BmNatypPriOmråde BdNatypPriArea

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

naturtyper kartlagt gjennom kommunal registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-1999
nature types mapped through municipal registration of Biodiversity - DN manual 13-1999
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bmKilde kilden registreringen er kommet fra, og en skjønnsmessig vurdering av kilden BmKilde (datatype) 0..1
- bmKildetype hvilke kilde opplysningene stammer fra BmKildetype (kodeliste) 1..1
- bmKildevurdering vurdering av opplysningene BmKildevurdering (kodeliste) 1..1
bmNaturtype prioriterte naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold BmNaturtype (kodeliste) 1..1
bmNaturtypeTillegg angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde BmNaturtypeTillegg (datatype) 0..*
- bmAndel anslått prosentandel av totalarealet Integer 1..1
- bmNaturtype prioriterte naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold, etter DN-håndbok 13 - 1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold og DN Håndbok 19-2001, Kartlegging av BmNaturtype (kodeliste) 1..1
bmNaturtypeUtforming angir naturtypens utforming i terrenget BmNaturtypeUtforming (kodeliste) 0..1
bmRegistreringsdato dato for siste registrering av arten på lokaliteten Date 0..1
bmVerdi verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-1999, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2001. BmVerdi (kodeliste) 1..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Kommunenummer (kodeliste) 0..*
navn navnet på lokaliteten CharacterString 0..1
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BMKILDE BmKilde 0..1
BMNATYP BmNaturtype 1..1
BMNATYPTILLEGG BmNaturtypeTillegg 0..*
BmNaturtypeUtforming 0..1
BMREGDATO Date 0..1
BMVERDI BmVerdi 1 1..1
Kommunenummer 0..*
NAVN CharacterString 60 0..1
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
Name Type English Description
bmKilde BmKilde bdSource the source of the registration along with an approximate assessment of the source
bmNaturtype BmNaturtype bdNatureType prioritized nature types, collected through municipal surveys of important biodiversity areas in accordance with DN Manual 13-1999, Surveying Nature Types. Valuation of biodiversity
bmNaturtypeTillegg BmNaturtypeTillegg bdNatureTypeAdditional indicates which overlapping additional nature type(s) is/are found within a nature type area
bmNaturtypeUtforming BmNaturtypeUtforming bdNatureTypeShape indicates the shape of the nature type in the terrain
bmRegistreringsdato Date bdRegistrationDate date of last registration of the species at the site
bmVerdi BmVerdi bdValue valuation of prioritized nature types, based upon guidelines in accordance with DN Manual 13-1999, Surveying Nature Types - Valuation of Biodiversity. Note: The value assessments in A, B and C apply to the data sets included in the municipal biol<??truncated>
kommune Kommunenummer municipality numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list
navn CharacterString name the name of the site
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists

Vis BmNatypPriOmråde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
BmKilde 0 ..1
BmNaturtype 1 ..1
BmNaturtypeTillegg 0 ..*
BmNaturtypeUtforming 0 ..1
Date 0 ..1
BmVerdi 1 ..1
Kommunenummer 0 ..*
CharacterString 0 ..1
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon BmNatypPriOmråde 1..2 naturtypeAvgrensning BmNatypPriGrense 0..*