillegg kan det knyttes artsobservasjoner og tidsserier til områdene.


BmFunksjonskvalitet kodeliste

vurdering av kvaliteten på funksjon


BmKildetype kodeliste

kilden opplysningene stammer fra


BmEnhet kodeliste

angir om observasjonen er en hann(er) hunn(er) par, eller andre enheter


BmArt kodeliste

nærmere beskrivelse av art i form av navn og kode Merknad: Artene er knyttet til artsregistreringer og artobservasjoner. og vil bli endret ved revisjoner og ut i fra en fremtidig artstesaurus. Listen er heldekkende for arter av amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr som forekommer regelmessig i Norge. Listen dekker fiskearter som forekommer i ferskvann og anadrome arter. For virvelløse dyr, sopp, kransalger, lav, moser og karplanter dekker listen kun arter på den norske rødlisten (DN-rapport 1998-3).


BmNaturtypeMarin kodeliste

prioriterte naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 19-2001 Kartlegging av marint biologisk mangfold. Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra DNs Naturbase. Utforming er spesielt nevnt under naturtypene i DN håndbok 19 (I og X)


BmNaturtypeUtforming kodeliste

angir naturtypens utforming i terrenget Merknad: DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold


BmKildevurdering kodeliste

vurdering av kildeopplysningene


BmNaturtypeMarinUtforming kodeliste

angir marine naturtypers utforming Merknad: DN-håndbok 19-2001 Kartlegging av marint biologisk mangfold


BmOmrådefunksjon kodeliste

angir hvilken funksjon området har for den aktuelle arten/artsgruppen


BmViltvekt kodeliste

verdisetting av områder i henhold til kommunenes viltområde-kartlegging, (DN-håndbok 11 - 1996, Viltkartlegging). Merknad: Dette er egenskap basert på en helhetsvurdering av områdets verdi for en eller flere vilt-arter. Se http://www.dirnat.no/wbch3.exe?ce=3435


BmTruethetskategori kodeliste

angir status i nasjonal rødliste Merknad: Truethetskategoriene er internasjonale og utfyllende. Forklaring finnes i DN-rapport 1999-3, Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998 http://www.dirnat.no/archive/attachments/01/05/Redli009.pdf


BmVerdi kodeliste

verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-1999, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2001.


BmNaturtype kodeliste

prioriterte naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra DNs Naturbase. Utforming er spesielt nevnt under naturtypene i DN håndbok 13 (A-G)


BmÅrstid kodeliste

angir årstiden som registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår