BmNaturtype

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

prioriterte naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra DNs Naturbase. Utforming er spesielt nevnt under naturtypene i DN håndbok 13 (A-G)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Annen viktig forekomst H
Artsrik veikant D03
Beiteskog D06
Bekkekløft og bergvegg F09
Bjørkeskog med høgstauder F04
Brakkvannsdelta G07
Brannfelt F10
Dam E09
Deltaområde E01
Erstatningsbiotoper D14
Evjer, bukter og viker E12
Ferskvann/våtmark E
Fjell C
Fossesprøytsone E05
Gammel barskog F08
Gammel fattig edellauvskog F02
Gammel lauvskog F07
Grotte/Gruve B05
Gråor - heggeskog F05
Hagemark D05
Høstingsskog D18
Ikke forsuret restområde E11
Intakt lavlandsmyr i innlandet A07
Kalkrike områder i fjellet C01
Kalksjø E07
Kalkskog F03
Kantkratt B02
Kilde og kildebekk A06
Kroksjøer, flomdammer, meandrerende elveparti E03
Kulturlandskap D
Kyst og havstrand G
Kystfuruskog F12
Kystgranskog F11
Kystlynghei D07
Kystmyr A08
Lauveng D17
Mudderbank E02
Myr og kilde A
Naturbeitemark D04
Naturlig fisketomme innsjøer og tjern E10
Nordvendte kystberg og blokkmark B04
Palsmyr A04
Parklandskap D13
Rasmark, berg og kantkratt B
Rik blandingsskog i lavlandet F13
Rik edellauvskog F01
Rik kulturlandskapssjø E08
Rik sumpskog F06
Rikmyr A05
Rikt strandberg G09
Sand- og grusstrand G04
Sanddyne G03
Skog F
Skrotemark D15
Slåtte- og beitemyr D02
Slåttemark D01
Småbiotoper D11
Stor elveør E04
Store gamle trær D12
Strandeng og strandsump G05
Sørvendt berg og rasmark B01
Tangvoll G06
Ultrabasisk og tungmetallrik mark i lavlandet B03
Undervannseng G02
Viktig bekkedrag E06
Verdi Navn Beskrivelse
Annen viktig forekomst
Artsrik veikant
Beiteskog
Bekkekløft og bergvegg
Bjørkeskog med høgstauder
Brakkvannsdelta
Brannfelt
Dam
Deltaområde
Erstatningsbiotoper
Evjer, bukter og viker
Ferskvann/våtmark
Fjell
Fossesprøytsone
Gammel barskog
Gammel fattig edellauvskog
Gammel lauvskog
Grotte/Gruve
Gråor - heggeskog
Hagemark
Høstingsskog
Ikke forsuret restområde
Intakt lavlandsmyr i innlandet
Kalkrike områder i fjellet
Kalksjø
Kalkskog
Kantkratt
Kilde og kildebekk
Kroksjøer, flomdammer, meandrerende elveparti
Kulturlandskap
Kyst og havstrand
Kystfuruskog
Kystgranskog
Kystlynghei
Kystmyr
Lauveng
Mudderbank
Myr og kilde
Naturbeitemark
Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Nordvendte kystberg og blokkmark
Palsmyr
Parklandskap
Rasmark, berg og kantkratt
Rik blandingsskog i lavlandet
Rik edellauvskog
Rik kulturlandskapssjø
Rik sumpskog
Rikmyr
Rikt strandberg
Sand- og grusstrand
Sanddyne
Skog
Skrotemark
Slåtte- og beitemyr
Slåttemark
Småbiotoper
Stor elveør
Store gamle trær
Strandeng og strandsump
Sørvendt berg og rasmark
Tangvoll
Ultrabasisk og tungmetallrik mark i lavlandet
Undervannseng
Viktig bekkedrag
Name Type Description Code value
Other important ??deposit/occurrence <undefined> Other important ??deposit/occurrence
Species-rich roadside <undefined> Species-rich roadside
Grazing forest <undefined> Grazing forest
Stream ravine and rocky wall <undefined> Stream ravine and rocky wall
Birch forest with tall perennial plants <undefined> Birch forest with tall perennial plants
Brackish water delta <undefined> Brackish water delta
Fire zone <undefined> Fire zone
Dam <undefined> Dam
Delta area <undefined> Delta area
Replacement biotopes <undefined> Replacement biotopes
backwaters, bays and coves <undefined> backwaters, bays and coves
Freshwater/wetland <undefined> Freshwater/wetland
Mountain <undefined> Mountain
Waterfall spray zone <undefined> Waterfall spray zone
Old coniferous forest <undefined> Old coniferous forest
Old-growth, ??poor broadleaf hardwood forest <undefined> Old-growth, ??poor broadleaf hardwood forest
Old deciduous forest <undefined> Old deciduous forest
Grotto/Mine <undefined> Grotto/Mine
Grey alder - buckthorn forest <undefined> Grey alder - buckthorn forest
Garden land <undefined> Garden land
Harvest forest <undefined> Harvest forest
Non-acidified vestigial area <undefined> Non-acidified vestigial area
Intact lowland marsh inland <undefined> Intact lowland marsh inland
Calcareous areas in the mountains <undefined> Calcareous areas in the mountains
Calcareous lake <undefined> Calcareous lake
Lime (calcareous) forest <undefined> Lime (calcareous) forest
Underbush margin <undefined> Underbush margin
Spring and spring stream <undefined> Spring and spring stream
Oxbow lakes, flood ponds, meandering riverbed <undefined> Oxbow lakes, flood ponds, meandering riverbed
Cultural landscape <undefined> Cultural landscape
Coast and sea beach <undefined> Coast and sea beach
Coastal pine forest <undefined> Coastal pine forest
Coastal fir forest <undefined> Coastal fir forest
Coastal heath <undefined> Coastal heath
Coastal marsh <undefined> Coastal marsh
Deciduous meadow <undefined> Deciduous meadow
Muddy banks <undefined> Muddy banks
Marsh and spring <undefined> Marsh and spring
Natural grazing land <undefined> Natural grazing land
Natural lakes and ponds, devoid of fish <undefined> Natural lakes and ponds, devoid of fish
North-oriented coastal mountain and boulder land <undefined> North-oriented coastal mountain and boulder land
Palsa marsh <undefined> Palsa marsh
Park landscape <undefined> Park landscape
Avalanche flat, mountain and underbrush margin <undefined> Avalanche flat, mountain and underbrush margin
Rich, mixed forest in the lowlands <undefined> Rich, mixed forest in the lowlands
Abundant broadleaf ??hardwood forest <undefined> Abundant broadleaf ??hardwood forest
??Rich culture landscape lake <undefined> ??Rich culture landscape lake
Rich swamp forest <undefined> Rich swamp forest
Rich marsh <undefined> Rich marsh
Rich beach rock <undefined> Rich beach rock
Sandy, gravelly beach <undefined> Sandy, gravelly beach
Sand dune <undefined> Sand dune
Forest <undefined> Forest
Scrap land <undefined> Scrap land
Haymaking and grazing marsh <undefined> Haymaking and grazing marsh
Hayfield <undefined> Hayfield
Small biotopes <undefined> Small biotopes
Large river delta/sandbank <undefined> Large river delta/sandbank
Large, old trees <undefined> Large, old trees
Sea meadow and beach swamp <undefined> Sea meadow and beach swamp
Mountain and avalanche flats facing south <undefined> Mountain and avalanche flats facing south
Kelp mound <undefined> Kelp mound
Lowland soil which is ultrabasic and rich in heavy metals <undefined> Lowland soil which is ultrabasic and rich in heavy metals
Submarine meadow <undefined> Submarine meadow
Important stream <undefined> Important stream

Vis BmNaturtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1